Přeskočit na obsah

Informace o zásadách zpracování osobních údajů

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů
společností Red Stone Now s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Tuto informační povinnost
bude naše společnost v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze bude vždy dostupná na
internetových stránkách www.cashbot.cz. Dojde-li k podstatné změně ve způsobech nakládání
s Vašimi osobními údaji, budeme Vás o těchto změnách vhodným způsobem informovat a to ještě před
jejich implementací. Navíc doporučujeme Informace o zpracování osobních údajů průběžně sledovat.

Společnost uzavírající smlouvu s naší společností se zavazuje poskytnout tuto informaci o zpracování
osobních údajů dalším jednatelům a majitelům jeho společnosti.

Kontaktní údaje správce:

Red Stone Now s.r.o., Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

Jaké osobní údaje získáváme a zpracováváme?

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli
poskytovat Vámi požadované služby v náležité kvalitě. Zpracováváme následující kategorie osobních
údajů:

Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy a
poskytováním Vámi požadovaných služeb. Současně získáváme osobní údaje z veřejně dostupných
seznamů a dalších veřejně dostupných zdrojů, jakož i databází poskytujících údaje o úvěruschopnosti
(Bisnode Česká republika, a.s., Intrum Czech s.r.o.), pokud je to vhodné či nezbytné.

Pro jaký účel a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely na základě uvedeného právního
základu:

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro určitý účel na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete
tento Vámi udělený souhlas kdykoli odvolat a my ukončíme zpracovávání Vašich osobních údajů za
tímto účelem. Při zpracování Vašich osobních údajů na základě jiných právních titulů, jako je splnění
smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, splnění našich právních povinností nebo ochranu našich
oprávněných zájmů, není Váš souhlas se zpracováním nutný.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Kategorie příjemců osobních údajů

Pro dosažení některých z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů může být nezbytné tyto
údaje poskytnout dalším příjemcům. Každý subjekt, se kterým případně sdílíme Vaše osobní údaje,
důkladně prověřujeme tak, aby byla zajištěna maximální ochrana Vašich osobních údajů. Vaše osobní
údaje předáváme orgánům veřejné moci, pokud je to nutné pro splnění právní povinnosti, dále
spolupracujícím distributorům a společnostem, které nám poskytují služby nutné pro zpracování
žádostí o financování. Konkrétně se jedná o následující subjekty:

Naše společnost nepředává Vaše údaje do zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

Jak dlouho zpracováváme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a to typicky po dobu trvání
smluvního vztahu, případně je následně archivujeme po dobu, kterou stanoví platné právní předpisy
(zákon o účetnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestní činnosti). Pro ochranu oprávněných zájmů
naší společnosti pak můžeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu běhu promlčecí lhůty pro případ
vymáhání našich právních nároků. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu,
zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, případně po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili nebo
do odvolání souhlasu. Po ztrátě právního základu pro zpracování provádíme výmaz příslušných
osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako správce Vašich osobních údajů Vás informujeme o tom, že máte právo požadovat přístup
k osobním údajům, které se Vás týkají, dále máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování,
možnost vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Veškerá práva
uplatníte přímo u nás jako správce Vašich osobních údajů a my do 1 měsíce Vaši žádost posoudíme a
vyrozumíme Vás o výsledku. V případě komplikovaných a rozsáhlých žádostí můžeme lhůtu prodloužit
o další 2 měsíce s tím, že Vás o tomto prodlužení do 1 měsíce od obdržení žádosti vyrozumíme.

Současně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a také
máte právo na soudní ochranu.

Vaše práva přehledně:

▪ údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili;
▪ údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste odvolal/a, a my tyto údaje
nemůžeme zpracovávat na základě jiného právního důvodu (např. našeho
oprávněného zájmu);
▪ vznesl/a jste námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů nebo za účelem
přímého marketingu;
▪ zpracování je protiprávní; výmazem musíme splnit naši právní povinnost.

▪ pokud uplatňujete právo na opravu, po dobu, než ověříme přesnost údajů;
▪ zpracování je protiprávní;
▪ nadále osobní údaje pro příslušné účely nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro
zajištění a uplatnění Vašich právních nároků;
▪ pokud uplatňujete námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných
zájmech po dobu, než tyto údaje ověříme.

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které naše společnost zpracovává z důvodu
oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále nezpracováváme, pokud
neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy
nebo Vašimi právy a svobodami.

Máte právo získat osobní údaje a tyto údaje předat jinému správci za následujících podmínek:

▪ osobní údaje se zpracovávají automatizovaně
▪ jedná se o osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli – zpracování je
založeno na souhlasu nebo pro účely smlouvy.

Požadované údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu. V případě, že je to požadujete a je to technicky možné, předáme údaje přímo Vámi
určenému správci.

Pokud naše společnost zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo
svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že naše společnost nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným
způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz,
tel.: 234 665 125.

Naše společnost nevydává obchodní rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování a
profilování.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a hrozilo by vysoké
riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o této skutečnosti sami a bez zbytečného odkladu
informovat.