Ukazatele aktivity: z čeho je vyčíst a proč je dobré je sledovat

Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat aktiva (svůj majetek) – vypovídají o tom, jak efektivně podnik svá jednotlivá aktiva využívá, tj. zda podnik disponuje dostatkem produktivních aktiv či nikoli. Jaké tyto ukazatele jsou a z čeho je můžete vyčíst? To se dozvíte v tomto článku.

Ukazatele aktivity: kde je vyčíst a jak je analyzovat

Pro podnik je důležité najít rozumný poměr mezi majetkem, který firma pořídila k dosažení svých tržeb a tržbami firmy. Pokud má firma vysoký majetek v porovnání s tržbami, lze říct, že firma nehospodárně využívá svůj majetek. Pokud má naopak nedostatek aktiv, připravuje se o výnosy, které by ji vznikly z potenciálních zakázek.

Jinými slovy, zrychlování obratu majetku je pozitivní trend, protože znamená pro podniky vyšší tržby. Avšak přehnané zrychlování obratu může ohrozit plynulost výroby i prodeje.

Ukazatele aktivity poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát (tržby). Tyto kombinované ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku a vyjadřují se dvěma způsoby:

V praxi se nejčastěji používají následující ukazatele:

Obrat aktiv

Obrat aktiv měří tržby vytvořené k peněžní jednotce vložených aktiv a je měřítkem kapitálové intenzity, respektive celkové produkční efektivnosti. Jinými slovy, tento ukazatel udává, kolikrát se za daný časový interval obrátí aktiva v podniku.

Pro výpočet tohoto ukazatele se používá následující vzorec:

Pokud výsledek vykazuje zhoršující se trend nebo vychází méně než je obvyklý oborový průměr, podnik by měl buď zvýšit tržby, nebo zvážit odprodání některých aktiv.

Obrat stálých aktiv

Tento ukazatel je důležitý v momentě, kdy podnik zvažuje, zda nakoupit dlouhodobá aktiva. Nízká hodnota ukazatele znamená, že by se měly omezit investice podniku a zaměřit se na zvýšení využití existujících kapacit.

Vzorec pro výpočet obratu stálých aktiv:

Obrat zásob

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu naskladní. Tento ukazatel má zásadní vliv na likviditu firmy

Vzorec pro výpočet obratu zásob:

Výsledek tohoto vzorce je však spíš orientační protože je nadhodnocený – tržby vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách.

Další možnost jak vyjádřit obrátkovost zásob je, že místo ročních tržeb, budeme srovnávat zásoby s náklady vynaložené na prodané zboží. Často používaná zkratka pro náklady vynaložené na prodané zboží je COGS (cost of the goods sold).

Potom by vzorec vypadal následovně:

Jiný způsob vyjádření je prostřednictvím ukazatele doby obratu zásob, který shrnuje průměrný počet dní, během kterých jsou zásoby drženy v podniku aniž by byly spotřebovány nebo jinak udány.

Pro výpočet tohoto se ukazatele se používá následující vzorec:

Při nízkém obratu zásob lze říct, že podnik své zásoby drží dlouho předtím, než je prodá nebo jinak spotřebuje. U zásob výrobků může tento ukazatel vypovídat i o dalších věcech tykající se likvidity společnosti. Například, nízká obratovost zásob muže svědčit o tom, že je část zásob zastaralá a že jejich současná hodnota bude nižší, než za kterou byly pořízeny. V praxi není neobvyklé, že vedení firmy, kvůli vylepšení svých výsledků pro věřitele, nevykazuje opravné položky na zboží v jeho reálných hodnotách. Proto je důležité sledovat i strukturu zásob dle jejích stáří (tkz. inventory aging report).     

Doba obratu pohledávek

Ukazatel vyjadřuje počet dní mezi prodejem a tržbami, tedy dobu, kdy jsou peníze vedeny ve formě pohledávek. Po tuto dobu společnost prakticky poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům. Pro větší vypovídající hodnotu se bere průměrná výše pohledávek, tj.

Vzorec pro dobu obratu pohledávek vypadá následovně:

Stejný vzorec se da použit i při analýze platební morálky jednotlivých zákazníků.

Tento ukazatel pomáhá lepe plánovat peněžní toky, jelikož vyjadřuje skutečnou dobu, po kterou podnik financuje odběratele, nikoliv teoretickou.

Doba obratu krátkodobých závazků

Ukazatel vyjadřuje počet dní, po který jsou závazky (krátkodobé) nezaplaceny. Vyjadřuje prakticky dobu, po kterou může společnost čerpat bezplatný obchodní úvěr. I v tomto případě je přesnější používat průměrnou hodnotu závazků.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele vypadá následovně:

Doba obratu závazků = průměrná výše krátkodobých závazku * 360 / tržby

Obchodní deficit (Trade Deficit)

Dobu obratu krátkodobých závazků je vhodné srovnávat se svým protipólem – dobou obratu pohledávek. Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků nazýváme obchodní deficit. Ten udává počet dnů, které je třeba profinancovat.

Pokud je doba obratu závazků větší než obratu pohledávek, znamená to, že dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. Pokud je tomu obráceně, tj. doba obratu pohledávek větší než běžná doba splatnosti faktur, pak to znamená, že podnik úvěruje svoje zákazníky.

Za optimální lze považovat následující vzorec:

V prvním případě to může znamenat zvýšení volného peněžního toku, v druhém případě potřebu dalších zdrojů financování. Stanovení obchodního deficitu má klíčový význam pro stanovení kapitálové potřeby ve finančním řízení. Velký negativní rozdíl těchto dvou ukazatelů může vést až k druhotné platební neschopnosti ze strany podniku.

K čemu je tedy dobré tyto ukazatele sledovat?

U všech těchto ukazatelů nelze přesně definovat „efektivitu“. Všeobecně můžeme jen říct, že čím efektivnější jsou aktiva společnosti, tím je to pro podnik lepší. Z tohoto důvodu, pro jejích vyhodnocení můžeme analyzovat tyto ukazatele dvěma způsoby:

Tímto způsobem lze taky pro vlastní účely vydefinovat, co je „normální“, tj. optimální pro podnik vzhledem k oboru ve kterém podniká.

Cashbot

Chcete získávat pravidelné tipy z oblasti financí, rady pro růst podnikání a další informace od Cashbotu do vaší mailové schránky? Přihlaste se k odběru novinek, díky kterým budete vždy o krok napřed.

Ano, chci získávat rady a obchodní sdělení od portálu Cashbot.cz a souhlasím se zpracováním osobních údajů (tj. e-mailu) za tímto účelem po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Souhlas lze odvolat na: info@cashbot.cz. Více informací naleznete v ochraně osobních údajů.

Další užitečné články

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.


Řešíte nějakou z těchto situací?

  • Chci zakázku navíc nebo nového zákazníka
  • Plánuji rozšířit tým
  • Chystám se modernizovat sklady nebo techniku
  • Rozšiřuji vozový park nebo skladové prostory
  • Vidím příležitost při nečekaných událostech na trhu