Co je to likvidita a proč je pro firmu jedním z klíčových ukazatelů?

Co je to vlastně likvidita? Likvidita podniku znamená schopnost podniku uhradit včas své závazky vůči věřitelům. Nelze však říci, že čím vyšší je likvidita tím lépe na tom firma je. Vysoká míra likvidity není příliš příznivá z pohledu vlastníků podniku, jelikož to znamená, že jsou jejích peněžní prostředky vázány v aktivech. Co to znamená? V takovém stavu není optimálně zhodnocována jejích investice, vysokou likviditou je tak de facto snižována rentabilita firmy. Nízká míra likvidity naopak znamená neschopnost podniku včas hradit své závazky, což může vyústit až v bankrot podniku.

Co je to likvidita, jaké jsou její ukazatele a co mohou o firmě vypovědět?

Podíváme-li se na likviditu podniku z hlediska analýzy konkurence, může vysoká míra likvidity také signalizovat, že je analyzovaná konkurenční firma příliš konzervativní anebo že dokonce nemá dostatečně silnou vizi do budoucna, tj. že vedení firmy neví, do čeho má přebytek finančních prostředků investovat. Ukazatele likvidity, vyjadřují situaci podniku ve vztahu k jeho krátkodobým závazkům.

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na hotovost. V závislosti na míře obtížnosti přeměny jednotlivých složek aktiv na peněžní prostředky, rozlišujeme tři poměrové ukazatele likvidity:

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem:

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)

Pohotová likvidita, nazývaná také jako likvidita 2. stupně nebo acid test, vypočítá poměr oběžných aktiv mínus zásoby ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím je to lepší pro věřitele, ale nepříznivější pro akcionáře, neboť velký objem oběžných aktiv ukazuje na to, že firma neoptimálně využívá vložené prostředky.

Celková likvidita (likvidita III. stupně)

Celková likvidita, nazývaná také jako likvidita 3. stupně nebo current ratio, se vypočítá jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Tento ukazatel vypovídá o uspokojení věřitelů, kterého by bylo dosaženo v případě, že by podnik prodal veškerá krátkodobá aktiva k zaplacení svých krátkodobých závazků. Problémem tohoto ukazatele je, že pracuje s celkovými oběžnými aktivy a nerozlišuje tak stupeň likvidnosti tohoto majetku.

Pro lepší pochopení situace v podniku je výhodnější sledovat hodnoty ukazatelů likvidity v delších časových řadách plus by měly mít stanovený vývojový trend například v grafu, abyste byli schopni vývoj přehledně sledovat, analyzovat a následně na základě těchto strukturovaných dat činit rozhodnutí. Tento trend by měl být v ideálním případě v podstatě stabilní, tj. bez větších výkyvů.

Tyto ukazatele likvidity však mají určitá omezení – například neberou v úvahu strukturu krátkodobých dluhů z hlediska okamžiku jejich splatnosti nebo to, že je lze ovlivnit např. odložením nákupů k datu sestavení rozvahy.

Jinými slovy, tyto ukazatele se vypočítávají jednorázově a nevyjadřují tak vývoj platební schopnosti (likvidity) během roku. Proto jsou tyto ukazatele pro operativní řízení likvidity nepoužitelné a podnik musí vest plán příjmů a výdajů (cash budget), který se plánuje pro kratší časové intervaly (například na jednotlivé měsíce). Ze stejných důvodu se pro účely analýzy likvidity doporučuje zahrnout do analýzy likvidity i ukazatel pracovního kapitálu.

Obrat čistého pracovního kapitálu

Pracovní kapitál představuje takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá, a tedy pracuje. Lze ho definovat vzorcem:

Aby byl podnik likvidní, potřebuje dostatečnou výši relativně volného kapitálu. Čistý pracovní kapitál reprezentuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji.

Zjednodušené řečeno, ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky.

Lze ho definovat vzorcem:

Ten bývá pro účely analýzy likvidity, používán např. v podobě ukazatele obratu čistého pracovního kapitálu.

Tento ukazatel měří schopnost firmy vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv má podobu ČPK a jak dlouho je vázána.

To, zda podnik je či není likvidní, je přímým důsledkem hospodaření a obrazem stavu cash flow firmy. Chcete mít cashflow pod kontrolou? Využijte služeb online cashflow manažera – Cashbot je služba, která pomáhá malým a středním podnikatelům. Jak odložením splatnosti přijatých, či proplacením již vydaných faktur.

Cashbot

Chcete získávat pravidelné tipy z oblasti financí, rady pro růst podnikání a další informace od Cashbotu do vaší mailové schránky? Přihlaste se k odběru novinek, díky kterým budete vždy o krok napřed.

Ano, chci získávat rady a obchodní sdělení od portálu Cashbot.cz a souhlasím se zpracováním osobních údajů (tj. e-mailu) za tímto účelem po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Souhlas lze odvolat na: info@cashbot.cz. Více informací naleznete v ochraně osobních údajů.

Další užitečné články

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.


Řešíte nějakou z těchto situací?

  • Chci zakázku navíc nebo nového zákazníka
  • Plánuji rozšířit tým
  • Chystám se modernizovat sklady nebo techniku
  • Rozšiřuji vozový park nebo skladové prostory
  • Vidím příležitost při nečekaných událostech na trhu