Přeskočit na obsah

Finanční analýza jako nástroj strategického řízení podniku. Poradíme, jak na to

  • 15. dubna 2021
  • 5 minut čtení

Mnoho majitelů a jednatelů firem jsou skvělí obchodníci, experti na výrobu produktů či poskytování služeb. Jsou to většinou dynamické osoby, a možná právě proto jim čísla a účetnictví často připadají jako nemilá povinnost, kterou rádi přenechají svému finančnímu řediteli nebo účetnímu. Domnívají se, že podniku nejvíce prospějí, soustředí-li se čistě na strategické řízení. Tento předpoklad ale snad nemůže být vzdálenější od pravdy – firmu můžete řídit strategicky jen tehdy, pokud máte dokonalý přehled o jejích financích.

finanční řízení podniku

Silné konkurenční prostředí, které je typické pro dnešní podnikání, nedává moc prostoru na chyby, jelikož marže, ze kterých by se tyto chyby hypoteticky pokryly, jsou čím dál tím nižší. V dnešní době tak musí každý podnik pečlivě sledovat jak své výnosy, tak i náklady. Je tedy dost těžko představitelné, že by dnes firma mohla přežít a zůstat dlouhodobě konkurenčně schopná na základě intuitivního řízení. Proto můžeme říct, že finanční analýza je jeden z nepostradatelných nástrojů pro řízení podniku.

Finanční analýza nám umožňuje komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku, odhalit jeho slabé stránky, které jsou nebo by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít ke svému růstu a prosperitě.

A nejen to. Finanční analýza roční závěrky konkurence může být užitečným zdrojem informací o konkurenci, tedy pro toho, kdo umí finanční uzávěrku číst a potřebné informace z ní zjistit. Takový člověk může nastavit svou strategii tak, aby využil slabých stránek své konkurence. Navíc, bez porovnání s konkurencí nemůžete mít jistotu, že to, co považujete za svou silnou stránku, je skutečně jeho silnou stránkou. Z finančních výkazů, které jsou veřejně dostupné, se můžete o konkurenci dozvědět celou řadu věcí, jako například:

Finanční analýza sice vychází z minulých dat, ale je podkladem pro rozhodování o budoucnosti. Proto lze na základě této analýzy dost často poměrně přesně předvídat strategii konkurence v budoucnu. Porovnáním svých výsledků s konkurencí navíc můžete zjistit, zda některé své výsledky, které považujete za ovlivněné celkovým vývojem trhu, jsou skutečně ovlivněné těmi faktory, nebo je příčina někde jinde.

Jinými slovy, pro nastavení správné strategie je důkladná finanční analýza nejen konkurenční výhodou, ale v dnešní době nezbytností.

Finanční výkazy nám sice poskytují celou řadu užitečných údajů, na základě kterých lze analyzovat a hodnotit podnik jako celek, ale pro samotné řízení firmy je nedostačující, jelikož z něho nemůžeme vyčíst všechny detaily potřebné pro efektivní řízení jednotlivých oddělení firmy. Proto většina firem vede 2 typy účetnictví:

Z tohoto důvodu i základními vstupy pro finanční analýzu potřebnou pro řízení firmy jsou:

ANALÝZA VÝKAZU Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Při analýze výsledků z finančního účetnictví se nejčastěji používá:

Analýza absolutních ukazatelů

Je to základní analýza účetních výkazů, která obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy nebo výsledovky. Horizontální a vertikální analýzy finančních výkazů nám ukazují detailní obraz hospodaření firmy a zabývají se hodnocením pozorovaných jevů, tedy položek finančních výkazů, v absolutních a relativních číslech v čase.

K těmto analýzám je nutné mít k dispozici hodnoty alespoň dvou účetních období. Pro lepší sledování změn a trendů v čase je vhodné a žádoucí období delší (3–10 let).

Horizontální analýza (trendová analýza)

V horizontální analýze vyhodnocujeme meziroční změny v absolutních číslech nebo procentech. Sledujeme tak trendy jednotlivých položek. Pomocí indexu můžeme sledovat relativní nárůst položek oproti předchozímu období, sloupeček s absolutním rozdílem napoví, jaký vliv na změnu položky (např. výkonová spotřeba) měly její jednotlivé složky (náklady na prodané zboží, spotřeba materiálů a energie, …).

Pro horizontální analýzu platí obecné vzorce, které vypadají takto:

První vzorec ukazuje absolutní změnu, která má větší vypovídací hodnotu pro meziroční srovnání. Druhý vzorec vyjadřuje procentuální změnu, která je více přehledná a umožňuje mezifiremní srovnání.

Vertikální analýza (procentní analýza, procentní rozbor komponent)

Vertikální analýza zkoumá změny procentuálních podílů jednotlivých položek na bilanční sumě nebo celkových tržbách. Proto je vztažnou veličinou pro vertikální analýzu rozvahy celková bilanční suma a pro analýzu výsledovky celková tržba. Označení „vertikální“ vzniklo, protože se na rozdíl od horizontální analýzy postupuje ve sloupcích a jednotlivé roky se prochází odděleně.

Pomocí indexu můžeme sledovat a s předchozím obdobím porovnávat procentuální podíl určité položky na celkové tržbě (v případě výsledovky) nebo na bilanční sumě (v případě rozvahy). Tyto údaje nám mimo jiné pomáhají plánovat a kontrolovat budoucí náklady a zaměřit se na podrobnější analýzu položek s negativním trendem.     

Vztah vertikální analýzy se dá vyjádřit obecně takto:

Sledovaná položka = výše sledované položky / suma hodnot všech položek x 100.

Tyto analýzy nám umožňují uvědomit si meziroční změny a trendy. K tomu, abychom dali tyto jevy do vzájemných souvislostí, používáme analýzu poměrových ukazatelů. 

Analýza poměrovými ukazateli

K nejoblíbenějším a nejčastěji používaným rozborovým postupům k účetním výkazům je analýza poměrovými ukazateli. Nejčastěji se však používá členění z hlediska jejich zaměření na ukazatele:

Těchto ukazatelů je celá řada a každý podnik může pro své potřeby využívat sestavu ukazatelů, které nejlépe vystihují jeho ekonomickou činnost. Například firma, jejíž činnost je výhradně maloobchodní, nebude sledovat dobu obratu pohledávek, firma poskytující služby nebude sledovat obrátkovost zásob apod.

ANALÝZA DAT Z MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Manažerské účetnictví je nastavováno vedením firmy dle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Na rozdíl od finančního účetnictví, které je v kompletní podobě vykazováno většinou jednou ročně, informace z manažerského účetnictví se analyzují a vykazují průběžně, v mnohem kratších intervalech dle potřeb a požadavků řídících pracovníků.

Součástí manažerského účetnictví jsou například vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, kalkulace, plánování a rozpočetnictví, controlling, reporting apod.

Jednou ze základních a stěžejních funkcí manažerského účetnictví je problematika alokace nákladů. Správné nastavení alokace nákladů v nákladovém účetnictví je klíčové pro řízení firmy – je těžko představitelné řídit firmu a rozhodovat správně, pokud nevíte, kdo je zodpovědný za náklady, co je způsobuje a zda jsou určité náklady přímo spojené s tvorbou výnosu, nebo ne.

Analýza dat z manažerského účetnictví je neustálý proces, který by měla firma realizovat v průběhu celého roku. V průběhu plánování je klíčová pro nastavení rozpočtu nejen celé firmy, ale i jednotlivých oddělení. Po schválení rozpočtu pak probíhá analýza odchylek od rozpočtu. V případě odchylek od plánu tak firma může včas reagovat na nastalé změny.

Marek Hejdušek

Spoluautor článku

Marek Hejdušek

Baví mě hledat vlastní směr a inovace ve světě financí. Mým cílem je, aby podnikatelé mohli pracovat s cash flow efektivněji a aby si nenechali ujít obchodní příležitost kvůli nedostatku vlastních financí.

Rady, které přijdou vhod

Nezaspěte aktuální trendy ve světě podnikání a financí. O nově vydaném článku na blogu vám dáme vědět.

aplikace-na-mobilu-3
check-green

Novinky pravidelně
ve vaší schránce

check-green

Dejte zelenou příležitostem

Podobné články