Jak zjistit rentabilitu firmy a proč je dobré tento ukazatel sledovat?

Zorientujte se v tom, co znamenají zkratky jako ROE, ROA, ROCE, EBIT, ROS či ROC, a především proč je dobré je vlastně sledovat.

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Ukazatele rentability jsou jedním typem poměrových ukazatelů, které můžeme spočítat, když analyzujeme finanční situaci dané firmy. Právě rentabilita je klíčovým ukazatelem, který velmi často slouží jako základní vodítko při hodnocení úspěchu podnikání dané firmy. Proto je při rozhodování bank a investorů zásadní také to, do čeho vloží své prostředky, případně komu poskytnou úvěr.

Co to ta rentabilita vlastně je?

Jedním ze základních východisek ekonomické teorie je snaha o dosažení zisku. Za hlavní důvod, proč podnikatel nebo firma vůbec začne podnikat, je právě dosažení zisku – a zároveň jeho maximalizace.

Aby firmy a podnikatelé věděli, jak si vlastně v této své snaze stojí, musejí umět vyhodnotit ziskovost svých aktivit. Důležitým měřítkem úspěchu je také efektivita, s jakou je využíván do firmy vložený kapitál.

Nestačí znát tržby, zisk a náklady?

Ne, to bohužel nestačí. Samotné hodnoty ukazatelů, jako jsou tržby, aktiva nebo vlastní kapitál, by nám nestačily. Tyto ukazatele totiž sami o sobě ještě nic neříkají o tom, jak efektivně s nimi firma nakládá – tedy například kolik korun potřebuje na to, aby získala dodatečnou korunu. Je přece jasné, že firma, která je na trhu deset let a má několik poboček, bude mít vyšší obrat než začínající, malá firma. Tato začínající firma však možná používá lepší technologie nebo je lépe organizována a řízena – a právě tato efektivita se v ukazatelích rentability projeví. Investor tak bude vědět, kde budou jeho peníze lépe využité a kde má větší šanci na vyšší zhodnocení.

A teď už se podívejme na nejčastěji využívané ukazatele rentability

Ukazatele jsou označovány zkratkami, které vycházejí z anglických termínů, jako jsou equity, assets, sales nebo třeba interest a tax. Tyto zkratky jsou běžně užívány, proto je dobré se jich držet. Nebudeme si ukazovat přímo výpočty, ale spíš si řekneme, co který ukazatel zobrazuje a k čemu je tak vlastně dobrý.

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

Tento ukazatel se uvádí v procentech a ukazuje, kolik zisku vzešlo z peněz vložených do podnikání. Neměl by být nižší, než kolik je úrok, který nesou bezrizikové cenné papíry (což jsou například státní dluhopisy). Pokud by totiž byl tento ukazatel nižší, pak nedává smysl do tohoto podnikání vkládat peníze – lepší návratnost totiž investor (i podnikatel sám) získá zakoupením bezrizikových cenných papírů (zatímco podnikání nese nějaké riziko ztráty).

ROA (rentabilita aktiv)

Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení aktiv firmy. Zjednodušeně řečeno jde o to, kolik zisku vyprodukujeme za pomoci majetku, který k podnikatelské činnosti využíváme. Rentabilita aktiv se někdy označuje také jako produkční síla. Důležité je to, zda firma dokáže svůj majetek efektivně využít. Hodnotu tohoto ukazatele nelze správně interpretovat, pokud neznáme způsob financování firmy. Mohli bychom tak snadno dojít k nesprávným závěrům. Proto není používán samostatně, ale jen jako doplňkový ukazatel při hlubší finanční analýze.

ROCE (rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu)

Tento ukazatel vyjadřuje, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Jinými slovy jde o to, kolik zisku přinesou do firmy dlouhodobě investované prostředky.

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

Jako zisk před zdaněním a úroky se označuje výsledek hospodaření před tím, než se odečte zaplacená daň a vynaložené úroky. Ukazuje výkonnost firmy bez ohledu na to, jakým způsobem je financován (tedy na jak vysoký úrok) a jakým způsobem je v dané zemi nastaveno zdanění. Tento ukazatel tak umožňuje například porovnat různé firmy z hlediska toho, jak dobře vydělávají a jak dobře řídí své náklady. Pokud by totiž firmy působily každá v jiné zemi s různým zdaněním, výsledky po odečtení daně by už byly touto odlišnou výší zdanění zkreslené.

ROS (rentabilita tržeb) a ROC (rentabilita nákladů)

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Tento ukazatel je někdy doplňován ukazatelem ROC, který zase ukazuje poměr celkových nákladů k celkovým tržbám dané firmy.

A proč je tedy dobré ukazatele rentability sledovat?

U ukazatelů rentability platí, že čím je daný ukazatel vyšší, tím se podnikání daří lépe. Podklady pro výpočet získáte z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. Většina těchto ukazatelů má formu podílu. Čitatel je položka, u které chcete zhodnotit její ziskovost. Do čitatele tak typicky bude dosazen celkový čistý zisk po zdanění a odečtení úroků. Do jmenovatele se pak dosazuje kapitál nebo tržby firmy. Rentabilita je tak stěžejním ukazatelem toho, jak na tom firma vlastně je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.


Co Cashbot umí?

Cashbot zkrátí nebo odloží splatnost faktur, jak právě potřebujete, a takto uvolněné peníze můžete použít pro rozvoj vašeho podnikání.

Zkrátit splatnost vydaných faktur

Zjistit víc

Odložit splatnost přijatých faktur

Zjistit víc novinka!

Další užitečné články

Jaké jsou vyhlídky české ekonomiky pro rok 2021? Přinášíme názorový sumář a 4 praktické tipy

To, co platilo loni touto dobou, dnes už neplatí. Nikdo z expertů si netroufá předvídat, co se stane, obzvlášť pokud přijde řeč na vývoj ekonomiky. Nemáme křišťálovou kouli, shrnuli jsme však pro vás dostupné informace, vyvodili z nich závěry a s pomocí selského rozumu sepsali 4 tipy, jak se zachovat, aby firma přežila to, co přijde (ať už to bude cokoliv).

7 minut čtení