Jak zjistit rentabilitu firmy a proč je dobré tento ukazatel sledovat?

Zorientujte se v tom, co znamenají zkratky jako ROE, ROA, ROCE, EBIT, ROS či ROC, a především, proč je dobré je vlastně sledovat.

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Ukazatele rentability jsou jedním z tzv. poměrových ukazatelů, které lze vypočítat z údajů, které získáme komplexní analýzou finanční situaci firmy. Právě rentabilita je pro hodnocení ekonomického výkonu dané firmy klíčová. Zjednodušeně řečeno: ukazuje, jak se dané firmě aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím daří. Rentabilita však není údaj důležitý pouze pro vás. Je klíčovým ukazatelem pro rozhodování bank a investorů a může výrazně ovlivnit to, zda dostanete úvěr, nebo zda investor do vaší firmy vloží své prostředky.

Co to ta rentabilita vlastně je?

Jedním ze základních definic podnikání je snaha o vytvoření zisku. A zároveň jeho maximalizace. je to logické. Proč by někdo podnikal a bral na sebe veškerá podnikatelská rizika, kdyby mu byznys nevynášel? Proč by jinak nebyl nebo nesetrval v pohodlí zaměstnaneckého poměru?

Aby firmy věděly, jak se jim v podnikání daří a hlavně, zda se jim vůbec podnikat vyplatí musejí umět vyhodnotit ziskovost podnikatelských aktivit. Důležitým indikátorem úspěchu je také to, jak efektivně je využíván, respektive zúročován do firmy vložený kapitál.

Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady

Pouze přehle tržeb, aktiv nebo stavu vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Ve finančním řízení firmy je vše propojené a na firemní čísla je třeba nahlížet vždy v kontextu. Vezměme si právě efektivitu. Výše uvedené údaje samy o sobě nehovoří o tom, jak je podnik efektivní. Například firma, která na trhu působí několik dekád, má mnoho poboček a zaměstnanců bude mít vyšší obrat než začínající, malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár zaměstnanci. Nic však není černobílé. samotný obrat nemusí být známkou prosperity a budoucí konkurenceschopnosti firmy. Ona malá začínající firma je možná modernější, postavená na používání moderních technologií, efektivněji řízena a organizována – a právě tato efektivita se v ukazatelích rentability projeví. A pro investora je právě tento ukazatel směrodatný – bude mít jistotu, že u takové firmy budou jeho peníze lépe využité a on zvýší šanci na zhodnocení svých peněz.

A teď už se podívejme na nejčastěji využívané ukazatele rentability

Ukazatele jsou označovány zkratkami. Ty jsou odvozeny z anglických termínů (equity, assets, sales nebo třeba interest, tax). Tyto zkratky jsou běžně užívány a v byznysovém světě se jedná o uznávaný komunikační kód. proto je dobré je znát a aktivně používat. Nebudeme si ukazovat přímo výpočty, ale spíš si řekneme, co který ukazatel zobrazuje a k čemu je tak vlastně dobrý.

ROE (rentabilita vlastního kapitálu)

Tento ukazatel se uvádí v procentech a ukazuje efektivitu zisku neboli kolik zisku vzešlo z peněz vložených do podnikání. Neměl by být nižší, než kolik je úrok, který nesou bezrizikové cenné papíry (což jsou například státní dluhopisy). je-li ROE nižší, verdikt je jasný: sem prostředky nevkládat.

ROA (rentabilita aktiv)

ROA vypovídá o míře zhodnocení aktiv firmy. ukazuje, jaký zisk vygeneruje majetek vázaný na podnikání, lze z něj vyčíst i to, jaký potenciál ziskovosti majetek, který firma k podnikání využívá, má. Rentabilita aktiv se může být také označena jako produkční síla. Důležité je to, zda firma dokáže svůj majetek efektivně využít. Hodnotu tohoto ukazatele nelze správně interpretovat vytrženou z kontextu – provádí se jako součást hloubkové finanční analýzy podniku.

ROCE (rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu)

ROCE vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Jednoduše řečeno ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.

EBIT (zisk před zdaněním a úroky)

Jedná se o zisk před zdaněním a úroky. jde o hospodářský výsledek před odečtením daně a vyplacených úroků. Je klíčovým ukazatelem výkonnosti firmy. Ukazatel umožňuje porovnat výkonnost různých firem bez ohledu na vnější podmínky, které jsou dané například výší daní v daném státě. Tento ukazatel sledují především zahraniční investoři, nebo je sledován u firem s mezinárodním zastoupením či působností.

ROS (rentabilita tržeb) a ROC (rentabilita nákladů)

ROS neboli rentabilita tržeb hovoří o tom, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Tento ukazatel je pro celkový pohled dobré doplnit ukazatelem ROC. ten vypovídá o poměru celkových nákladů ve vztahu k celkovým tržbám firmy.

A proč je tedy dobré ukazatele rentability sledovat?

U ukazatelů rentability platí, že čím je daný ukazatel vyšší, tím se podnikání daří lépe. Podklady pro výpočet získáte z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy. Většina těchto ukazatelů má formu podílu. Čitatel je položka, u které chcete zhodnotit její ziskovost. Do čitatele tak typicky bude dosazen celkový čistý zisk po zdanění a odečtení úroků. Do jmenovatele se pak dosazuje kapitál nebo tržby firmy. Rentabilita je tak stěžejním ukazatelem toho, jak na tom firma vlastně je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.

Cashbot

Chcete získávat pravidelné tipy z oblasti financí, rady pro růst podnikání a další informace od Cashbotu do vaší mailové schránky? Přihlaste se k odběru novinek, díky kterým budete vždy o krok napřed.

Ano, chci získávat rady a obchodní sdělení od portálu Cashbot.cz a souhlasím se zpracováním osobních údajů (tj. e-mailu) za tímto účelem po dobu nezbytnou k naplnění stanoveného účelu. Souhlas lze odvolat na: info@cashbot.cz. Více informací naleznete v ochraně osobních údajů.

Další užitečné články

Jak s Cashbotem získáte v podnikání víc?

  • Chci prodat víc zboží nebo získat zakázku navíc.
  • Plánuji se předzásobit za výhodnějších podmínek.
  • Chci platit faktury včas a získat výhodnější podmínky.
  • Chci získat čas, který trávím placením faktur.
  • Vidím příležitosti při nečekaných událostech na trhu.

Odložení splatnosti přijatých faktur

Prodejte více zboží, získejte nové zakázky a investujte do modernizace vaší firmy. S námi můžete růst rychleji a s klidem.


Řešíte nějakou z těchto situací?

  • Chci zakázku navíc nebo nového zákazníka
  • Plánuji rozšířit tým
  • Chystám se modernizovat sklady nebo techniku
  • Rozšiřuji vozový park nebo skladové prostory
  • Vidím příležitost při nečekaných událostech na trhu