Přeskočit na obsah

Podnikání je pro mnoho lidí srdeční záležitostí a budování firmy se tak často neobejde bez emocí. Emoce by však rozhodně neměly ovlivňovat finanční rozhodování majitelů. Od toho je tu zcela racionální rentabilita a její ukazatele: ROE, ROA, ROCE či ROI. Co o vašem podnikání prozradí?

Podnikové finance pod kontrolou: cesta k firemnímu růstu

Co to ta rentabilita vlastně je?

Rentabilita (česky také výnosnost) je finanční ukazatel, který vyjadřuje vztah mezi vynaloženými prostředky a ziskem (výnosem). Jednoduše řečeno, jak se vám vložené peníze do podnikání vrátily.

Podle různých proměnných můžete zjišťovat rentabilitu všech vynaložených aktiv, pouze vlastního kapitálu, investic, tržeb a další.

Proč je dobré sledovat ukazatele rentability?

Víte, jak se vám v podnikání vede? Vyplatí se vám to vůbec? Ukazatelé rentability vám dají jasnou odpověď. Odhalí totiž, jak se firmě daří aktuálně i ve vztahu k předešlým obdobím

Kromě údajů o efektivitě podnikání upozorňují i na slabé stránky hospodaření (využíváte vlastní kapitál dostatečně?). Ukazatelé rentability jsou také užitečným vodítkem při plánování dalších kroků a při zvažování redefinice stávající vize a cílů.

Rentabilita je důležitá nejen pro vás, tedy vlastníky podniku, ale také pro ostatní subjekty na trhu. Například banky a investoři se na základě vaší rentability rozhodují, jestli vám poskytnou úvěr nebo jestli vloží do vaší firmy své prostředky.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Proč nestačí znát tržby, zisk a náklady?

Samotný přehled tržeb, aktiv nebo vlastního kapitálu nestačí. Všechny ukazatele je potřeba dát do kontextu. Sami o sobě neříkají nic o tom, jak je podnik efektivní. Například firma, která na trhu působí desítky let a má mnoho poboček i zaměstnanců, bude mít vyšší obrat než začínající malá firma s jednou pobočkou, několika klienty a pár zaměstnanci. 

Ale ona malá začínající firma je možná více moderní, používá nejnovější technologie a je efektivněji řízená a organizovaná – a právě tuto efektivitu odhalí rentabilita. Porovnává totiž jednotlivé údaje hospodaření, a tím jim dává kontext. Díky rentabilitě budete mít vy i potencionální investor jistotu, že jsou jeho peníze dobře využité a mají šanci na další zhodnocení.

Přehled nejčastějších ukazatelů rentability a jejich výpočty

Ukazatele rentability se označují zkratkami odvozenými z anglických termínů (equity, assets, sales,…). Tyto zkratky jsou v byznysovém světě běžně používaný komunikační kód, takže je dobré se s nimi sžít a aktivně je používat. 

A ještě jedno pravidlo, které platí u všech jednotlivých ukazatelů rentability: čím vyšší hodnota, tím lépe se podnikání daří.

Výpočet rentability

Pro výpočet rentability je nezbytné znát údaje o hospodaření podniku z účetní závěrky, tedy z těchto dokumentů:

Podstatné jsou především první dva. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu. Podle toho se pak počítá rentabilita vlastního kapitálu (ROE) nebo druhý nejčastější ukazatel, rentabilita aktiv (ROA).

Co je ROE a jak ho vypočítat?

ROE (Return on Equity = rentabilita vlastního kapitálu) je nejdůležitější ukazatel pro vlastníky firmy. Vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila.

Ukazatel rentability ROE by neměl klesnout pod 0,08 %.

Co je ROA a jak se počítá?

ROA (Return on Assets = rentabilita aktiv) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy. Počítá s veškerým kapitálem, tedy vlastním i vloženým (bankovní půjčky, externí financování pro stabilizaci cash flow nebo od investorů). Proto se někdy ROA označuje také jako rentabilita celkového kapitálu.

Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává. Je to tím, že zisk může mít různé podoby (provozní, před a po zdanění atd.). Vzhledem k tomu, že je skutečná odměna majitelů daněna, použijeme ROA vzorec následovně: 

Ukazatel ROA by neměl být nižší než 5 %.

Co je ROI a jak ho vypočítat?

Díky výpočtu ROI (Return on Investment = rentabilita investic) zjistíte návratnost, nebo naopak ztrátovost vašich investovaných peněz. Budete tak mít přehled, do čeho se vám vyplatí do budoucna investovat a jakým investicím se naopak vyhnout. Vzorec ROI může vypadat následovně:

Podrobně se o ROI dočtete v článku Co je ROI a jak se počítá.

Co je ROCE a jak ukazatel vypočítat?

Ukazatel ROCE (Return on Capital Employed = rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu) vypovídá o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými dlouhodobě využívanými zdroji. Ukazuje, kolik zisku firmě přinesou dlouhodobě investované prostředky.

Hodnota ROCE by vždy měla být vyšší než úroky z úvěrů. Když tomu tak není, dochází buď ke snižování zisků nebo přímo zadlužování podniku.

Jak se ROCE počítá?

Doporučená hodnota ROCE by měla být vyšší než 0,08 %.

Co je EBIT a jak ho vypočítat?

Při výpočtu některých ukazatelů rentability se pracuje s termínem EBIT (Earnings Before Interest and Taxes = zisk před zdaněním a úroky). Jde o hospodářský výsledek před odečtením daně a vyplacených úroků. 

EBIT vyjadřuje provozní zisk a je klíčovým ukazatelem výkonnosti firmy. Umožňuje totiž porovnat výkonnost různých firem bez ohledu na vnější podmínky dané například výší daní v daném státě. Tento ukazatel tak zajímá především zahraniční investory. Sleduje se také u firem s mezinárodním zastoupením či působností.

Pro základní výpočet EBIT budete potřebovat výsledovku (výkaz zisku a ztráty). EBIT vzorec  může vypadat následovně: 

Co je ROS a jak se počítá?

S ukazatelem ROS (Return on Sales = rentabilita tržeb) se můžete setkat také pod názvem zisková marže. Vyjadřuje, kolik korun čistého zisku přinesla jedna koruna získaných tržeb. Výpočet ROS:

Hodnota ROS by se měla vždy pohybovat nad 10 %.

Stejně jako ostatní ukazatele rentability je i ROS ukazatel efektivity společnosti. Abychom získali celkový kontext, je ideální doplnit jeho hodnotu ukazatelem ROC. 

Co je ROC a jak ukazatel vypočítat?

ROC (Return on Costs = rentabilita nákladů). Tento ukazatel vypovídá o poměru celkových nákladů ve vztahu k zisku. Tedy, kolik korun čistého zisku přinesla jedna vynaložená koruna.

Rentabilita je stěžejní pro rozpoznání toho, jak na tom firma doopravdy je. A vědět, jak na tom jste, je odrazovým můstkem k efektivní optimalizaci, rozvoji i pozitivním změnám.

Levné peníze, anglicky cheap money, jsou mocným služebníkem vašeho cash flow. Co jsou levné peníze a jak je poznat? 

Levné peníze

Co jsou levné peníze?

Levné peníze je termín, který se ustálil pro úvěry s velmi nízkou úrokovou sazbou. Tato situace je často způsobená politikou centrální banky, která de facto pumpuje peníze do oběhu, aby oživila stagnující ekonomiku. 

Jsou-li v oběhu levné peníze, je to ideální doba pro zájemce o úvěr či klienty s již existujícím úvěrem. Ti mohou využít vhodné situace na trhu a sáhnout po refinancování svého úvěru – díky nižší úrokové sazbě se mohou radovat  z nižší měsíční splátky. V případě více úvěrů lze zvolit i spojení úvěrů v jeden (tedy konsolidaci), čímž je možné ušetřit ještě více než při běžném refinancování.

Jednoduchý způsob, jak poznat, jestli jsme v období levných peněz, je jeden z nástrojů ČNB, a to dvoutýdenní REPO sazba (2T Repo). REPO sazba představuje úrok, za který si banky vzájemně půjčují peníze mezi sebou. Lze tomu rozumět také tak, že čím nižší REPO sazba je, tím nižší je i úrok pro nás, běžné smrtelníky – spotřebitele či podnikatele.

Na grafu výše je vidět, že si v posledních letech užíváme poměrně nízkých úrokových sazeb. V porovnání s 90. léty, kdy dvoutýdenní REPO sazba činila až 39 %, představuje tedy dnešní sazba 0,7 % situaci, kdy v oběhu máme ohromně levné peníze.

Proč jsou v oběhu?

Když se ekonomice nedaří, centrální banka obvykle sníží úrokové sazby tak, aby rozhýbala stagnující ekonomice kolečka. Čím levnější peníze jsou, tím výhodnější je vzít si úvěr na rozjezd nového podnikání, nákup vozidel či nemovitostí. 

Úrok a daně

A co je ještě skvělé? Pokud váš podnik není ve ztrátě, úrok, který se s půjčkou váže, může účetní zapsat do nákladů. Tento náklad je daňově uznatelný –  sníží vám tak daňový základ, ze kterého se daň vypočítá a na daních zaplatíte tedy nakonec méně.

Pozor, je-li váš podnik ve ztrátě, úrok není daňově uznatelným nákladem. Více se dočtete v Zákoně o daních z příjmů.

Podnikatelský úvěr na dosah ruky! 

Finanční injekci občas potřebuje každý podnik. Jestliže jste právě v takové situaci i vy nebo nechcete využít vlastních zdrojů a zároveň si můžete půjčit peníze za úrokovou sazbu, která je nižší než v předchozích letech, využijte toho. Je to příležitost, která se neodmítá. Je to příležitost, jak dopřát vašemu cash flow levné peníze. Kdy jindy, než teď, kdy jsou peníze takřka za hubičku?


Dlužím, mám úvěr. Nic, za co by se člověk musel stydět – půjčil jsem si totiž levné peníze a díky nim mohu navíc zaplatit dalšího člověka, který se bude věnovat nové zakázce.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Ať už chcete peníze na rozvoj podnikání od banky, nebo od investora, bez kladného rizikového profilu to půjde ztuha. Zjistěte, z čeho se rizikový profil vyhodnocuje a podle čeho určíte, jak na tom jste. Přečtěte si i pár tipů na konkrétní kroky, jak rizikový profil zlepšit.

Rizikový profil firmy je výsledek komplexních analýz podniku, který přesně vypovídá o aktuálním stavu firmy. Na rizikový profil se můžeme podívat z různých úhlů pohledu:

Jak rizikový profil zlepšit?

1. Dejte si pozor na nepovolené debetní zůstatky a aktivitu na bankovním účtu

Přečerpali jste svůj kontokorent nebo se firma ocitla v nepovoleném debetu? Snažte se svoje závazky vyrovnat – co nejdříve vložte peníze na účet. Pokud prostředky aktuálně nemáte, sežeňte je – požádejte odběratele, ať uhradí vámi vydané faktury přednostně nebo využijte služeb Cashbotu a získejte své peníze na vydaných fakturách okamžitě.

Dalším důležitým ukazatelem rizikovosti vašeho finančního profilu je frekvence plateb na vašem účtu. Transakce v hotovosti vašemu rizikovému profilu příliš neprospějí. Z firemní karty byste neměli například sázet nebo hradit kratochvíle, které patří spíše do osobních výdajů. Naopak k dobru vám banka přičte, když na účtu vysleduje řád a disciplínu: nechte si co nejvíce plateb proplácet na účet převodem, hraďte z něj pravidelné platby a nastavte trvalé příkazy.

2. Mějte vždy po ruce aktualizované finanční výkazy – budete je potřebovat

Než o finanční prostředky zažádáte, měli byste se ujistit, že máte po ruce aktualizované finanční výkazy. Firmy vedené v obchodním rejstříku jsou ze zákona povinné vést účetnictví. Musí obsahovat aktuální a hlavně úplné informace o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále pak o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Všechny účetní záznamy musí být průkazné a vedené v souladu se zákonem.

3. Ověřte si bonitu svých obchodních partnerů

Své zákazníky i obchodní partnery byste si měli pečlivě vybírat a především průběžně ověřovat jejich bonitu (schopnost dostát finančním závazkům). To, zda je odběratel bonitní, jde ověřit třeba na základě toho, jakou platební morálku měl v minulosti, jestli má či nemá záporný kapitál a jak se vyvíjí jeho ziskovost.

TIP

Ověřit si spolehlivost svého partnera můžete také díky aplikaci Cashbotu. Stačí do systému zadat fakturu, kterou jste vystavili. V Cashbotu se na odběratele podívají a zkontrolují, zda není v exekuci nebo insolvenci, vyhodnotí jeho bonitu a další ukazatele. Bude-li vše tak, jak má být, fakturu vám profinancují. Pokud bude s odběratelem něco v nepořádku, fakturu zamítnou. To pro vás nemusí být nutně negativní – berte to jako varovný signál a na takového odběratele příliš nespoléhejte.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura vydaná

Cashbot zkrátí splatnost vašich faktur, vratek DPH i dotací, u kterých čekáte i měsíce. Peníze můžete mít už do 30 minut. A vrátit je stačí až za pár měsíců.

4. Plaťte včas odvody za zaměstnance

Pokud máte zaměstnance, vzniknou vám při sjednání pracovněprávního vztahu povinnosti vůči celému ansámblu institucí, konkrétně ke:

Před podáním žádosti o finance prověřte, zda vaše firma včas plní své pravidelné finanční závazky (popř. splátkové kalendáře) a jestli u žádné z institucí nemá dluh nebo nesplacené penále.

Nikdy dluhy na daních nebo sociálním a zdravotním neignorujte. Problém nezmizí, ba naopak. Dlužné částky se každým dnem, kdy před nimi schováváte hlavu do písku, navyšují. Opět: z každé situace existuje cesta ven. Mnoho institucí je otevřených nastavení tzv. splátkových kalendářů. Udělejte vše pro to, abyste situaci začali řešit a dluhy co nejdříve uhradili. Nevyřešené závazky tohoto typu váš rizikový profil výrazně zhoršují.

5. Plaťte včas daně a další závazky

Pravidelně kontrolujte, zda platíte včas pravidelné závazky, modelové daně, DPH nebo mýtné. Ve firmě byste měli mít proces, který toto bude hlídat. Domluvte se s účetní či finančním ředitelem, aby vás pravidelně informoval o stavu vašich závazků.

Rizikový profil firmy může rozhodnout o její další budoucnosti. Zaměřte se na to, jak ho zlepšit a mějte růst vašeho podnikání pod kontrolou.

Banky a další tradiční hráči na českém finančním trhu se během koronavirové krize potýkali s mnoha problémy. Ať už se jedná o finanční potíže některých klientů a z nich vyplývající neschopnost splácet jejich závazky, splátkové moratorium vyhlášené přímo vládou, či uzavřené pobočky. Naopak fintechové společnosti, které se už delší dobu snaží vydobýt si své místo na trhu napůl v symbióze a napůl v tvrdé konkurenci s výše zmíněnými tradičními hráči, dokázaly v roce 2020 výrazně zvýšit zisky i počty zákazníků, mnohdy až o 100 %. Pojďme se nyní podívat na top 5 fintechových společností, které hýbou českým trhem.

fintechy jsou před bankami o krok napřed

Portu

Český startup Portu se rozhodl vstoupit na velmi kompetitivní segment finančního trhu, který je pevně v rukou bank a několika málo investičních společností. Řeč je samozřejmě o investicích do podílových fondů. Drobní investoři se v České republice obvykle pouštějí do investování buď přes banku nebo přes některou z větších investičních společností.

Portu se rozhodlo nabídnout alternativu. Za samotným startupem stojí investiční skupina Wood & Company, která primárně cílí na korporátní klientelu po celém světě. Díky tomuto propojení mohou v Portu využít know-how investičních expertů z mateřské společnosti.

Na Portu je ovšem daleko sympatičtější velmi přehledná aplikace, nízké poplatky za spravování portfolia a snaha o rozšíření finanční gramotnosti i mezi neuživatele, protože kvalitní spravování portfolia nabízejí i výše zmiňované banky nebo investiční společnosti.

Trisbee

Velmi zajímavý cíl si vytyčili také v Trisbee, fintech startupu, který by rád zpřístupnil bezhotovostní platby i těm nejmenším podnikatelům a živnostníkům. Pro ty bylo doposud příliš náročné a nákladné pořídit si karetní terminál. Kvůli tomu ovšem jejich podnikání často přicházelo o zákazníky, protože hotovost už u sebe dnes každý nemá.

Trisbee proto přišlo s jednoduchým řešením. Platební appka, v které prodejce snadno vystaví zákazníkovi QR kód, který tak nemusí hledat hotovost. To vše zdarma jak pro prodejce, tak pro zákazníka.

Velkou překážkou pro růst Trisbee je obecně nízká rozšířenost QR plateb v České republice. Zatímco v Číně nebo ve Spojených státech jsou platby QR kódem celkem běžné, v Česku na ně nejsou lidé zvyklí.

Caflou

Velmi sympatickým počinem je startup Caflou, který vyvinul jednoduchou a přehlednou aplikaci pro správu týmů a firemních procesů. Díky Caflou můžete automatizovat velké množství procesů, které dosud vyžadovaly přímou pozornost manažera nebo dedikovaného zaměstnance.

V Caflou tak můžete sledovat a plánovat finanční transakce, díky čemuž udržíte zdravý firemní cash flow, přehledně zpracovávat skupinové projekty a delegovat úkoly členům týmu, ale i automaticky sledovat čerpání dovolené a dalších benefitů jednotlivých zaměstnanců.

Cashbot

Cashbot je online nástroj, který pomáhá podnikatelům získat peníze rychleji a jednodušeji než v bance. Peníze navíc garantuje do 30 minut nebo zdarma. Nabízí financování vydaných faktur, odložení splatnosti faktur přijatých a nově i neúčelový podnikatelský úvěr s možností splácení až 12 měsíců a s odkladem splátek až o 3 měsíce. 

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Cashbot není banka. Využívá moderní technologie, díky kterým je vše otázkou pár minut. S Cashbotem podnikatelé nemusí nikam chodit a nic složitě vyřizovat. Registraci vyřídí online za pár minut s dokumenty, které mají běžně k dispozici. Pokud se pak rozhodnou využít služby Cashbotu – ať už jde o úvěr, nebo financování faktur – je to ještě jednodušší. Vše zvládnou přímo v aplikaci bez otravné administrativy a papírování. 

Budgetbakers

Jak se říká, to nejlepší na konec. Český fintech BudgetBakers by se do čtyř let mohl stát dalším „unicornem”, tedy startupem, jehož hodnota překročí miliardu dolarů. A čemu se tedy v BudgetBakers věnují? Ve stejnojmenné aplikaci a webovém rozhraní mohou uživatelé snadno získat kontrolu nad domácím či firemním rozpočtem, proto slovo „budget“ v názvu.

Aplikací pro správu měsíčního rozpočtu a transakcí je na trhu opravdu hodně, ale v BudgetBakers vsadili na komplexnější přístup. Po získání evropské licence PSD2 mohou uživatelé propojit aplikaci s většinou evropských i světových bank, takže mohou sledovat veškeré transakce přímo v BudgetBakers a sjednotit tak svůj finanční život v jedné aplikaci.

Tento model zjevně funguje, protože samotnou aplikaci využívají po celém světě miliony lidí a v roce 2020 skončil startup poprvé v zisku. Ten bude ale celý vložen do dalšího růstu, spolu se 160 miliony korun, které v BudgetBakers získali od významného nizozemského investora.

Data z trhu hovoří jasně. Přes 90 % podnikatelů ukončí svou činnost do několika let od začátku podnikání. Hlavní důvod, proč tomu tak je, je prostý. Začínající firma se rozhodla vytvořit produkt či službu, o které jednoduše není zájem. Pokud se ale prvotní zájem objeví, je třeba, aby firma dokázala tento zájem přetvořit ve funkční byznys model. K tomu je potřeba jediné. Dostatek finančních prostředků a jejich zodpovědná správa.

Aby firma pracovala s financemi dobře už od začátku, je třeba mít správně sestavený finanční plán, který umožní zakladatelům a později i zaměstnancům efektivně alokovat finance. Slouží také jako měřítko úspěchu. Pojďme se nyní podívat podrobněji na to, co by měl finanční plán obsahovat a jak ho sestavit.

Mapa pro finance, bez které se žádný start podnikání neobejde

Bez finančního plánu bude startup tápat v mlze. Je totiž základním předpokladem pro systematické řízení a růst vašeho podnikání. Bez informací o tom, kolik bude dostupných finančních prostředků, není možné řídit žádný z firemních procesů, ať už se jedná o HR, nebo o vývoj vašeho produktu.

Rozlišujeme v zásadě dva druhy finančních plánů:

Důležitá je funkce finančního plánu jako měřítka úspěchu. V každém finančním plánu je třeba stanovit cíle. Pokud se po uplynutí daného časového období předpoklady z plánu neshodují s realitou, můžete zhodnotit na jedné straně reálnost předpokladů v plánu, na druhé straně i jednotlivé procesy ve vaší firmě. Ty vám mohly v dosažení cílů z plánu zabránit.

finančí plánování, rozpočet, řízení firmy

Jak finanční plán vytvořit?

Základním předpokladem pro vytvoření finančního plánu je reálné zhodnocení veškerých předpokladů, zvláště těch na stránce příjmové. Finanční plán často rozhodne o úspěchu vašeho podnikání, proto je třeba k jeho vypracování přistoupit zodpovědně. Zvláště v případě dlouhodobého finančního plánu můžete dojít k závěru, že je potřeba váš původní byznys plán přehodnotit, protože není rentabilní.

1. Zaměřte se na výdaje

Začneme s jednodušší částí celého plánu. Snažte se přehledně sepsat a specifikovat veškeré výdaje spojené s budoucím podnikáním. Zaměřte se jak na pravidelné měsíční výdaje, tak na jednorázové investice, které bude potřeba provést. Pokud je takových investic více, rozdělte je podle nutnosti. To vám pomůže v případě, že v počátku podnikání nebudete mít dostatek finančních prostředků.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

2. Sepište příjmy – počáteční vklady i budoucí příjmy od zákazníků

Logicky následovat musí přehled příjmů. Začněte výpisem veškerých prostředků, které máte k dispozici na počátku vašeho podnikání. V zásadě mohou pocházet ze tří zdrojů:

Jakmile sepíšete veškeré prostředky, které momentálně máte k dispozici, získáte odpověď, jestli za současných podmínek dokážete splnit vaše prvotní cíle. Těmi nemusí být zisk, ale například určitý stav vašeho produktu či služby, který vám zajistí financování investorů.

Následovat by měla ekonomická kalkulace vašeho budoucího produktu či služby. Stanovte si měrnou jednotku, například kus či hodinu, a spočtěte veškeré náklady na výrobu či poskytnutí služby. Následně rozmyslete cenu, kterou zákazník za výsledek zaplatí, a proveďte odhad budoucího prodeje.

Na základě této kalkulace zjistíte, kolik zákazníků je potřeba získat, aby byl váš startup ziskový. I v případě, že zisk momentálně není vaším cílem, určitě bude zajímat potenciální investory.

Na závěr jedno přirovnání: řídit firmu bez finančního plánu je jako letět s letadlem bez pilota a asistence řídící věže. Tedy naprosto neřízeně a do neznáma. A jak je známo, v podnikání se (doslova) vyplatí být o krok napřed, což ve financích platí dvojnásob.

Jak sestavit byznys plán tak, aby byl realistický a přitom zaujal banky i investory? Poradíme, jak na to. Krok za krokem.

1. Důvod existence aneb musí vám to dávat smysl

Důvod existence je alfou a omegou každého byznys plánu. Na začátku stojí to, aby záměr dával smysl vám. Pokud svému vlastnímu záměru nevěříte, těžko mu uvěří někdo další. Vyplácí se stanovovat si odvážné cíle a smělé vize. Jaké otázky vedou ke stanovení silné a jasné vize? Například tyto:

2. Přínos vašeho záměru aneb musí to dávat smysl i někomu dalšímu

Pokud dává váš záměr smysl vám, je to skvělá zpráva. Musí však dávat smysl i někomu dalšímu – zákazníkovi. Zeptejte se sami sebe (nebo v rámci průzkumu či focus group potenciálních zákazníků / uživatelů / obchodních partnerů).

Zodpovězením podobných otázek rozhodně neztrácíte čas. Naopak, pokud váš záměr prověrkou projde, máte rovnou definované hlavní selling pointy.

3. Určení cílů

Sice se říká, že cesta je cíl, ale v případě podnikání bychom byli na vašem místě s aplikací tohoto tvrzení opatrní. Bez cíle totiž může jít o velmi drahou cestu, jež navíc zpravidla nevede na úplně pěkné místo. Jak si tedy určit cíl, ke kterému se vyplatí směřovat (svou energii i zdroje)?

4. Bez SWOT analýzy ani ránu aneb připravte důkazy k podpoře svých tvrzení

I když si myslíte, že produkt, který máte, je tak jedinečný, že brzy ovládne trh, měli byste si připravit i nějaké podklady, jež vaše tvrzení podpoří. Základem pro to je SWOT analýza, která jasně zhodnotí vaše šance na úspěch. Ve SWOT analýze zkoumáme čtyři základní faktory, které mají rozhodující dopad na úspěch či neúspěch realizace vašeho záměru. Jsou jimi:

Silné stránky mohou být například zkušený tým, silné finanční zázemí oproti konkurenci, rozvinutá síť kontaktů, jedinečný software. Slabé stránky naopak nedostatek lidí, málo kontaktů apod.

Příležitosti se často vztahují k obsazenosti dané oblasti konkurencí na trhu, hrozba může být opět v podobě konkurence, jež má např. silnější finanční zázemí a mohla by vás tak snadno předběhnout.

K čemu je SWOT analýza dobrá? Vyplynou z ní celkem jasně aspekty vašeho podnikání, které můžete dále rozvíjet, i problémy či nevyjasněné otázky, na které byste měli v ideálním případě najít odpovědi. Pokud budete byznys plán předkládat bance nebo investorům, SWOT analýza mimo jiné ukazuje také způsob vašeho uvažování, rozhledu a soudnosti. A to bývá často nezanedbatelný faktor při rozhodování především v momentu, kdy se investor rozhoduje, zda do vašeho záměru vloží kapitál.

5. Vytvořte realistický harmonogram

Banka i potenciální investor chtějí vidět, že jste realisté – přesvědčit je můžete i díky harmonogramu. Neslibujte zázraky do druhého dne. Naopak, pracujte vždy s časovými rezervami. Dle úspěšných (a zkušených) byste měli termíny a lhůty nadsadit vždy o 15 % finálního objemu času, kterého jste se ve svých propočtech dobrali, a čas „navíc“ promítnout do výsledné podoby rozpočtu.

6. Vytvořte rozpočet, jenž stojí na solidním základě a budete ho umět obhájit

Při podnikání, zvláště v jeho začátcích, jsou často optimismus a pozitivní pohled na věc hnacím motorem celé operace, nicméně v byznys plánu nedoporučujeme stavět vzdušné zámky. Držte se reality. Dopočítali jste se astronomických, za vás však realistických částek? Za méně to nezkoušejte. Doplatíte na to ve finále jenom vy.

7. Ukažte, že máte promyšlené financování projektu – vytvořte vícezdrojové financování

Jdete do banky? Zmiňte se o tom, že na krytí části projektu hledáte také investora. Jdete za investorem? Řekněte, že máte rozjednané financování v bance. Chcete zdroj navíc? Předtím než začnete jednat s investory nebo bankou, rozjeďte crowdfundingovou kampaň. Pokud vaši potenciální obchodní partneři uvidí, že jste v získávání kapitálu kreativní a o váš produkt/službu je zájem již ve fázi presalu (tak totiž crowdfunding v praxi funguje), budou to pro ně jistě pozitivní signály.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

8. Nikdy se nepřestávejte ptát

Klíčové otázky by neměly napadnout banku nebo investora, ale vás. Chcete-li získat svěží, nezaujatý pohled na věc, zeptejte se někoho, komu profesně i lidsky důvěřujete, nebo najměte konzultanta.

Existují dva typy účetnictví, které by měla každá firma vést: účetnictví finanční a účetnictví manažerské. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? A proč se vyplatí operovat s oběma?

Účetnictví firmy je něco jako alchymie. Finanční a manažerské účetnictví je samozřejmě úzce provázáno, nicméně liší se ve 3 základních bodech:

  1. Komu je jeho výstup určen (finančnímu úřadu, manažerovi nebo majiteli firmy či akcionářům?)
  2. Hloubka informací a jejich výběr (výpovědní hodnota informací, struktura, stupeň přesnosti)
  3. Období, k němuž se informace vztahují (aktuálnost, výsledky a data z minulosti)

Zjednodušeně řečeno: účetní oddělení firmy udržuje, administruje a eviduje finanční toky ve firmě. O hladký chod a aktuální monitoring přesného stavu financí firmy se stará hlavní účetní. Výstupem účetního oddělení je report pro finančního ředitele – ten si vždy nastavuje konkrétní metriky, které chce sledovat. Ty jsou obsahem reportu pro manažerské účetnictví.

Říká se, že dobrý finanční ředitel je k nezaplacení. I když by se mohlo zdát, že práce s čísly je „suchařina“, opak je pravdou. S čísly se musí umět kouzlit a finanční ředitel musí mimo bryskního úsudku oplývat také značnou mírou kreativity. Na něm je sledovat přesně ta data, která jsou výstupem finančního účetnictví a která jsou podstatná pro finanční řízení firmy.

Finanční účetnictví

Cílem finančního účetnictví je mít absolutní přehled o finančních akcích ve firmě, podat o tom ucelený obrázek v reálném čase a dodat relevantní data, jež slouží jako podklad k manažerskému účetnictví. Výstupy finančního účetnictví jsou zpravidla veřejné a určené finančnímu úřadu, s tímto vědomím je s informacemi nakládáno.

Základní charakteristiky:

Manažerské účetnictví

Cílem manažerského účetnictví je získávat, selektovat, analyzovat a interpretovat informace tak, aby sloužily manažerům k edukovanému finančnímu řízení a klíčovým rozhodnutím. Obsah výstupů z manažerského účetnictví se odvíjí především od priorit a konkrétních cílů strategického, taktického a operativního řízení firmy. Každý manažer si sledované metriky (ve spolupráci s finančním ředitelem) nastavuje sám.

Základní charakteristiky:

Manažerské účetnictví je přímo navázáno na finanční účetnictví. Pokud tento vztah ve firmě funguje a manažeři činí svá rozhodnutí na základě relevantních dat a zkušeností, mohou aktivně ovlivnit další vývoj a firmu tak učinit stabilnější a odolnější vůči možným výkyvům. Manažerské účetnictví umožňuje vidět za roh a být o krok napřed. Zmíněné dva body jsou základem konkurenceschopnosti. A jak máte vy nastaven vztah mezi finančním a manažerským účetnictvím ve firmě?


Tok peněžní hotovosti ve firmě je důležitějším ukazatelem než ziskovost podniku. Proč? Cash flow přesně vypovídá o tom, zda a jak je podnik úspěšný. Pokud má firma vysoké zisky, ale nemá stabilizovaný cash flow, vypovídá to o špatném finančním hospodaření podniku. Jaký to má dopad? Firmě se i přes pěkná čísla ve výkazu zisků nedaří vymanit se z bludného kruhu druhotných platebních neschopností a dále se rozvíjet. Jak cash flow stabilizovat a jak ho efektivně řídit? To se dozvíte v následujícím článku.

plánování cashflow

Proč je tok hotovosti sledovanějším ukazatelem než ziskovost podniku?

Cash flow je v podstatě bilance příjmů a výdajů. Důležité je právě sledování tohoto poměru ve vztahu k tomu, kolik peněz v hotovosti na konci měsíce (nebo jiného sledovaného období) zůstane fyzicky na účtu. Zjednodušeně řečeno: pokud chcete získat přehled o finančním toku za dané období, sečtěte zůstatek na firemním účtu a v pokladně a od této částky odečtěte všechny zaznamenané výdaje.

Do cash flow můžeme připočítat jenom takový příjem, který už je fyzicky na účtě a můžeme s ním počítat jako s prostředky volnými k použití. Příjmy tak do cash flow nezapočítáváme ke dni, kdy byly vyfakturovány, ale ke dni, kdy reálně přistanou na firemním účtu. V praxi: pokud připravujete přehled o cash flow, pro účetní závěrku není nic platné, že vám za 25 dní přijde signifikantní částka, kterou jste právě vyfakturovali. S touto částkou můžete počítat při plánování cash flow na další měsíc. Aktuálně však peníze na účtu ještě nejsou, proto je do současné bilance cash flow uvést nemůžete.

Příjmy a výdaje

Co se vlastně počítá do příjmů? Nejsou to jenom příjmy z prodeje produktů nebo služeb. Jedná se také o vratky DPH, úvěry od banky, prodej vybavení, strojů nebo také vklad strategického investora či vlastních prostředků.

Výdaji se rozumí zaplacené náklady, které se do výdajů započítávají ve chvíli, kdy odejdou z firemního účtu. Do cash flow bilance se zapisují pouze částky, které již byly zaplaceny, ne částky, které firma zaplatit má. Patří sem výdaje za pravidelné osobní a režijní náklady (zaměstnanci, kanceláře, telefony, internet, …), náklady na materiál, výrobu a logistiku, splátky úvěrů, leasingů a dalších závazků, výlohy za marketing, zálohy na daně a podobně.

1.      Vytvořte si časový plán plateb

O svých platbách (příjmech i výdajích) byste měli mít perfektní přehled. K čemu je to dobré? Když budete vědět, na čem jste, získáte manipulační prostor. Pokud vám jeden klient nezaplatí včas, budete schopni určit, co to s vaším cash flow udělá, a na základě toho učinit potřebná opatření. Osekat náklady, vydat faktury s kratším datem splatnosti nebo počkat s většími výdaji, které aktuálně nejsou naprosto nezbytné – ať už na nové auto, nebo větší objem materiálu.

Časový plán plateb je efektivní pouze tehdy, pokud se plánuje dopředu a s dostatečnou rezervou. Vždy zhodnoťte, co se musí platit prioritně a které platby naopak mohou počkat. Každou variantu ověřte – co to udělá s vaším cash flow? Je to schůdné, nebo „nadoraz“?  Cash flow se dá plánovat a pokud máte vytvořený časový plán plateb, máte ho pod kontrolou.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

2. Výdaje plánujte

Klíčem ke kontrole nad vaším peněžním tokem je plánovat výdaje s předstihem. Dobrým postupem je v tomto případě vzít starý dobrý papír a tužku a výdaje spojené s náklady sepsat. Jaké jsou fixní náklady (kanceláře, platy, splátky úvěrů a dalších závazků)? Ruku v ruce s přesným zjištěním fixních nákladů jde otázka: mohu tyto výdaje někde snížit?

Podívejme se například na splátky úvěrů – poraďte se se svým finančním ředitelem / účetní / finančním poradcem, zda by nešlo půjčky například sloučit a v dlouhodobém horizontu ušetřit na úrocích. Nebo pokud potřebujete odlehčit cash flow, proberte možnost prodloužení doby splácení a snížení měsíčních splátek.

Pokud už budete v hovoru s účetní, podívejte se také na daně a proberte jejich optimalizaci. Stejně tak se informujte ohledně termínů plateb daní nebo možnosti předčasných vratek DPH.

3. Zaveďte placení předem

Každý podnikatel má s předmětem své činnosti spojené fixní náklady. A je jedno, jestli máte firmu, kanceláře a vozový park, nebo pracujete z domova. Tak jako tak něčím svítíte, topíte, používáte mobil, notebook, kupujete tonery do tiskárny a tak dále. To vše musí být ve vaší práci zohledněno. A především, zaplaceno předem.

Pokud navíc pro realizaci zakázky dopředu nakupujete materiál, je záloha doslova nezbytná. Jako podnikatel musíte minimalizovat riziko ztráty. A to zajistíte vydáním zálohové faktury. Ověříte tak i úmysly vašeho odběratele. Pokud pro někoho odvádíte práci, jedná se o obchodní vztah. Ten by měl být založen na jasně definovaných smluvních podmínkách a také důvěře. Kdyby klient nedůvěřoval vašim schopnostem, smlouvu by s vámi nepodepsal. A pokud vám věří a chce, abyste práci odvedli právě vy, neměl by být problém zaplatit zálohovou fakturu.

Pokud klient nebude chtít na zálohu přistoupit, zakázku raději odmítněte. Pokud investujete čas, nebo dokonce své prostředky do projektu, který nedopadne, může to negativně ovlivnit váš cash flow.

4. Preventivně nastavte delší lhůty dodání

Čas jsou peníze. Toto pořekadlo by měl být každý podnikatel schopen uvést do praxe. Buďte realisté a klientům neslibujte něco, co nemůžete splnit. Klient má pak (a do jisté míry i právem) argument pro to vám za práci nezaplatit. Pokud budete včas dodávat, budete i včas ve stanovených termínech fakturovat – a nemusíte se obávat destabilizace cash flow.

Chce po vás klient práci v kratším termínu? Znamená to práci po večerech, v noci, o víkendu? Pokud chce někdo něco rychle, musí za to připlatit. I tak zhodnoťte všechny faktory – máte kapacitu zvládnout zakázku včas? Neovlivní to negativně další projekty? Budete muset najmout další lidi, abyste zakázku dokončili ve stanoveném termínu?

Není ostuda zakázku odmítnout, když na ni nestačíte nebo na ni prostě nemáte kapacitu. Naopak. Váš obchodní partner bude vědět, že má naproti sobě soudného jedince, kterému nejde jenom o rychlý výdělek, ale především o kvalitu.

Co je provozní cash flow?

Cash flow se obvykle dělí do tří kategorií. Jedná se o:

Do investičního cash flow se zahrnují veškeré pohyby na účtu, které můžeme shrnout jako investiční výdaje. Může jít například o nákup technologií, pozemků a dalších dlouhodobých aktiv. Investiční cash flow je tak už ze svého principu záporné. Cash flow z financování jsou veškeré peníze získané od investorů, z crowdfundingu, ale také například půjčky od bankovních a nebankovních společností. Investiční cash flow tak zahrnuje veškeré příchozí finance na podnikání i jejich splátky.

Poslední a možná nejdůležitější je provozní cash flow. Do toho patří veškeré pohyby financí, které jsou spojené se samotným provozem společnosti. Provozní cash flow tak zahrnuje veškeré zisky z předmětu podnikání i prodeje vybavení, mzdy, nákup skladových zásob atd.

Výpočet cashflow online

Spočítejte si v naší jednoduché kalkulačce, kolik s Cashbotem díky optimalizovanému cashflow vyděláte navíc.

Co je výkaz cash flow?

Chcete mít jistotu, že s financemi vyjdete? V tom případě se neobejdete bez pečlivého plánování a tzv. výkazu cash flow. Výkaz cash flow je přehled o finančních tocích. Získáte díky němu důkladný přehled o finančním zdraví svého podniku a o tom, kolik financí máte reálně k dispozici. Na rozdíl od ostatních výkazů právě výkaz cash flow vám ukáže stav firemních financí v reálném světle bez jakéhokoliv zkreslení. Proto by se mu neměl žádný podnikatel vyhýbat.

Je výkaz cash flow povinný?

Pro některé podniky je výkaz cash flow povinností. Konkrétně se jedná o účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu ověřenou auditorem. Sestavení výkazu cash flow však doporučujeme všem podnikatelům a živnostníkům. Jak na sestavení výkazu cash flow a jeho výpočet zjistíte v článku Výkaz cashflow a 5 tipů, jak jej předvídat.

TIPY na cash flow pomocníky

Pokud nemá vaše firma zkušeného finančního ředitele nebo chcete mít jistotu a kontrolu, že vy sami v roli jednatele či majitele firmy cash flow, jeho stavu a řízení rozumíte, nemusíte na to být sami.

Existují softwary navázané na účetní systémy, díky kterým můžete mít stav vašeho cash flow neustále před očima, a dokonce také vytvářet predikce a moci odhadnout, co se stane, když… (například koupíte na firmu nové Ferrari), a jaký to bude mít na cash flow dopad nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého hlediska. V českých variacích vám s plánováním cash flow pomohou například aplikace jako Caflou nebo Moneo.

Využít můžete i novinky mezi českými fintech startupy – virtuálního cash flow manažera Cashbot, který vám pomůže vaše finanční toky balancovat. Například předčasným proplacením vydaných nebo odložením splatnosti přijatých faktur nebo finanční rezervou, za kterou v případě nepoužívání neplatíte žádné poplatky.

Pokud je firma momentálně ve ztrátě, neznamená to, že ztrátu nedožene. Dlouhodobě negativní cash flow však může být pro firmu konečná. Vzdělávejte se ve finančním řízení firmy. Právě zdravé a stabilní cash flow je jednou z největších konkurenčních výhod.

Co je to vlastně likvidita? Likvidita podniku znamená schopnost podniku uhradit včas své závazky vůči věřitelům. Nelze však říci, že čím vyšší je likvidita tím lépe na tom firma je. Vysoká míra likvidity není příliš příznivá z pohledu vlastníků podniku, jelikož to znamená, že jsou jejích peněžní prostředky vázány v aktivech. Co to znamená? V takovém stavu není optimálně zhodnocována jejích investice, vysokou likviditou je tak de facto snižována rentabilita firmy. Nízká míra likvidity naopak znamená neschopnost podniku včas hradit své závazky, což může vyústit až v bankrot podniku.

Co je to likvidita, jaké jsou její ukazatele a co mohou o firmě vypovědět?

Podíváme-li se na likviditu podniku z hlediska analýzy konkurence, může vysoká míra likvidity také signalizovat, že je analyzovaná konkurenční firma příliš konzervativní anebo že dokonce nemá dostatečně silnou vizi do budoucna, tj. že vedení firmy neví, do čeho má přebytek finančních prostředků investovat. Ukazatele likvidity, vyjadřují situaci podniku ve vztahu k jeho krátkodobým závazkům.

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na hotovost. V závislosti na míře obtížnosti přeměny jednotlivých složek aktiv na peněžní prostředky, rozlišujeme tři poměrové ukazatele likvidity:

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem:


Víte, že vám s financováním přijatých faktur může pomoci Cashbot, který za vás faktury uhradí, a vy tak získáte potřebný čas k řešení dalších kroků?

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)

Pohotová likvidita, nazývaná také jako likvidita 2. stupně nebo acid test, vypočítá poměr oběžných aktiv mínus zásoby ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím je to lepší pro věřitele, ale nepříznivější pro akcionáře, neboť velký objem oběžných aktiv ukazuje na to, že firma neoptimálně využívá vložené prostředky.

Celková likvidita (likvidita III. stupně)

Celková likvidita, nazývaná také jako likvidita 3. stupně nebo current ratio, se vypočítá jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Tento ukazatel vypovídá o uspokojení věřitelů, kterého by bylo dosaženo v případě, že by podnik prodal veškerá krátkodobá aktiva k zaplacení svých krátkodobých závazků. Problémem tohoto ukazatele je, že pracuje s celkovými oběžnými aktivy a nerozlišuje tak stupeň likvidnosti tohoto majetku.

Pro lepší pochopení situace v podniku je výhodnější sledovat hodnoty ukazatelů likvidity v delších časových řadách plus by měly mít stanovený vývojový trend například v grafu, abyste byli schopni vývoj přehledně sledovat, analyzovat a následně na základě těchto strukturovaných dat činit rozhodnutí. Tento trend by měl být v ideálním případě v podstatě stabilní, tj. bez větších výkyvů.

Tyto ukazatele likvidity však mají určitá omezení – například neberou v úvahu strukturu krátkodobých dluhů z hlediska okamžiku jejich splatnosti nebo to, že je lze ovlivnit např. odložením nákupů k datu sestavení rozvahy.

Jinými slovy, tyto ukazatele se vypočítávají jednorázově a nevyjadřují tak vývoj platební schopnosti (likvidity) během roku. Proto jsou tyto ukazatele pro operativní řízení likvidity nepoužitelné a podnik musí vest plán příjmů a výdajů (cash budget), který se plánuje pro kratší časové intervaly (například na jednotlivé měsíce). Ze stejných důvodu se pro účely analýzy likvidity doporučuje zahrnout do analýzy likvidity i ukazatel pracovního kapitálu.

Obrat čistého pracovního kapitálu

Pracovní kapitál představuje takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá, a tedy pracuje. Lze ho definovat vzorcem:

Aby byl podnik likvidní, potřebuje dostatečnou výši relativně volného kapitálu. Čistý pracovní kapitál reprezentuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji.

Zjednodušené řečeno, ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky.

Lze ho definovat vzorcem:

Ten bývá pro účely analýzy likvidity, používán např. v podobě ukazatele obratu čistého pracovního kapitálu.

Tento ukazatel měří schopnost firmy vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv má podobu ČPK a jak dlouho je vázána.

To, zda podnik je či není likvidní, je přímým důsledkem hospodaření a obrazem stavu cash flow firmy. Chcete mít cashflow pod kontrolou? Využijte služeb online cashflow manažera – Cashbot je služba, která pomáhá malým a středním podnikatelům. Jak odložením splatnosti přijatých, či proplacením již vydaných faktur.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura přijatá

Faktury od dodavatelů včas zaplatíme za vás a vy nám peníze můžete vracet později a v menších splátkách rozložených klidně do celého roku.

Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat aktiva (svůj majetek) – vypovídají o tom, jak efektivně podnik svá jednotlivá aktiva využívá, tj. zda podnik disponuje dostatkem produktivních aktiv či nikoli. Jaké tyto ukazatele jsou a z čeho je můžete vyčíst? To se dozvíte v tomto článku.

Ukazatele aktivity: kde je vyčíst a jak je analyzovat

Pro podnik je důležité najít rozumný poměr mezi majetkem, který firma pořídila k dosažení svých tržeb a tržbami firmy. Pokud má firma vysoký majetek v porovnání s tržbami, lze říct, že firma nehospodárně využívá svůj majetek. Pokud má naopak nedostatek aktiv, připravuje se o výnosy, které by ji vznikly z potenciálních zakázek.

Jinými slovy, zrychlování obratu majetku je pozitivní trend, protože znamená pro podniky vyšší tržby. Avšak přehnané zrychlování obratu může ohrozit plynulost výroby i prodeje.

Ukazatele aktivity poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát (tržby). Tyto kombinované ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku a vyjadřují se dvěma způsoby:

V praxi se nejčastěji používají následující ukazatele:

Obrat aktiv

Obrat aktiv měří tržby vytvořené k peněžní jednotce vložených aktiv a je měřítkem kapitálové intenzity, respektive celkové produkční efektivnosti. Jinými slovy, tento ukazatel udává, kolikrát se za daný časový interval obrátí aktiva v podniku.

Pro výpočet tohoto ukazatele se používá následující vzorec:

Pokud výsledek vykazuje zhoršující se trend nebo vychází méně než je obvyklý oborový průměr, podnik by měl buď zvýšit tržby, nebo zvážit odprodání některých aktiv.

Obrat stálých aktiv

Tento ukazatel je důležitý v momentě, kdy podnik zvažuje, zda nakoupit dlouhodobá aktiva. Nízká hodnota ukazatele znamená, že by se měly omezit investice podniku a zaměřit se na zvýšení využití existujících kapacit.

Vzorec pro výpočet obratu stálých aktiv:

Obrat zásob

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu naskladní. Tento ukazatel má zásadní vliv na likviditu firmy

Vzorec pro výpočet obratu zásob:

Výsledek tohoto vzorce je však spíš orientační protože je nadhodnocený – tržby vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách.

Další možnost jak vyjádřit obrátkovost zásob je, že místo ročních tržeb, budeme srovnávat zásoby s náklady vynaložené na prodané zboží. Často používaná zkratka pro náklady vynaložené na prodané zboží je COGS (cost of the goods sold).

Potom by vzorec vypadal následovně:

Jiný způsob vyjádření je prostřednictvím ukazatele doby obratu zásob, který shrnuje průměrný počet dní, během kterých jsou zásoby drženy v podniku aniž by byly spotřebovány nebo jinak udány.

Pro výpočet tohoto se ukazatele se používá následující vzorec:

Při nízkém obratu zásob lze říct, že podnik své zásoby drží dlouho předtím, než je prodá nebo jinak spotřebuje. U zásob výrobků může tento ukazatel vypovídat i o dalších věcech tykající se likvidity společnosti. Například, nízká obratovost zásob muže svědčit o tom, že je část zásob zastaralá a že jejich současná hodnota bude nižší, než za kterou byly pořízeny. V praxi není neobvyklé, že vedení firmy, kvůli vylepšení svých výsledků pro věřitele, nevykazuje opravné položky na zboží v jeho reálných hodnotách. Proto je důležité sledovat i strukturu zásob dle jejích stáří (tkz. inventory aging report).     

Doba obratu pohledávek

Ukazatel vyjadřuje počet dní mezi prodejem a tržbami, tedy dobu, kdy jsou peníze vedeny ve formě pohledávek. Po tuto dobu společnost prakticky poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům. Pro větší vypovídající hodnotu se bere průměrná výše pohledávek, tj.

Vzorec pro dobu obratu pohledávek vypadá následovně:

Stejný vzorec se da použit i při analýze platební morálky jednotlivých zákazníků.

Tento ukazatel pomáhá lepe plánovat peněžní tok (cash flow), jelikož vyjadřuje skutečnou dobu, po kterou podnik financuje odběratele, nikoliv teoretickou.

Stabilní cash flow s Cashbotem

Načerpejte úvěr od Cashbotu kdykoliv se objeví obchodní příležitost a vlastní peníze nestačí.

Úvěr

Získejte pro své podnikání peníze klidně jen na pár měsíců. Bez poplatků a bez sankcí za předčasné splacení. Úvěr vás bude stát jen úrok za skutečnou dobu čerpání.

Doba obratu krátkodobých závazků

Ukazatel vyjadřuje počet dní, po který jsou závazky (krátkodobé) nezaplaceny. Vyjadřuje prakticky dobu, po kterou může společnost čerpat bezplatný obchodní úvěr. I v tomto případě je přesnější používat průměrnou hodnotu závazků.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele vypadá následovně:

Doba obratu závazků = průměrná výše krátkodobých závazku * 360 / tržby

Obchodní deficit (Trade Deficit)

Dobu obratu krátkodobých závazků je vhodné srovnávat se svým protipólem – dobou obratu pohledávek. Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků nazýváme obchodní deficit. Ten udává počet dnů, které je třeba profinancovat.

Pokud je doba obratu závazků větší než obratu pohledávek, znamená to, že dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. Pokud je tomu obráceně, tj. doba obratu pohledávek větší než běžná doba splatnosti faktur, pak to znamená, že podnik úvěruje svoje zákazníky.

Za optimální lze považovat následující vzorec:

V prvním případě to může znamenat zvýšení volného peněžního toku, v druhém případě potřebu dalších zdrojů financování. Stanovení obchodního deficitu má klíčový význam pro stanovení kapitálové potřeby ve finančním řízení. Velký negativní rozdíl těchto dvou ukazatelů může vést až k druhotné platební neschopnosti ze strany podniku.

K čemu je tedy dobré tyto ukazatele sledovat?

U všech těchto ukazatelů nelze přesně definovat „efektivitu“. Všeobecně můžeme jen říct, že čím efektivnější jsou aktiva společnosti, tím je to pro podnik lepší. Z tohoto důvodu, pro jejích vyhodnocení můžeme analyzovat tyto ukazatele dvěma způsoby:

Tímto způsobem lze taky pro vlastní účely vydefinovat, co je „normální“, tj. optimální pro podnik vzhledem k oboru ve kterém podniká.

Cashbot ví, jak na to

Načerpejte finance od Cashbotu
a dejte zelenou příležitostem.

Faktura vydaná

Cashbot zkrátí splatnost vašich faktur, vratek DPH i dotací, u kterých čekáte i měsíce. Peníze můžete mít už do 30 minut. A vrátit je stačí až za pár měsíců.

Mnoho majitelů a jednatelů firem jsou skvělí obchodníci, experti na výrobu produktů či poskytování služeb. Jsou to většinou dynamické osoby, a možná právě proto jim čísla a účetnictví často připadají jako nemilá povinnost, kterou rádi přenechají svému finančnímu řediteli nebo účetnímu. Domnívají se, že podniku nejvíce prospějí, soustředí-li se čistě na strategické řízení. Tento předpoklad ale snad nemůže být vzdálenější od pravdy – firmu můžete řídit strategicky jen tehdy, pokud máte dokonalý přehled o jejích financích.

finanční řízení podniku

Silné konkurenční prostředí, které je typické pro dnešní podnikání, nedává moc prostoru na chyby, jelikož marže, ze kterých by se tyto chyby hypoteticky pokryly, jsou čím dál tím nižší. V dnešní době tak musí každý podnik pečlivě sledovat jak své výnosy, tak i náklady. Je tedy dost těžko představitelné, že by dnes firma mohla přežít a zůstat dlouhodobě konkurenčně schopná na základě intuitivního řízení. Proto můžeme říct, že finanční analýza je jeden z nepostradatelných nástrojů pro řízení podniku.

Finanční analýza nám umožňuje komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku, odhalit jeho slabé stránky, které jsou nebo by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít ke svému růstu a prosperitě.

A nejen to. Finanční analýza roční závěrky konkurence může být užitečným zdrojem informací o konkurenci, tedy pro toho, kdo umí finanční uzávěrku číst a potřebné informace z ní zjistit. Takový člověk může nastavit svou strategii tak, aby využil slabých stránek své konkurence. Navíc, bez porovnání s konkurencí nemůžete mít jistotu, že to, co považujete za svou silnou stránku, je skutečně jeho silnou stránkou. Z finančních výkazů, které jsou veřejně dostupné, se můžete o konkurenci dozvědět celou řadu věcí, jako například:

Finanční analýza sice vychází z minulých dat, ale je podkladem pro rozhodování o budoucnosti. Proto lze na základě této analýzy dost často poměrně přesně předvídat strategii konkurence v budoucnu. Porovnáním svých výsledků s konkurencí navíc můžete zjistit, zda některé své výsledky, které považujete za ovlivněné celkovým vývojem trhu, jsou skutečně ovlivněné těmi faktory, nebo je příčina někde jinde.

Jinými slovy, pro nastavení správné strategie je důkladná finanční analýza nejen konkurenční výhodou, ale v dnešní době nezbytností.

Finanční výkazy nám sice poskytují celou řadu užitečných údajů, na základě kterých lze analyzovat a hodnotit podnik jako celek, ale pro samotné řízení firmy je nedostačující, jelikož z něho nemůžeme vyčíst všechny detaily potřebné pro efektivní řízení jednotlivých oddělení firmy. Proto většina firem vede 2 typy účetnictví:

Z tohoto důvodu i základními vstupy pro finanční analýzu potřebnou pro řízení firmy jsou:

ANALÝZA VÝKAZU Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Při analýze výsledků z finančního účetnictví se nejčastěji používá:

Analýza absolutních ukazatelů

Je to základní analýza účetních výkazů, která obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy nebo výsledovky. Horizontální a vertikální analýzy finančních výkazů nám ukazují detailní obraz hospodaření firmy a zabývají se hodnocením pozorovaných jevů, tedy položek finančních výkazů, v absolutních a relativních číslech v čase.

K těmto analýzám je nutné mít k dispozici hodnoty alespoň dvou účetních období. Pro lepší sledování změn a trendů v čase je vhodné a žádoucí období delší (3–10 let).

Horizontální analýza (trendová analýza)

V horizontální analýze vyhodnocujeme meziroční změny v absolutních číslech nebo procentech. Sledujeme tak trendy jednotlivých položek. Pomocí indexu můžeme sledovat relativní nárůst položek oproti předchozímu období, sloupeček s absolutním rozdílem napoví, jaký vliv na změnu položky (např. výkonová spotřeba) měly její jednotlivé složky (náklady na prodané zboží, spotřeba materiálů a energie, …).

Pro horizontální analýzu platí obecné vzorce, které vypadají takto:

První vzorec ukazuje absolutní změnu, která má větší vypovídací hodnotu pro meziroční srovnání. Druhý vzorec vyjadřuje procentuální změnu, která je více přehledná a umožňuje mezifiremní srovnání.

Vertikální analýza (procentní analýza, procentní rozbor komponent)

Vertikální analýza zkoumá změny procentuálních podílů jednotlivých položek na bilanční sumě nebo celkových tržbách. Proto je vztažnou veličinou pro vertikální analýzu rozvahy celková bilanční suma a pro analýzu výsledovky celková tržba. Označení „vertikální“ vzniklo, protože se na rozdíl od horizontální analýzy postupuje ve sloupcích a jednotlivé roky se prochází odděleně.

Pomocí indexu můžeme sledovat a s předchozím obdobím porovnávat procentuální podíl určité položky na celkové tržbě (v případě výsledovky) nebo na bilanční sumě (v případě rozvahy). Tyto údaje nám mimo jiné pomáhají plánovat a kontrolovat budoucí náklady a zaměřit se na podrobnější analýzu položek s negativním trendem.     

Vztah vertikální analýzy se dá vyjádřit obecně takto:

Sledovaná položka = výše sledované položky / suma hodnot všech položek x 100.

Tyto analýzy nám umožňují uvědomit si meziroční změny a trendy. K tomu, abychom dali tyto jevy do vzájemných souvislostí, používáme analýzu poměrových ukazatelů. 

Analýza poměrovými ukazateli

K nejoblíbenějším a nejčastěji používaným rozborovým postupům k účetním výkazům je analýza poměrovými ukazateli. Nejčastěji se však používá členění z hlediska jejich zaměření na ukazatele:

Těchto ukazatelů je celá řada a každý podnik může pro své potřeby využívat sestavu ukazatelů, které nejlépe vystihují jeho ekonomickou činnost. Například firma, jejíž činnost je výhradně maloobchodní, nebude sledovat dobu obratu pohledávek, firma poskytující služby nebude sledovat obrátkovost zásob apod.

ANALÝZA DAT Z MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Manažerské účetnictví je nastavováno vedením firmy dle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Na rozdíl od finančního účetnictví, které je v kompletní podobě vykazováno většinou jednou ročně, informace z manažerského účetnictví se analyzují a vykazují průběžně, v mnohem kratších intervalech dle potřeb a požadavků řídících pracovníků.

Součástí manažerského účetnictví jsou například vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, kalkulace, plánování a rozpočetnictví, controlling, reporting apod.

Jednou ze základních a stěžejních funkcí manažerského účetnictví je problematika alokace nákladů. Správné nastavení alokace nákladů v nákladovém účetnictví je klíčové pro řízení firmy – je těžko představitelné řídit firmu a rozhodovat správně, pokud nevíte, kdo je zodpovědný za náklady, co je způsobuje a zda jsou určité náklady přímo spojené s tvorbou výnosu, nebo ne.

Analýza dat z manažerského účetnictví je neustálý proces, který by měla firma realizovat v průběhu celého roku. V průběhu plánování je klíčová pro nastavení rozpočtu nejen celé firmy, ale i jednotlivých oddělení. Po schválení rozpočtu pak probíhá analýza odchylek od rozpočtu. V případě odchylek od plánu tak firma může včas reagovat na nastalé změny.

Pro mnoho lidí je podnikání srdeční záležitostí. Budování firmy je něco, na co často nelze pohlížet bez emocí, které do jisté míry ovlivňují rozhodování jejích majitelů. Z tohoto důvodu majitelé firem občas zapomínají na to, že se jedná především o obchod a že se v obchodě většinou nevyplácí jednat na základě pocitů bez jasného plánu nebo všech informací potřebných k rozhodování. Právě rentabilita je faktor, který jasně ukazuje, zda má podnikání smysl, směr a především výsledky.

Každý podnikatel ví, že půjčí-li si peníze z banky, bude platit úroky. Velké množství podnikatelů však zapomíná na to, že i jejich vlastní peníze mají hodnotu. Vlastní kapitál má dokonce vyšší hodnotu než bankovní úvěry, a to z více důvodů. Jeden z nich je ten, že riziko u vlastního kapitálu je daleko vyšší než riziko banky – kdyby se něco stalo, majitelé jsou poslední na řadě až po uspokojení všech ostatních věřitelů.

Proto, ať už se jedná o další investici do vaší vlastní firmy, nebo uvažujete o koupi podílu v nějaké firmě cizí, potřebujete vědět, zda investice, kterou jste udělali nebo se chystáte udělat, dává smysl, tj. jakou rentabilitu má nebo po investici bude mít vámi vložený kapitál.

Co je to vlastně rentabilita a jak ji vypočítat?

Rentabilitu lze obecně vnímat jako poměr zisku k vloženému kapitálu. Ukazatele rentability nám umožňují získat základní obraz o efektivitě podniku (ukazatel úspěšnosti zhodnocení svého vlastního kapitálu v podnikání). Rentabilita kapitálu zároveň odhaluje a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Vzhledem k tomu, že základní cíl podnikání je zhodnocení kapitálu, lze říct, že analýza rentability patří mezi nejdůležitější metody hodnocení podnikatelské činnosti a je velmi relevantním faktorem při rozhodování ať už o investicích, redefinici vize a cílů firmy, nebo dalších kroků a směřování společnosti.

Nejběžnějším způsobem analýzy rentability podniku je analýza za pomoci účetní závěrky, jejímž hlavním výstupem jsou následující výkazy:   

K analýze rentability budeme potřebovat údaje z výsledovky a z rozvahy podniku. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu.

Málokterá firma podniká bez použití cizích zdrojů. Většina firem používá určitý druh financování, ať už se jedná o bankovní půjčky, služby pro stabilizaci cashflow, financování ze strany dodavatelů a podobně. Proto se na rentabilitu můžeme dívat dvěma způsoby:

ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv

Tento ukazatel rentability vyjadřuje celkovou efektivnost firmy a nerozlišuje, zda se jedná o vlastní, nebo o cizí kapitál firmy.  Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává, a to především z důvodu, že zisk může mít různé kategorie (provozní, před a po zdanění atd.). 

Pro účel tohoto článku použijeme variantu výpočtu ROA, která zohledňuje fakt, že je skutečná odměna majitelů daněna:

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

Tento ukazatel je nejdůležitější pro vlastníky společnosti, jelikož vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy, vlastní kapitál je všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila majitelům.

Pro dobré pochopení situace podniku z hlediska rentability je důležité sledovat oba tyto ukazatele. Je třeba jak sledovat jejich vývoj (v porovnání s předchozím obdobím), tak porovnat tyto ukazatele například se svou konkurencí na trhu. Účetní závěrky jsou veřejný dokument, což nám umožňuje jednoduchým způsobem zjistit, jak si vedeme oproti konkurenci a co eventuálně můžeme vylepšit ve vlastním podniku.

Špatná rentabilita vlastního kapitálu může být často následkem předsudků majitelů firem ohledně půjček. Někteří podnikatelé se bojí půjček a snaží se je minimalizovat. To, co často nechápou, je fakt, že tím zhoršují návratnost vlastního kapitálu, a dokonce brzdí vlastní rozvoj. Obecně lze říci, že poměr cizího kapitálu oproti vlastním by neměl být méně než 50 procent.