Přeskočit na obsah

Pro rok 2021 byla schválena nová možnost poskytnutí určitého benefitu, který může zaměstnavatel svým zaměstnancům přiznat, a to je stravenkový paušál, kdy touto formou pak bude zaměstnavatel moci přispívat svému zaměstnanci finanční částku místo dosavadních variant příspěvku na stravování či stravenky.

Dosavadní možnost poskytovat zaměstnanci klasické stravenky tím není dotčena, a dokonce není vyloučena ani možnost kombinace. Taktéž je i nadále možné poskytovat zaměstnanci příspěvek na stravování v rámci poskytování jídla přímo na pracovišti – jídelna, stravování tzv. „přes ulici“ v restauračním zařízení.

Nová úprava, která umožňuje přispívat zaměstnanci peněžní částku podle odpracované doby, by tak odbourala poměrně složité operace při nákupu stravenek, evidenci vydaných stravenek a v neposlední řadě i komplikovaný systém nákupu stravenek.

Další velká výhoda, kterou by tímto zaměstnavatel pro zaměstnance vytvořil, spočívá v tom, že zaměstnanec k čisté mzdě obdrží určitou částku na své stravování a bude čistě na úvaze samotného zaměstnance, jak s touto částkou naloží. Zaměstnavatel již dále nebude muset nic řešit a do určité částky z pohledu daňové uznatelnosti bude tato částka z pohledu zaměstnavatele daňovým výdajem.

Příspěvek na stavování od zaměstnavatele v roce 2021

Od 1. 1. 2021 tak může zaměstnavatel zvolit ze tří možností, jak zaměstnancům vytvořit možnost se stravovat, a to:

Pravidla pro stravenkový paušál pro rok 2021

Při nastavení určitých pravidel musí zaměstnavatel respektovat stejná pravidla jako pro klasické stravenky.

Pro stravenky jsou jasně daná pravidla, kdy zaměstnavatel může poskytnout:

Znamená to, že v roce 2021:

Pracovní cesty v roce 2021

Pro rok 2021 je hodnota tuzemského stravného určena vyhláškou číslo 589/2020 Sb., kdy hodnota stravného na jeden den v prvním pásmu doby strávené na pracovní cestě, tj. 5–12 hodin, je dána ve výši 108 Kč, kdy z této částky pak může být poskytnut:

Příspěvek na stravování (stravenkový paušál), který by mohl být až ve výši 75,60 Kč za jeden den, resp. jednu pracovní směnu. (Výpočet: 108 Kč × 0,7 = 75,60 Kč)

Znamená to, že při splnění podmínek, které jsou dané jak pro stravenky, tak i pro poskytnutí stravenkového paušálu s odkazem na § 24 písm. j) odst. 4) zákona o dani může být zaměstnanci poskytnuta peněžní částka k čisté mzdě podle odpracovaných směn, a to v maximální výši 75,60 Kč × počet odpracovaných směn. Jen připomínám dvě podmínky, které musí zaměstnavatel dodržet, a to:

  1. příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny,
  2. příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu jeho směn vznikl nárok na stravné, a to ve smyslu zvláštních právních předpisů (viz § 42 zákoníku práce – pracovní cesta, a vyhláška č. 589/2020 Sb., o tuzemském stravném, nebo vyhláška č. 510/2020 Sb., o zahraničním stravném při zahraničních pracovních cestách).

Stravenkový paušál 2021 – daňová uznatelnost, exekuce, event. insolvence – oddlužení:

Z uvedeného jasně vyplývá, že pokud zaměstnavatel zaměstnanci neposkytne částku vyšší, než je shora uvedený limit, celková částka příspěvku na stravování je pro zaměstnance osvobozena od zdanění, tzn. příspěvek nepodléhá odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a tím i zdanění.

Další významná výhoda poskytnutí stravenkového paušálu spočívá v tom, že se částka nezapočítává do čisté mzdy, ale jen k čisté mzdě, a tudíž je tento příspěvek plně osvobozen od exekucí a od insolvence. Znamená to, že příslušný exekutor, ale ani soud nemohou tuto částku požadovat ve vazbě na umoření exekučně či soudně zajištěné pohledávky, nebo povoleného oddlužení fyzické osoby.

Autorem článku je Zdeněk Křížek, text vznikl ve spolupráci s portálem www.daneprolidi.cz

Založit, rozběhnout a dovést k udržitelné prosperitě vlastní podnikání je velká výzva. A to zvlášť pro ty, kteří firmu zakládají poprvé. Jaké administrativní úkony vás čekají, aby firma vůbec vznikla? Na co si dát hned v začátku pozor a čím se nenechat překvapit? Kromě odpovědí na tyto otázky jsme připojili i několik tipů na knihy, které stojí za to přečíst. Základem podnikání je totiž být vždy o krok napřed, učit se od těch nejlepších a poučit se z chyb, které udělali ti před vámi. Ale pojďme to vzít popořadě.

Start podnikání, praktické rady, jak uspět
Začátek podnikání je výzva. Jak se připravit, aby vám nedošel dech hned po startu?

Část první: byrokracie aneb zakládáme s.r.o.

Mnoho začínajících podnikatelů zvažuje, zda zakládat firmu nebo podnikat na sebe. Založit společnost s ručením omezeným má několik výhod, které je dobré vzít v úvahu. Zaprvé vystupujete jménem společnosti, nikoliv jménem vlastním, což obecně působí více profi, než když je vaše jméno zároveň značkou vaší firmy. Výjimkou jsou samozřejmě právní kanceláře nebo poradenské firmy, kde jména majitelů či partnerů mají své místo nejen „na zdi“, ale i v názvu firmy. Takové firmy jsou však většinou vedeny právě jako s.r.o. Proč? A tady se dostáváme ke druhé výhodě: s.r.o. má jasně vymezené ručení za škody. Výše ručení závisí na výši základního kapitálu a rezervních fondů. Společníci tak neručí svým majetkem, ale pouze majetkem v hodnotě do výše nesplacených vkladů. Živnostník nese rizika podstatně vyšší. Za škody vzniklé v podnikání ručí automaticky celým svým majetkem.

Pojďme se podívat na to, co je třeba zařídit, abyste mohli úspěšně založit s.r.o. Pro založení bez zbytečných byrokratických průtahů je potřeba postupovat krok za krokem:

1.Stanovení a zapsání sídla společnosti (např. sepsání nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor, pak pronajímatel musí doložit doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí). Sídlo společnosti můžete zřídit i virtuálně.

2. Čestné prohlášení a podpisové vzory jednatelů ověřené u notáře.

3. Specifikace obsahu společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem. Obvykle se obsah odsouhlasí na první valné hromadě za účasti všech společníků.

4. Založení účtu v bance určeného k depozitu základního kapitálu nově vzniklé firmy.

Zde potřebujete originál společenské smlouvy, bez kterého banka firemní účet nezaloží. Po složení peněz na účet vydá banka písemné prohlášení o splacení vkladu. Dnes je základní kapitál již pouhou formalitou. V roce 2014 byla minimální výše základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným stanovena na 1 korunu.

5. Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, doložení o odborné způsobilosti, případně podání žádosti o udělení koncese.

Získání příslušných živnostenských oprávnění může být záležitostí několika minut, ale také běh na celkem dlouhou trať. Pokud zakládáte tzv. volnou živnost, u které nemusíte dokládat odbornou způsobilost, jedná se o proces poměrně rychlý a nekomplikovaný.

U jakékoliv jiné živnosti musíte doložit odbornost – jedná se například o odbornou způsobilost vás a/nebo odpovědného zástupce. Pokud chcete založit firemní živnost v oblasti, na kterou se nevztahuje volná živnost, obvykle budete nuceni dokládat vzdělání, praxi nebo obojí. U této varianty je potřeba vyhradit si čas na kompletaci dokumentů.

6. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Ten musí být podán do devadesáti dnů od založení společnosti a musí obsahovat:

Část druhá: 3 fakta o startu podnikání, na které je potřeba se dobře připravit

Administrativní zátěž

V první části tohoto článku jsme vás krok za krokem provedli procesem zakládání společnosti. Tím však administrativa ani zdaleka nekončí. Základem je mít ve firmě zavedené procesy na controlling, mít dokumenty přehledně vedené a v pořádku. Nechcete se přece hned na začátku své podnikatelské kariéry dostat do křížku s finančním úřadem. Právě na administrativu a její organizaci klaďte velký důraz. Pokud jste typ vizionáře a systematický přístup nepatří mezi vaše silné stránky, pečlivá asistentka společně se spolehlivou interní účetní budou investicí, která se v dlouhodobé perspektivě rozhodně vyplatí.

Financování, timing a cash flow neboli řízení peněžních toků

Jednou z nejčastějších chyb začínajících podnikatelů je, že se primárně zaměří na hospodářské výsledky. Soustředit by se měli však především na stabilizaci cash flow. Jak se pozná firma, která má peněžní toky pod kontrolou? Má dostatek tzv. likvidních prostředků neboli volné hotovosti na pravidelné i nepravidelné provozní výdaje. Mít a průběžně vytvářet finanční rezervy je pro zdravý růst firmy extrémně důležité. Pokud se chce firma rozvíjet, musí vygenerovat nadbytek nad běžné provozní náklady i nad vybudovaný finanční polštář. Vhodným řešením pro rozvojovou strategii je i faktoring nebo úvěr. Ten však banka neposkytne firmě, která je finančně nestabilní, respektive nemá stabilizované cash flow. Především pro malé a střední firmy, které často nejsou pro banky dostatečně atraktivním klientem, existuje řada nebankovních služeb, které malým a středním podnikům vycházejí vstříc.

Nesolventnost obchodních partnerů

Povede se vám rozjet podnikání a přichází první zakázky. To je bezpochyby důvod k oslavám – tedy až do chvíle, než zjistíte, že někteří z vašich novopečených obchodních partnerů nejsou solventní – nemají na zaplacení vámi vydaných faktur za vámi odvedenou práci. Snad každý podnikatel, především pokud těžiště jeho byznysu leží v B2B segmentu, se dostal do situace, kdy odvedl práci/ poskytl službu/ dodal produkt a druhá strana fakturu neproplatila nebo se s platbou zpozdila o několik měsíců. I s těmito událostmi byste měli počítat. A opět, s vědomím, že se něco podobného může stát, plánovat i cash flow.

Část třetí: žádný učený z nebe nespadl. Nikdy se nepřestávejte ptát, přemýšlet a vzdělávat. To je klíčový faktor pro úspěch v podnikání.

I v podnikání platí, že štěstí přeje připraveným. Jistě, umět riskovat a nebát se chopit příležitosti je v podnikání také důležité. Ale věřte, že je vždy lepší riskovat informovaně. Proto rada pro dnešní den zní: vzdělávejte se, čtěte, poslouchejte. Inspirujte se úspěšnými a vyvarujte se chyb, které udělali (a stále opakují) vaši předchůdci – začínající podnikatelé.

Zde přinášíme tipy na 5 knih, které mohou přinést inspiraci i ponaučení. Pomohou vám nejen získat nové informace, které při startu podnikání využijete, ale také změnit způsob uvažování o byznysu, svých obchodních cílech a postupech při jejich dosahování.

Vztahy jsou nedílnou součástí byznysu. Ať už hovoříte se zákazníkem nebo s obchodním partnerem, klíčové je umět s ním jednat. Zlepšíte se v komunikaci se svým okolím, a to vám zákonitě umete cestu k úspěšnému podnikání.

Až se budete potřebovat sami zkonsolidovat a naučit se time management, přestat aplikovat mikromanagement nebo začít vést tým, bude se vám tato kniha hodit. Existuje dobrý důvod, proč patří mezi světové bestsellery roku 2010. Dozvíte se v ní, proč jsou porady ztrátou času a klasické kanceláře ve většině případů ztrátou peněz. Restart se často mylně doporučuje podnikatelům, kteří už mají něco za sebou. Pokud však chcete skutečně uspět, musíte být vždy o krok napřed. Až přijde klíčová situace, která bude vyžadovat disciplinované sebeřízení nebo efektivní řízení vašich lidí, budete připraveni.

Kniha plná cenných rad do osobního i pracovního života. Naučíte se neplýtvat energií tam, kde to nemá smysl a dosáhnout lepších výsledků za menšího úsilí. Aplikujte princip 80/20 na svůj osobní i pracovní život a buďte úspěšný v obou rovinách.

Naprosto klíčová publikace, která představuje nejen filozofii úspěšného podnikání, ale také průzračně racionální pohled na vedení firemních financí, práci s lidmi a kontrolu směřování firmy. Chcete být úspěšný a bohatý, ať už finančně nebo na duchu? Pak je tato kniha tím správným průvodcem.

Seznamte se s moderními přístupy, metodami a instrumenty finančního řízení primárně z pohledu základního finančního cíle – tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Zmapujte procesy rozhodování a postupů v nejdůležitějších oblastech krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení s ohledem na zvolenou podnikovou finanční strategii, čas, riziko i klíčové faktory vnějšího prostředí. V základní rovině také poznáte metody hodnocení firemní výkonnosti a oceňování podniku jako celku. Jedná se o stěžejní publikaci, která shrnuje vše podstatné, co byste měli o finančním řízení podniku vědět. Finanční i časová investice do této knihy se vám vyplatí. A ještě mnohonásobně vrátí, pokud svou firmu podle principů v ní popsaných budete také od začátku řídit.

V bestselleru Blue Ocean Strategy, jehož autory jsou CH. Kim a R. Mauborgne, proti sobě pojmy červený a modrý oceán vymezují dvě nedílné součásti trhu, které v tržním světě souběžně existují: trh nasycený či přesycený (červený oceán) a trh dosud neobsazený, nenasycený (modrý oceán). Proč je vytváření modrých oceánů cestou k trvalému rozvoji růstu a udržení konkurenceschopnosti? A jak modrý oceán vytvořit? To se dozvíte v tomto článku.

Červená jako krev a modrá jako naděje

Červený oceán podle autorů reprezentuje nasycené nebo přesycené trhy. Jedná se o všechna odvětví a oblasti, které maji na trhu tradiční, známou zmapovanou pozici. Je jasně definovaná konkurence, jasně rozdané karty a tím pádem i jasná pravidla konkurenčního boje. Tržní prostor je omezený, potenciál na tomto trhu je určován poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Pokud podnikáte nebo se chystáte podnikat v oboru, kde je vysoká konkurence, zbystřete.

Jedním z charakteristických rysů modrého oceánu je, že v rámci tržního prostředí, které splňuje jeho atributy, se poptávka teprve vytváří – jde o zcela novou službu/produkt a neexistuje konkurence. Ten, kdo objeví modrý oceán, má automaticky hned při startu monopol na trhu. A s téměř neomezenými možnostmi k růstu.

Modrý oceán nejde najít. Musíte ho vytvořit

Podle spoluautorky R. Mauborgne je Blue Ocean Strategy (BOS) metodou, která exaktně popisuje, jak modrý oceán nikoliv najít, ale aktivně vytvořit. Každá firma může vytvořit svůj modrý oceán. Jak? není třeba chodit daleko. Platí, že některé věci máme přímo před nosem – většinu modrých oceánů vytvářejí firmy v rámci odvětví, ve kterém už aktivně působí. Tímto zjištěním, které je výsledkem bádání obou autorů, se vyvrací obecně platný předpoklad, že nově založené firmy mají oproti konkurenci přirozenou výhodu. je tomu právě naopak. Existuje mnoho příkladů firem, které dokázaly vytvořit naprosto nový a suverénní tržní prostor přímo uprostřed červených oceánů.

Typickým příkladem, který také najdeme v knize BOS, je automobilový průmysl, konkrétně například značka Chrysler. Této automobilce se v 80. letech modrý oceán díky kterému vydělala miliardy dolarů. tato společnost si vzala prvenství v uvedení cenově dostupných minivanů na americký trh. Japonci se po zralé úvaze soustředili na snížení spotřeby pohonných hmot. Díky inovativnímu přístupu kombinovanému s přemýšlením o tom, co lidé na provozu automobilu nejvíce řeší (ceny benzínu či nafty), získali obrovskou konkurenční výhodu a vydělali mnoho peněz.

Firma pro rozvoj potřebuje velké peníze – kdo jich má více, vyhrává

Konkurenční boj se ne nadarmo nazývá bojem. A jako v každém boji by měl ten, kdo válčí o svou pozici na trhu, taktizovat. Základem je strategie. Nevyhrává ten, kdo má na výzkum a vývoj více peněz. Vyhrává ten, který má lepší nápad a uvažuje strategicky.

Vytvoření modrého oceánu je výsledkem dobré strategie a manažerské akce, nikoli produktem velikosti nebo stáří firmy či podmínek, které má firma k dispozici. Firmy, které mají jako součást své strategie vyhradit kapacity na hledání modrých oceánů, vyhrávají – toto je totiž cesta k vytváření více modrých oceánů a tím i k udržení kontinuálního růstu a udržení konkurenceschopnosti.

Co potřebujete k tomu, abyste začali vytvářet nový tržní prostor?

Podle R. Mauborgne je základním požadavkem „vytvořit inovační hodnotu současným sledováním diferenciace a nízkých nákladů.” Konvenční rozum říká, že podniky mohou buď vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníky za cenu vyšších nákladů, nebo vytvořit rozumnou hodnotu při nižších nákladech. jak uvádí autoři v knize „myšlenka hodnotových inovací bourá toto „buď, anebo” (trade-off) a rekonstruuje hranice mezi odvětvími tím, že sleduje současně diferenciaci a nízké náklady„.

V knize Blue Ocean Strategy je uveden další brilantní příklad vytvoření modrého oceánu: dnes světoznámá firma Cirque du Soleil se vypracovala ze skupiny pouličních, potulných umělců do světového pojmu ve svém oboru.

Konvenční logika by velela zprostředkovat více vzrušení a zábavy pro cílovou skupinu, která se obvykle s cirkusem spojuje – rodiny s dětmi. Tato společnost však šla jinou cestou. Zjistila, že neexistuje cirkus pro dospělé, a představení koncipovala nikoliv primárně pro děti, ale dospělé diváky. Místo aby se snažila obstát lépe v tom, co už skvěle dělala konkurence – jiné cirkusy, zaměřila se jinam – na divadla. Cirque du Soleil je příkladem firmy, které se podařilo inovativním přístupem dát zákazníkům vyšší, a především bezkonkurenční hodnotu – napětí, vzrušení a zábavu jako v cirkuse, ale zároveň také intelektuální přesahy jako v divadle. To ale ještě není všechno. Dalším z důvodů volby tohoto formátu byly náklady. Klasický cirkus má astronomické náklady – a to především kvůli zvířatům. Zachování kouzla tradičního cirkusu se podařilo díky zachování tří charakteristických rysů: stanu, klaunů a akrobatických čísel. Ostatní, nákladně prvky, byly vypuštěny. A výsledek? Odlišnost a zároveň úspora nákladů.

Kdy se nad vytvářením modrého oceánu začít zamýšlet? Už včera bylo pozdě

Průběžné vytváření modrých oceánů (nebo minimálně snaha o to), nevede vždy k úspěchu. Vede však ke změně v myšlení podnikatele. Majitel či jednatel firmy by měl být vizionář. Udržování nastaveného má být práce zvoleného managementu. Udržování konkurenceschopnosti je úlohou vedení a majitelů firmy. Pokud se naučíte myslet out of the box, uvidíte příležitost, až přijde. Nebo vás díky asociaci a spojení myšlenek napadne něco prostého a zároveň geniálního, díky čemuž si udržíte pozici na trhu.

Použití Blue Ocean Strategie a aktivní vytváření modrých oceánů je klíčem k růstu společnosti, jejímu rozvoji a prosperitě.

Práce z domova je dnes už celosvětovým fenoménem. I v České republice se čím dál více lidí přesouvá od pracovního stolu v kanceláři ke stolu, který mají doma. Možnost využívat tzv. home office či remote working ještě nedávno patřila k benefitům, dnes však jde v mnoha firmách o standard. Proč se vlastně v českém prostředí na home office donedávna nahlíželo tak trochu skrz prsty? Skutečně hrozí pokles efektivity? A co dělat, aby spolupráce na dálku fungovala?

Na začátku je to změna, ale dá se zvládnout

Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí dojíždět každý den do kanceláře, mohou být přechodem na práci z domova zaskočeni. Ač se to nezdá, je taková změna nejen pohodlná, ale v něčem i náročná. Lidé totiž musejí náhle daleko častěji komunikovat po telefonu či digitálními nástroji. Leckdy očekávají okamžité reakce, kterých se jim ale ne vždy dostane. Mnoho lidí postupně začne mít pocit, že se v organizaci práce najednou ztrácejí, že je všechno tak nějak neuchopitelné.

Proto je dobré si uvědomit, že práce na dálku může dobře fungovat. A problémem nebývá ani ona obávaná nedostatečná produktivita. Lidé doma nejsou neproduktivní, i když si možná dělají přestávky častěji, než když jsou v kanceláři pod dozorem. Aby home office dobře fungoval, je nutné podpořit zaměstnance ve vytvoření vhodných pracovních návyků.

Základem je efektivně vyvažovat pracovní a osobní čas

Vhodné je, aby si zaměstnanci nastavili striktní pracovní dobu. Zaměstnanci by si tak měli na každý pracovní den vytvořit přesný časový plán kdy pracovat budou a kdy zase nebudou. Mít jasno v tom, kdy jsem k dispozici kolegům a kdy se věnuji plnění svých pracovních povinností, je důležité pro udržení si pocitu kontroly. Bez toho práce snadno přeroste přes hlavu – nebo se naopak nebude nic stíhat.

Ideální je, když se zaměstnanci se svými nadřízenými domluví na tom, jak si fungování v týmu nastavit. Je třeba mít jasný řád. Jinak to bude věčný boj o to, zda odpovídat na e-maily a pracovat na úkolech, nebo raději doma dělat ještě 15 minut něco svého.

Pohlídejte si komunikaci

Klíčovou nesnází je při práci z domova nedostatek přímého kontaktu s ostatními. Právě tohle může v dlouhodobějším horizontu způsobit značné komunikační problémy.

Při práci na dálku je víc než kdy jindy důležité aktivní naslouchání. Právě to učiní komunikaci skutečně efektivní. Technik aktivního naslouchání je mnoho a lze si je snadno vyhledat. Co je jim společné je to, že umožňují předcházet neshodám.

Ve zkratce se dá říct, žer byste neměli být v komunikaci pasivní. Místo toho dávejte najevo, že svého komunikačního partnera skutečně vnímáte. Reagujte na to, co říkáte, souhlasně pobrukujte, parafrázujte, co vám říká a včas dávejte zpětnou vazbu na to, co slyšíte. Pokud hovoříte přes video, věnujte pozornosti i neverbálním projevům.

Zvládněte týmové porady i na dálku

Aby byly vaše porady efektivní, je vhodné dopředu rozeslat účastníkům agendu a případně také úkoly. Na samotné poradě se pak neostýchejte ostatní vyzvat, aby sdíleli svůj názor. Leckdy musí být ten, kdo schůzku řídí o něco aktivnější. Je třeba lidi zapojit. Protože nesedí v jedné místnosti, může pro ně být těžší se ozvat – zvláště pokud se porady účastní i nějaký mluvka, který hovoří skoro pořád. Dávejte prostor všem.

Také pozor na multitasking. Online komunikace svádí k tomu, abychom bokem dělali ještě jiné věci – četli si, kontrolovali e-maily nebo sledovali sociální sítě. Proto účastníky pravidelně zapojujte otázkami a vyvarujte se dlouhých proslovů jednotlivců. Snažte se vytvářet stimuly, které účastníky povzbudí k aktivitě.

Udržte řád a organizaci i na dálku

I když se většina komunikace odehraje na komunikačních platformách jako jsou např. Zoom, Teams nebo Slack, je vhodné si stále posílat potvrzovací e-maily. V e-mailu shrňte závěry porady a nastavené úkoly. Je to užitečné, protože tak vzniká jasná evidence práce a toho, co bylo domluveno. Vyhnete se tak případným dohadům a nedorozuměním. Dělat si zápisy z porad i týmových hovorů je při práci na dálku nesmírně efektivní nástroj.

To, co platilo loni touto dobou, dnes už neplatí. Nikdo z expertů si netroufá předvídat, co se stane, obzvlášť pokud přijde řeč na vývoj ekonomiky. Nemáme křišťálovou kouli, shrnuli jsme však pro vás dostupné informace, vyvodili z nich závěry a s pomocí selského rozumu sepsali 4 tipy, jak se zachovat, aby firma přežila to, co přijde (ať už to bude cokoliv).

Jaké jsou tedy vyhlídky? Jak pro koho. Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími i jednotlivci jsou propastné

V průmyslu je situace o něco lepší než ve službách – ty jsou opakovanými lockdowny zasaženy nejvíce. I ve službách však existují rozdíly. Nejhůře jsou na tom evidentně cestovní ruch a pohostinství, tedy hotely, penziony, restaurace nebo bary.

Naopak extrémní růst zaznamenává segment e-commerce a informační technologie. Říká se, že člověk je tvor flexibilní a zvykne si relativně rychle skoro na cokoliv. Za téměř rok doby covidové se kompletně změnilo chování zákazníků i jejich návyky – největší boom ve využívání služeb a nákupů on-line zažilo podnikání během jarní plošné karantény. A lidé u tohoto trendu nadále zůstávají.

I čísla v průmyslu jsou (oproti původním odhadům) celkem optimistická: cca 60 % výrobců v automobilovém průmyslu očekává 20% pokles poptávky, pouze 10 % firem očekává pokles vyšší než 30 %.

Budoucnost pro podnikatele není nijak růžová

Jsou i tací, kteří mohou z krize těžit – firmy působící ve zdravotnickém průmyslu nezmiňujeme. Těžit z krize mohou kromě podnikatelů ve zmíněných lukrativních odvětvích také jedinci či společnosti, kteří mají kapitál. Obavy, že peníze budou ztrácet na hodnotě, motivují tyto lidi k tomu, aby je ukládali – to vysvětluje aktuální stav na trhu s nemovitostmi, který jako by žádnou změnu nezaznamenal.

Pro běžné podnikatele však nejsou vyhlídky ani zdaleka růžové. A to především proto, že v této vlně pandemie vládě evidentně došly prostředky – podnikatelé nemohou oproti předchozímu období využít například úvěrové moratorium, ochranu před insolvencí (tzv. lex covid), odklady či prominutí plateb.

Mnoho lidí odkládá investice, sází na jistotu a nechce se v nejistých časech vzdávat finančních polštářů a riskovat. Oživení ekonomiky tak skutečně může v roce 2021 přijít právě s investicemi, které podnikatelé v roce 2020 odložili.  Na tuto hypotézu však nemůžeme spoléhat. Existuje mnoho snah, jak českou ekonomiku řízeně rozhýbat. Existuje také mnoho faktorů, které mohou vývoj ekonomiky ovlivnit, ať už příznivě, nebo nepříznivě.

Velmi důležité je, zda budou mít „lockdowny“ konce, nebo zda se budou dále opakovat. Člověk by alespoň v Čechách mohl nabýt dojmu, že vláda hraje s podnikateli hru cukr – káva – limonáda. Každé ekonomické štronzo vede, podobně jako ve zmíněné dětské hře, k cíli. V případě české ekonomiky to však není cílová vítězná rovinka. Spíše se zdá, že se jedná o konečnou. Alespoň pro mnoho českých firem.

Na stav ekonomiku mají kromě pandemie dopad i další faktory celospolečenského rázu. jako například brexit nebo klimatická krize. I to je důvodem k ne zcela optimistickým vyhlídkám. Výsledkem bude odliv zahraničního kapitálu či výrazné oslabení koruny a výkyvy v měnové politice, které jsou už nyní zřejmé.

Otázka za milion: skončí to někdy? Nečekejte na odpověď a připravte se. Na cokoliv, co přijde

Mnoho lidí se upíná k vakcinaci jako ke spásnému řešení. Podle posledních průzkumů se však více než 40 % české populace nechat očkovat nenechá. Tento fakt vláda i média okázale ignorují – respektive informují o něm, ale řešení nenabízejí. Sepsali jsme pár tipů, jak se aktivně zasadit o prosperitu své firmy i české ekonomiky:

1.      Využijte podpory státu – shrnuli jsme pro vás, o co si můžete aktuálně zažádat a kde:

Program Covid III – výhodné úvěry od bank a spořitelních družstev

V rámci programu COVID III. můžete v bankách a spořitelních družstvech v tomto období využít nabídky výhodných úvěrů ze záručního programu COVID III, který je určen primárně na podporu OSVČ a podniků velikosti do 500 zaměstnanců. Ze státního rozpočtu je alokováno 150 miliard korun a vláda schválila prodloužení programu na další období – až do konce roku 2021. Novinkou oproti předchozímu období je možnost žádat o podporu nejen na provozní náklady, ale i na investice.

Jak žádat?

Všechny potřebné informace jsou dostupné na https://www.cmzrb.cz/. Žádost můžete podat elektronicky, datovou schránkou nebo e-mailem.

Velký liberační balíček pro nejcitelněji zasažené obory

Velký liberační balíček nabízí podnikatelům možnost požádat o odklad všech úhrad DPH a daní z příjmů se splatností v období nouzového stavu. Tato možnost platí pro obory, které byly v činnosti přímo omezeny vládními opatřeními. Jak liberačního balíčku využít? Jednoduše. Stačí e-mailem poslat oznámení Finanční správě ČR, kde prohlašujete, že splňujete podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Velký liberační balíček se vztahuje na následující obory:

Kompenzační bonus: nově pouze pro nejvíce zasažené obory

Pokud spadáte do jednoho nebo více z výše uvedených oborů, čerpat můžete přímou finanční pomoc a to ve výši 500 Kč za každý den, kdy byla OSVČ, dohodářům a malým s. r. o. (dle definice takové s.r.o, které má nejvíce dva společníky) v důsledku opatření pozastavena činnost. O kompenzační bonus můžete zažádat na příslušném finančním úřadě nebo prostřednictvím on-line aplikace. Žádat lze za období od 5. října 2020 do 23. ledna 2021.

Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen, případně závislost na těchto oborech minimálně z 80 % (dodavatelé zboží a služeb atp.). Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu činnosti, nikoliv pouze k jejímu omezení, například zkrácenou provozní dobou.

Čerpat podporu mohou také studenti, důchodci nebo matky na rodičovské dovolené. V případě využití podpory však není možné zároveň čerpat podporu z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. není překážkou souběh se zaměstnáním.

Covid – nájemné

Vláda dále přispěje podnikatelům na komerční nájmy, nabízí úhradu padesáti procent z celkového nájemného za období uzavření či omezeného provozu. Na rozdíl od první výzvy programu Covid –⁠ nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.

Dotace pro zájezdové dopravce 

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity.

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

2.      Využijte daňových a administrativních úlev – peníze sice nevydělají, ale ušetří. A s nimi možná i nervy

Povinnost EET je nově odložena až do 1. 1. 2023

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. 

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

Pokud podnikatel (a daňový poplatník) již dnes očekává za rok 2020 daňovou ztrátu, může si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Tyto prostředky bude finanční úřad vyplácet přednostně, dle prohlášení ministryně financí budou prostředky uhrazeny do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

3.      Hlídat si kurz koruny a pracovat s aktivy a pasivy rozvážně

Nestabilní měnová situace je také předmětem spekulací i důvodem, proč lidé ukládají peníze, jejichž hodnota je značně nestabilní, do nemovitostí, zlata nebo stříbra.

Začátkem roku koruna posilovala, dostala se až na 25 Kč za euro, což byla nejsilnější úroveň za posledních 8 let. Během první vlny pandemie skokově oslabila na 28 Kč za euro, čímž se naopak dostala na svou nejslabší úroveň za posledních 6 let. Po mírném posílení v létě koruna znovu s nástupem 2. vlny pandemie oslabila nad 27,00 Kč za euro.

Nejistota ohledně měnové stability je extrémní. V ideálním scénáři, kdy se společnost ochotně proočkuje a vše se během roku 2021 vrátí do normálu, se koruna po nepředvídatelném kolísání stabilizuje a nebude se až tak čeho bát. V tomto scénáři (o kterém aktuálně nevíme, zda se bude za rok řadit mezi díla z žánru sci-fi, nebo dokumentu) počítáme v roce 2021 se zastavením ztrát koruny, a dokonce i s lehkými zisky. Pokud se však „finální“ řešení pandemie nedostaví a budou následovat další vlny, Česko i naše měna pocítí odliv zahraničního kapitálu.

4.      Investujte, pokud máte co. Ale informovaně

Vypadá to, že se trh zbláznil. I přes zřejmou zuřící krizi a recesi, která klepe na dveře (a dle expertů bude srovnatelná s tou ve 30. letech), se úrokové sazby drží extrémně nízko. Kde je háček? V tuto chvíli podle propočtů nepokryjí ani míru inflace. I to je důvodem, proč investoři dál skupují relativně drahé akcie (jejich vnitřní hodnota je diametrálně odlišná od té vnější – stačí se podívat na hodnotu firem versus jejich EBITDA) a riziková aktiva a participují tak na tom, že ženou jejich cenu výš a výš, respektive dál a dál od jejich reálné hodnoty.

Investice do akcií se tak vyznačují vyšší rizikovostí a nižšími pravděpodobnými výnosy. Je třeba extrémní opatrnosti a precizní práce s informacemi. Investice do nemovitostí, které byly v posledních letech velice bezpečné a výnosné, rovněž ztrácí na své atraktivitě. Mnoho kancelářských prostor zůstává i po karanténě opuštěných, protože zaměstnavatelé zjistili, že pro ně home office může být výhodný dlouhodobě. Na trhu s nemovitostmi k bydlení se navíc objevilo mnoho bytů, které majitelé využívali ke krátkodobým pronájmům turistům. Správný moment ke koupi nastal pro ty, kteří mají volné peníze a vzhledem k předpokládané měnové nestabilitě je chtějí uložit do nemovitosti. Nicméně v dohledné době lze na realitním trhu očekávat spíše stagnaci. Jedním z důvodů je i to, že banky s nejvyšší pravděpodobností nebudou tak svolně poskytovat úvěry.

Do čeho tedy investovat, pokud máte volné prostředky? Do rozvoje, který vede ke konkurenceschopnosti.

5.      Zvyšte svou likviditu – čerpejte covidové i necovidové dotace

Odborníci si v této nejisté době radí především zajistit finanční polštář. K tomu vám mohou posloužit státní programy COVID III a COVID plus, které jsou ještě stále otevřené. Jestli zjistíte, že získané finance nakonec nebudete potřebovat, můžete je jednoduše vrátit. Pokud na státní „covidové“ programy nedosáhnete nebo nemáte ten luxus čekat na vyplacení tolika potřebných prostředků kdoví jak dlouho (a ano, lhůty jsou pro firmy doslova vražedné), vezměte rozum do hrsti a osud své firmy do svých rukou.

Variantou, o které mnoho podnikatelů ani nezačne uvažovat, je čerpání investičních dotací, které nejsou přímo určené pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Většina z nich je orientována na výzkum a vývoj, ekologičtější provoz staveb nebo automatizacirobotizaci. Aktuálně jsou otevřené například následující programy:

Všechny výzvy najdete na stránkách informačního portálu o dotacích pro podnikatele.

Připravte se na nenadálé výkyvy a zajistěte si možnost provozního financování. Můžete využít například peníze, které leží ve fakturách – jak přijatých, tak i vydaných. Cashbot je umí přeměnit na hotovost do 24 hodin. Registrace je on-line a nic neplatíte, pokud službu nevyužíváte. Můžete se tedy už dnes zaregistrovat a vše mít nachystáno do doby, kdy se rozhodnete Cashbot vyzkoušet.

Co říci závěrem? Vypadá to, že aktuálně nikdo neví, co přijde. A co víc, nikdo nemá kuráž to přiznat. Co tedy můžete dělat? Řídit se rčením, které platí v každé době: připravenému štěstí přeje.

Co to vlastně je finanční gramotnost? Jedná se o základ znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby byl člověk schopen finančně zajistit sebe a svou rodinu, dokázal se orientovat ve světě financí a reagovat na změny tak, aby měl finance pod kontrolou a dokázal kontinuálně udržet finanční stabilitu. Jaké jsou základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat?

finanční gramotnost
Finanční gramotnost ve firmách

Finanční gramotnost se nerovná mít přehled o všech produktech na trhu. Jedná se o přístup k penězům a způsob, jakým o nich přemýšlíme a jak s nimi v důsledku toho nakládáme. Klíčové je uvědomění, že pokud podnikáte, nejde jen o firemní peníze. Zejména u začínajících podnikatelů může vést finanční negramotnost nejen ke krachu podnikání, ale i k ohrožení finanční stability jedince nebo celé rodiny. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé jak ve vztahu k osobním, tak firemním financím dopouštějí?

Základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat

1. Neefektivita v nakládání s financemi

Častou chybou je, že podnikatel všechny vydělané peníze obratem vkládá do podnikání. Výsledek? Netvoří si rezervy a z dlouhodobé perspektivy tak firmu (i sebe) ohrožuje. Je to podobné jako s osobními či rodinnými financemi. Pokud rodina hospodaří v režimu „od výplaty k výplatě“, není připravena na nepředvídatelné události (výpadek příjmu v důsledku náhlé nezaměstnanosti nebo dlouhé nemoci) nebo nenadálá větší investice (nové auto, pračka apod.).

TIP:

Podnikatelé se často chovají k firemním financím stejně nezodpovědně jako někteří k financím rodinným. Pro efektivní řízení cash flow platí jedno základní a zároveň velmi jednoduché pravidlo: třetina výdělku by měla být použita na základní provoz firmy (chod firmy, nezbytné náklady), třetina na rozvoj firmy a třetinu by měl podnikatel každý měsíc ušetřit a vytvořit si tak jakýsi finanční polštář.

2. Co není doma, to se počítá

V praxi se můžete setkat se spoustou podnikatelů, kteří i přes to, že vedou relativně úspěšný byznys, nejsou schopni uspokojivě definovat, co znamenají pojmy jako cash flow, nebo říct, jaký je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Výsledek? Řada firem nedokáže se svými financemi nakládat efektivně. Jejich finanční strategií je spoleh na kontokorenty, půjčky a kolikrát i na štěstí.

Nejčastější chybou je začít utrácet ve chvíli, kdy podnikatel vystaví fakturu. Zkusíme si malý test: Odvedli jste skvělou zakázku za milion, vystavili fakturu a odeslali. Co uděláte?

Která odpověď je správně? To záleží na stavu firmy a konkrétní situaci. Rozhodně však není správně varianta a). Paradoxně právě ta popisuje chování mnoha podnikatelů. Díky neefektivnímu nakládání s firemními financemi je tak často firma papírově v plusu, ale v reálu peníze k dispozici nemá. Stačí, aby se několik odběratelů zpozdilo se splatností faktury, a podnikatel se ocitne ve finanční tísni. V tomto případě neznalost neomlouvá, a to především před bankou a věřiteli.

3. (Ne)řešení problémů s financemi? Strčit hlavu do písku a dělat, že neexistují

Mnoho podnikatelů začne firemní finance dopodrobna řešit až ve chvíli, kdy nastane problém. Firemní peníze a jejich toky je však nutné hlídat průběžně. Strategie à la pštros (strčím hlavu do písku a problémy budu okázale ignorovat – třeba samy zmizí) není zpravidla úplně nejefektivnějším řešením.

Abyste o sobě mohli prohlásit, že se řadíte mezi finančně gramotné podnikatele, nestačí, abyste znali pojmy. Jistě, je to dobrý start. Dát vše na papír a zjistit, jaké jsou vaše příjmy, výdaje, aktiva a pasiva, je základ a výchozí bod. Pro co? Pro analýzy, na základě kterých můžete efektivně řídit svůj cash flow.

TIP:

Sestavujte rozpočty pravidelně, při každé větší zvažované investici zvažte, co to udělá s vaším cash flow, jaké jsou benefity, možnosti dalších zisků díky investici a jaká jsou rizika.

Finanční gramotnost jako konkurenční výhoda i cesta k rozvoji podnikání

Finanční gramotnost a její promítnutí do praxe vám nezajistí jen klidnější spánek a méně stresu. Pomůže vám také k úspěšnému rozvoji a dalšímu podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Pokud je majitel či jednatel firmy finančně negramotný, mnohokrát svými, sice možná dobře míněnými, ale nezodpovědnými rozhodnutími firmu de facto sabotuje. Pokud je firma finančně řízena na základě výsledků analýz a podložených predikcí, má mnohem vyšší šanci na úspěch než například finančně dezorganizovaná konkurence.

TIP na závěr:

Vzdělávejte se, čtěte knížky, přihlaste se na kurz finanční gramotnosti, inspirujte se, své kroky konzultujte s poradci či zkušenějšími kolegy. Vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je investicí (časovou i finanční), která se vám i vaší firmě na sto procent vrátí. A to mnohonásobně.

Téma cashflow neboli peněžního toku se, vzhledem k vývoji událostí kolem pandemie COVID – 19 zdá být stále aktuálnější. Totéž platí i o dominovém efektu, který (nejen) v české ekonomice nabývá na síle. Pokud vám nezaplatí jeden nebo hned několik odběratelů, nemáte rázem na zaplacení vašich závazků vy. Jak i v této nelehké době růst? Jde to. Začít byste měli u financí.

rozvoj podnikání, podnikové finance pod kontrolou

Přemýšlejte nad firemními financemi jinak

V přírodě platí, že kdo je schopen rychle se přizpůsobit, přežije. To platí i v byznyse. A konkrétně ve financích je potřeba myslet „out of box“, umět počítat i být kreativní. Na každý problém existuje zpravidla řešení. Čím má člověk více zkušeností, tím je paradoxně obvykle více limitován v nacházení nových východisek. Existují majitelé firem, kteří by si z principu nikdy nevzali půjčku, i když by jejich podnikání mohla posunout do zcela jiných sfér. Jiní majitelé zase nikdy nedopustí, aby do rodinné firmy vstoupil investor, který nemá s rodinou nic společného. Leda by se do rodiny přivdal nebo přiženil.

Představte si živě následující situaci (pro některé z vás pravděpodobně aktuálně nebude ani nutné zapojovat fantazii): firma prosperuje, má zakázky a po všech stránkách se jí daří. Najednou se však ekonomika zastaví. První odběratel volá, že se omlouvá. Zpozdí se se splatností faktury. To jste ještě celkem v klidu. Když však už pátý (ze šesti) odběratelů začne „stávkovat“, nervozita roste. Stejně jako počet faktur, které byste měli někomu dalšímu proplatit vy.

Jak z kola ven? Půjčka od banky nebo vstup investora do firmy nejsou jedinými možnostmi, které firma v dané situaci má.

Existuje půvabná scéna z filmu, kdy se holčička ptá maminky, vdovy se třemi dětmi: „Mami, proč jsme tak chudí?“ A maminka odpovídá: „Nejsme chudí, jsme jenom na mizině.“

A takto je to i s firmou, která doslova uvízne ve stojatých vodách zmrazené ekonomiky. Fakt, že se firma ocitne ve druhotné platební neschopnosti v důsledku toho, že její odběratelé nejsou schopni dostát svým závazkům neznamená, že firma špatně hospodaří, není úspěšná, je špatně vedená nebo je z dlouhodobého hlediska finančně nestabilní. Jedná se o extrémní situaci. Firma zvládla získat dostatek zakázek. Ty úspěšně odvedla. Za svou práci však nedostala zaplaceno. Hodnota směněná za peníze byla vytvořena, peníze však na účet nedorazily. Většina odběratelů svým závazkům dostát chce, a dříve či později faktury proplatí. Jenže čas je právě to, co všechny tlačí. Banka nepočká. Nájem nepočká. Výplaty zaměstnanců nepočkají. Řešení pro zdravé firmy však existuje.

TIP nad zlato: jak efektivně řídit cashflow? Nemusíte na to být sami

Díky Cashbotu můžete řešit okamžité proplacení faktur již od 3000 Kč bez omezení na velikost odběratele a se splatností faktury od 7 do 180 dní.

Když se u nás zaregistrujete (zn. nezávazně), zdarma zjistíte, jak vypadá váš rizikový profil. Pokud dokončíte registraci, nejenže můžete služby Cashbotu ihned využívat a peníze dorazí na váš účet nejpozději do 24 hodin, ale navíc dostanete certifikát ověřené firmy. V opačném případě se dozvíte jaké kroky podniknout, abyste svůj rizikový profil zlepšili.

Nejen pro start, ale i pro další rozvoj podnikání je klíčový průzkum trhu. Proč? Trh je bitevní pole, na kterém mezi sebou značky svádí neustálý konkurenční boj. A stejně jako ve válce, strategickou výhodu má ten, který lépe zná prostředí i svého nepřítele.

Autorem teorie, která přirovnává bitvu značek o pozici na trhu k reálné válce, je Al Ries, americký stratég a autor bestselleru Marketing Warfare. Tato publikace je pro mnohé značně kontroverzní. Ries popisuje marketingové taktiky tak, jako by opravdu řídil vojsko, a boj o pozici na trhu je zde prezentován jako reálný konflikt stran, ve kterém může zvítězit jenom jedna. Průzkum trhu si v Riesově podání můžete představit jako průzkum terénu. V byznysu je příprava a dostatek informací o daném trhu a konkurenčním prostředí naprosto nezbytnou nutností nejen pro konkurenceschopnost, ale i pro existenci (která má mít delšího trvání) vůbec. Vstoupit na trh a uvést nový produkt nebo provést radikální změnu a udělat klíčová rozhodnutí, aniž byste měli dostatek informací, na základě kterých se můžete strategicky rozhodovat, je hazard, který se zpravidla nevyplácí.

Průzkum trhu: Čím začít? Inu, průzkumem… ale kterým?

Přístupů k tomu, jak správně udělat průzkum trhu, je spousta. Který je ale ten správný (pro vás)?

U každého průzkumu je důležitých několik bodů:

  1. Design neboli koncepce výzkumu – hypotézy, cíle, výběr sledovaných parametrů a indexů, stanovení cílů výzkumu (jaká data chceme sbírat a proč).
  2. Metoda výzkumu – jakým způsobem data získáme, jaké konkrétní metody použijeme, jak budeme postupovat.
  3. Analýza a interpretace výstupů výzkumu.

Na co se při analýze trhu soustředit?

1.      Krok první: Design průzkumu

Než začnete cokoli zkoumat, je potřeba si stanovit, k čemu by měl výzkum vést. Co chceme zjistit? Jaké údaje nás konkrétně zajímají? Jaké jsou naše hypotézy?

Hypotéza může vypadat například následovně: elektrický louskáček na ořechy má jako produkt na českém trhu potenciál, protože ho nikdo nenabízí.

Možná jste k podobnému závěru došli proto, že jste produkt nikde v obchodě neviděli nebo na vás nikde nevyskočila reklama na tento produkt. Zde je třeba se primárně zamyslet: Jsem cílová skupina?

Ve chvíli, kdy svůj podnikatelský záměr zakládáte na dojmech, nedá se šance na úspěch vašeho počínání vyčíslit. I v případě, že jste přesvědčeni o tom, že by váš brilantní nápad mohl mít úspěch, nebuďte líní a přemýšlejte dál.

Implikované otázky:

  1. Skutečně produkt nikdo nenabízí (tuto otázku zodpoví analýza konkurence)?
  2. Proč ho nikdo nenabízí (tuto otázku ověří průzkum trhu a zájmu na trhu)? Pokud nějaký produkt či službu nikdo kromě vás nenabízí, existují v podstatě jen dvě možnosti, proč tomu tak je:

     a) Nikdo službu nebo produkt nepotřebuje.

     b) Vyhráli jste jackpot a našli niku na trhu.

Ve chvíli, kdy si položíte všechny otázky, které vás napadnou a jsou dostatečně znepokojující, začněte na ně hledat odpovědi. Jak? Podíváme se na to krok za krokem.

2.      Krok druhý: Metoda výzkumu a realizace neboli sběr dat

K průzkumu trhu se dá přistoupit ze dvou perspektiv. Tou první je tzv. field research (průzkum v terénu), druhou desk research (doslova přeloženo jako průzkum od stolu). Kterým začít? Rozhodně tím druhým. Hned vysvětlíme proč.

V rámci sekundárního výzkumu neboli desk research se zpracovávají již existující, tedy dostupná data. Čerpají se z publikovaných průzkumů, průzkumů konkurence nebo z databází zákazníků. Desk research přináší zpravidla statistické údaje, ze kterých můžete vycházet při formování doplňujících výzkumných otázek a hypotéz, které budete následně ověřovat právě prostřednictvím field research neboli výzkumu v terénu.

Mnohé publikace uvádějí, že když nemáte čas, peníze nebo kapacitu, není třeba se pouštět do „soft“ výzkumných metod, které jsou charakteristické pro field research (hloubkové rozhovory, focus group, experiment). „Tvrdá“ data jako základ pro strategická rozhodnutí stačí. Opak je ale pravdou. Uvedu dva příklady z praxe, na kterých demonstruji, že právě výzkum v terénu může poskytnout zcela zásadní informace, které (často díky selskému rozumu, jenž přemůže statistiku a vykonstruované výstupy průzkumů) vrhnou na problematiku zcela nové světlo.

Když už jsme u světla, začnu příkladem z nejmenovaného severočeského města, kde se v rámci technologických řešení pro chytrá města snažila jedna společnost prodat tzv. chytré lampy. Měly být řešením problémů s kriminalitou v ghettech, kam se i strážníci báli vkročit. Lampa měla mít tlačítko na přivolání pomoci a kameru, která by alespoň zaznamenala útočníka, kdyby to policie (náhodou) nestihla. Po bouřlivé několikahodinové debatě na zasedání zastupitelstva jeden starousedlík, vážený občan s vynikajícím smyslem pro humor i přímočarou selskou logikou, řekl: „Víte, já tam žiju. A osobně jsem toho názoru, že by stačilo, kdyby ty lampy svítily.“ Ukázalo se, že město světla neudržuje a je jich více než 70% nefunkčních, a proto je ve čtvrti tma.

Další příběh se vztahuje k devadesátým letům, kdy jeden z mých přátel začal do Čech dovážet luxusní spodní prádlo v kvalitě značek jako Calvin Klein, ovšem za mnohem příznivější ceny, jak pro něho, tak pro zákazníky. Byl cizinec, a proto celkem osvíceně najal lokálního obchodníka. Spodní prádlo dováželi ve dvou barvách, v bílé a černé. Obchodní zástupce se na schůzce podíval na produkty a řekl: Všechno super, ale to bílý neprodáte. Na otázku, proč poskytl vhled do české nátury té doby, vysvětlil, že lidé jsou zvyklí šetřit. Počítají, kolik vody a elektřiny se spotřebuje na jednu pračku a z ryze ekonomických důvodů kupují zásadně prádlo tmavých barev, protože to esteticky snese, když se pere jednou za dva dny. Když vypočítal, KOLIK tak průměrná česká rodina ročně na praní ušetří, můj přítel tehdy stále nechápal kontext a obchodníkovi nevěřil. Výsledek? Bílého spodního prádla se v čerstvě porevolučním Československu neprodal ani kus. Co z toho vyplývá? Z desk research průzkumu můžeme získat cenná data.  Je však potřeba je otrocky nenásledovat a ověřit je v praxi a na základě toho interpretovat.

3.      Krok třetí: Analýza a interpretace

Zvládli jsme design výzkumu, zvolili správné metody, máme data i výstupy z nich. Teď přichází na řadu jejich analýza a následná interpretace. Na následujícím příkladu demonstruji, proč je intepretace něco, na co by se měly firmy zvlášť soustředit.

Právě interpretace je stěžejním bodem celého procesu. Demonstruje to příběh dvou obchodníků, kteří jeli do Afriky provést terénní výzkum. Předmětem bylo rozhodnout se, zda by měla značka prodávající obuv na daný trh vstoupit. Objektivní výsledek průzkumu byl zřejmý: v Africe nikdo nenosí boty. Interpretace se však lišila, a to zcela zásadně.

Vidíte? Interpretace je velmi, velmi důležitá.

Poučení? Dojdete-li k nějakému závěru, ujistěte se o tom, že je to opravdu závěr. Pokud vás stále napadají nějaké otázky, je třeba, aby byly zodpovězeny. Závěr z předchozí ukázky není závěr. Jedná se o hypotézu, kterou je potřeba potvrdit, nebo vyvrátit.

Obchodník A má ve své dedukci pravdu. Je však třeba ověřit, zda v Africe skutečně lidé boty nechtějí (někdo jim je už ukázal a oni je odmítli nosit), nebo zda se opravdu jedná o niku na trhu. V takovém případě je na místě se zamyslet, jak potřebu nosit boty u lidí, kteří je doteď nepotřebovali, vytvořit. A to chce lokální „insight“ neboli – přeloženo do češtiny – vědět, jak místní smýšlí, jaké jsou jejich hodnoty, potřeby, motivace, co je trápí, co potřebují. Vstupujeme-li na zcela nový trh s produktem, který na trhu neexistuje, musíme si ověřit, že by o něj byl zájem, případně zjistit, zda a jakým způsobem je reálné zájem vytvořit. Jak to udělat? Nejlepší je zeptat se lidí, kterým chceme produkt nebo službu nabídnout.

Skutečná bitva probíhá v hlavě zákazníka

To je pravděpodobně nejzásadnější věta, kterou Al Ries v knize, jež ho proslavila, napsal. Průzkumy mohou tvrdit leccos. To ale není podstatné. Podstatné je, jak to vnímá zákazník. Celý marketing je tedy soubojem o místo v zákazníkově mysli, v jeho podvědomí. Podstatou onoho zápasu není zabrat místo na trhu, ale zabrat místo v myslích zákazníků, kteří jsou hnacím motorem trhu.

Mnoho publikací a teoretických příruček o průzkumu trhu uvádí, že zásadní je desk researchdostatek kvantifikovatelných dat. Kvantitativní data však bývají často slepá. Statistická data bývají často zkreslená – a to i díky zkresleným odpovědím respondentů.

Pár příkladů z praxe

Jedna módní značka si kdysi objednala průzkum trhu u agentury. Týkal se kvality v návaznosti na známé brandy. Z průzkumu jednoznačně vyšlo, že pro zákazníky je na prvním místě kvalita, a až na druhém značka. Módní značka tedy začala vyrábět vysoce kvalitní základní trička. Vyráběli je ve stejné továrně jako Lacoste, jejich kvalita byla absolutně shodná s tím rozdílem, že tričko u Lacoste stálo 4000 korun a u této značky jen 500 korun. A zákazníkům se tričko za 500 korun, byť v prokazatelné kvalitě, která se rovnala kvalitě triček Lacoste, zdálo být drahé. Co z toho vyplývá? Nikdo, byť v anonymním dotazníku, nepřizná, že je povrchní a řídí se značkou. Že pro něj z pohledu sociálního postavení má krokodýl na tričku přidanou hodnotu ve výši 3500 korun.

V kvalitativních průzkumech, které jsou charakteristické právě pro výzkum v terénu, se jde více do hloubky, do detailu. Data bývají subjektivní, hrozí větší nebezpečí, že je do jisté míry formuje osobnost designéra průzkumu. Proto by je měl v ideálním případě doprovázet výzkum, který slouží jako ověření vzniklých hypotéz u reálných lidí, kteří by měli službu nebo produkt kupovat.

Chcete-li tedy provést analýzu trhu, nezapomeňte se soustředit na lidi, kteří hýbou ekonomikou daného trhu. Soustřeďte se na kulturu, zvyky, stereotypy, motivace, místní zvyklosti, lokální specifika. A rozhodně je neignorujte, i když vám desk research a „objektivní“ data nabídnou zdánlivě jednoznačné, učesané a na první pohled přesvědčivé výstupy. Jen tak můžete v souboji se svou konkurencí vyhrát souboj o své místo v mysli zákazníka.

Projevy psychopatického jednání často nejsou v korporátním prostředí vnímány jako hrozba, ale jako pozitivní vlastnost. Psychopat však může společnost a její fungování ohrozit. Jak psychopata rozeznáte od schopného a ambiciózního zaměstnance, který to s vaší firmou myslí dobře? Dle docenta Ptáčka, zakladatele České psychopatické konference, je nutné zkoumat „interpersonální životní styl, emoce, hodnotové ukotvení i vztahy a širší sociální kontakty“. Psychopat je bezohledný, dominantní, impulsivní, manipulativní, sebestředný a sleduje pouze vlastní zájmy. Jak poznáte psychopatickou organizaci? Snadno. Je jich totiž většina.

Jak poznat pravého psychopata?

Psychopatie je neurologická diagnóza. Jistotu proto budete mít pouze v případě, že psychopata podrobíte mozkovému scanu. Základní charakteristikou psychopata je, že necítí strach. Proto zvládá i ty nejvypjatější situace s ledovým klidem. Nejedná se o zástěrku, o sebeovládání, inteligenci ani naučené chování. „Pravý“ psychopat nemá v mozku propojena dvě centra, z nichž jedno je zodpovědné právě za strach a jeho projevy. Strach zbystří smysly, je první reakcí na ohrožení. Běžný člověk má na ohrožení dvě základní reakce: ztuhni nebo uteč. Je za ně zodpovědná část mozku, která se nazývá amygdala. A právě s tou nejsou ostatní mozková centra psychopata propojena. Stresová a strachová reakce se proto u psychopatů neprojevuje ani na fyziologické úrovni – můžete si všimnout, že psychopatovi se nikdy netřese hlas nebo nepotí ruce. A to ani v opravdu krajních situacích.

Jinou kategorií, často mylně zaměňovanou za psychopaty, jsou sociopaté. Silná sociopatie může vykazovat rysy podobné psychopatii. A sociopat kolikrát není o nic méně nebezpečný. Na rozdíl od psychopata to má však v hlavě v pořádku. Tedy, alespoň co se neurovědy a správného propojení mozkových center týče. Sociopat tak má na rozdíl od psychopata své limity, slabiny a strachy.

Hledá se psychopat na plný úvazek

Zaměstnanci s výše popsanými „vlastnostmi“ jsou v korporátech nedostatkové zboží. Shrňme si kritéria, se kterými se setkáváme snad v každém inzerátu na pozice do TOP managementu a vedoucích pozic: Hledá se energická a dynamická osobnost, která má:

Přeloženo do check listu pravého psychopata odpovídá vysněný kandidát z inzerátu člověku, který je bezohledný, dominantní, manipulativní, impulsivní, necitelný a bezpáteřní. Jinými slovy, odpovídá popisu psychopata.

Psychopatů je v TOP managementu procentuálně více než mezi vězni

Studie forenzního psychologa Nathana Brookse z australské Bond University uvádí, že z 261 šéfů firem vykazovalo klinicky podstatné známky psychopatismu celkem 21 %. Jeden by řekl, že největší procento psychopatů bude mezi vězni. Není tomu tak. U trestanců se jedná zhruba o pět osob ze sta, v TOP managementu firem je frekvence výskytu jedinců s psychopatickými rysy mezi 3 a 21 procenty.

Někteří vědci tvrdí, že tato bilance je nadsazená. Existují však další průzkumy, které potvrzují, že ve vyšším vedení firem není výskyt psychopatů ojedinělým jevem. Podle studie Olivera Jamese jsou kanceláře pro psychopaty takřka přirozeným prostředím, ve kterém jsou jako ryba ve vodě. Definoval dva typy psychologických disfunkcí, se kterými se v korporátním životě pravděpodobně setkáte: psychopaty a narcisty. Takoví lidé nemají dostatek empatie, jsou do sebe zahledění, bezohlední, sobečtí a hledí pouze na svoje zájmy. Nikoliv na zájmy okolí, kolegů, nebo společnosti, ve které pracují.

Proč jsou psychopati pro firmy tak nebezpeční?

Právě ona bezohlednost, cílevědomost, lačnost po dominanci a po moci může psychopata vynést až na vrchol, do řídících funkcí. Díky zmíněným vlastnostem se poměrně rychle dostávají do vedoucích pozic a jejich nadřízení si zpočátku zpravidla gratulují, jak skvělého, odhodlaného a práci dedikovaného pracovníka našli.  Psychopati však mohou být firmě i svému okolí extrémně nebezpeční. Věřte, že jim jde pouze a jenom o jejich blaho. Nikoliv o blaho či prosperitu společnosti. Neváhají napáchat škody, spálit mosty a jít dál (rozumějte: likvidovat další firmu i její kulturu). Kdo se ničeho nebojí, nemá co ztratit. Psychopat, který se dostane do řídící pozice, nebere společnost jako zodpovědnost, ale jako hračku. Položte si následující otázku: chtěli byste, aby si s vaší firmou někdo naprosto nezodpovědně hrál? Podle Brookse by měly firmy zlepšit náborové procesy a psychopaty do svých řad nepouštět. A ještě lépe: vůbec je nezvat. Jak psychopata poznat bez toho, abyste ho před druhým kolem pohovoru poslali na mozkový scan? Zkuste například Hareho test. Vyplatí se.


Často se můžeme setkat s tezí, že firma je živý organismus. Stejně jako člověk má i firma životní fáze, které dohromady tvoří životní cyklus. Co je pro jednotlivé životní fáze firmy charakteristické a co v dané fázi potřebuje? To jsme pro vás přehledně shrnuli v následující infografice.

Infografika - životní cyklus firmy

Důležitost digitalizace pro strategický rozvoj firmy

Pro většinu firem (73 %) je digitalizace důležitá. Krizi způsobenou pandemií nemoci COVID-19 považují za akcelerátor změn (84 %) – omezení pohybu vedlo ke zvýšení požadavků na elektronickou komunikaci, sdílení dat, řízení a výrobu na dálku (nové programy, silnější datové sítě, nové technologie). Změnila se forma a organizace práce, řízení a kontrola kvality, vznikaly virtuální platformy. Polovina firem však ještě svou strategii zahrnující digitalizaci a Průmysl 4.0 nesepsala (47 %) a proces transformace směrem k digitalizaci bohužel také není na příliš vysoké úrovni.

„Řada výrobních společností se snaží zaměřit svoji strategii digitalizace zejména v kontextu úspory nákladů. Již méně obvyklé je, že digitalizací firma mění své obchodní modely a přináší na trh produkty a služby založené na datech. Nastavení správné, a hlavně reálně dosažitelné digitální strategie, musí být zcela v kompetenci vedení příslušné společnosti. Řada výrobních společností bohužel stále nemá jasnou představu, jak digitalizaci ve své organizaci využívat a hlavně rozvíjet. Toto váhání i realizace po velmi malých projektech může mít bohužel vážné následky pro celkovou konkurenceschopnost českých firem.“ dodává Jan Burian, Research Director, IDC Manufacturing Insights.

Aby pro vás byla cesta transformace směrem k digitalizaci co nejjednodušší, připravili jsme pro vás ve spolupráci se společností Process Point s.r.o. bezplatný dotazník týkající zhodnocení využití digitálních nástrojů ve vaší společnosti s ohledem na stávající „best practices“ na trhu s další možností vzdělávání a vytvoření individuální digitální roadmapy. Máte tak jedinečnou možnost zhodnotit stav vaší současné digitální strategie a zároveň můžete získat hodnotné rady od odborníků.

Dotazník naleznete zde. V rámci jeho vyplnění máte možnost nechat nám na sebe kontakt a následně získat více informací prostřednictvím webinářů nebo individuálních konzultací.

Odkazy na další témata a představení jednotlivých oblastí a systémů, které jsou dnes v provozu standardem a zvyšují efektivitu v každé moderní společnosti, naleznete zde:

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz

Představte si, že máte ve společnosti jednotnou softwarovou platformu s přehledem všech firemních úkolů a informací z používaných aplikací. Procesy fungují lépe, jsou podle možností automatizované a probíhají jako na drátkách. Komplexní procesy a činnosti, které mívají několik kroků, například proces od zadání požadavku na nákup až po platbu, se zjednodušily díky podpoře automatizovaných činností. Chyby se eliminovaly téměř k nule a vaši obchodní partneři vám volají, jen když jde o pozvání na kávu a debatu nad rozšířením dodávek. Informace týkající se objednávek a zakázek mají automaticky v e-mailu, dostupné v mobilním zařízení nebo přístupné online. Reklamace ze špatné informace nebo za zpoždění téměř neexistují. Vše funguje… Ano, stále jste vzhůru. Tak totiž vypadá realita úspěšných firem dneška podpořená digitalizací a nástrojem řízení procesů.

Proces je cesta, která vede k cíli. Zaručeně.

Společným znakem podniků nebo institucí je více či méně funkční soubor různých činností – procesů, které směřují ke splnění úkolů. Velká část kroků probíhá v digitálním prostředí formou elektronické komunikace uvnitř i mimo organizaci. Do procesů jsou zapojeni zaměstnanci, dodavatelé, zákazníci nebo jiné osoby (certifikační orgány, státní správa apod.).

Cílem každé komerční společnosti je vyvinout produkt, získat zakázku a tu co nejefektivněji realizovat až do bodu prodeje a případného poprodejního servisu. Měřítkem efektivity je nejen poměr nákladů a tržeb, ale i čas a efektivní využití kapacity lidských nebo výrobních zdrojů.

Státní a veřejné instituce sice fungují lehce odlišně, ale i v nich probíhají procesy s jasně definovaným cílem. Také nakupují, poskytují služby, schvalují úkoly a nutně komunikují uvnitř struktury i navenek.

Nejsou procesy jako procesy. Zlepšete je.

Ve středně velkých a velkých organizacích běží tisíce jednotlivých úkolů, které společně ovlivňují hospodářský výsledek. Téměř všechny můžete dělat lépe a rychleji, s vyšší produktivitou.

Změňte přístup k úkolům a procesům. Začněte je systematicky řídit. Odstraňte zbytečné kroky nebo změňte nastavení. Dochází v komunikaci ke zdržení nebo ztrátě informací? Nemáte dosud vyřešený bezpečný způsob předávání úkolů a aktualizovaných dokumentů?  Do digitálního prostoru každé firmy denně dorazí velký počet e-mailů, objednávek, nabídek, personálních dokladů, výkresů, dodacích listů a dokladů. Pracujte s nimi efektivně. Vše můžete mít dostupné na klik online v okně internetového prohlížeče nebo mobilním zařízení.

Univerzální nástroje ke zlepšení procesů existují, lze je snadno nastavit podle rozsahu i obsahu. Jedná se o Business Process Management – česky řízení procesů (dále BPM). BPM vám pomůže procesy vidět, řídit, analyzovat, hodnotit, tvořit na míru nebo kontrolovat ale především měnit, optimalizovat.

S jakými funkcemi pracuje BPM?

BPM je softwarový nástroj, který v sobě zahrnuje:

Tyto vlastnosti vám pomohou vytvořit libovolnou podnikovou aplikaci a jedinečný vzhled s uživatelsky přívětivým ovládáním jen za pomoci konfigurace BPM nástroje s dostupností na mobilním zařízení.

Cílem BPM je podpora automatizace a zlepšení procesů. Základním principem řízení procesů pomocí BPM je komplexní pohled na fungování podniku. Směřuje k podpoře firemních cílů v rámci podniku i mimo něj. Jednotlivé procesy lze vnímat v kontextu celku a optimalizovat se záměrem úspory času, pracnosti a financí.

BPM se dá chápat i jako nástroj pro podporu činností, který využívá technických možností v digitálním prostoru firmy ke zlepšení procesů. BPM pracuje s digitálními informacemi, elektronickými archívy a knihovnami, softwarovými roboty, aplikacemi a ostatními prvky, které automatizují procesy.

Standardem jsou funkce zastupování/“out-of-office“, nastavení schvalovatelů podle organizační struktury nebo schvalování pomocí inteligentních akcí, jen za pomoci odpovědi na e-mailovou notifikaci o vzniku úkolu.

Kde přesně můžete BPM použít a proč?

BPM uplatníte při řešení jakéhokoli procesu díky variabilním funkcím platformy. Od náboru pracovníků, přes logistiku, pro činnosti obchodního oddělení, v e-shopech, pro plánování pracovních cest, ve státních úřadech a institucích. Každá pracovní činnost se skládá z jednotlivých úkonů, které se postupně provazují a směřují ke splnění cíle. Informaci, zda cesta byla co nejkratší nebo nejrychlejší, dává analýza průběhu procesu. Pokud vidíte, že pracovní postup byl zatížen problémy, můžete proces upravit a tím optimalizovat.

BPM vylepšuje firemní procesy řízením automatizovaných procesů end-to-end. Řeší jakkoli složitý procesní problém. Pro střední a velké firmy je to přímá cesta k dosažení vyšších výkonů a efektivity. Přináší úsporu času a peněz, zvýšení bezpečnosti ve všech ohledech, lepší zákaznickou zkušenost. Umožňuje rychlou reakci při změně vnitřních nebo vnějších podmínek nebo činností.

Vyplňte si dotazník a ověřte si stav „digitální zralosti“ vaší společnosti. Porovnejte se tak s ostatními a zhodnocení si udělejte sami.

Texty a dotazník Zhodnocení digitální zralosti vznikly ve spolupráci se společností Process Point s.r.o., www.processpoint.cz