Přeskočit na obsah

Co je to vlastně likvidita? Likvidita podniku znamená schopnost podniku uhradit včas své závazky vůči věřitelům. Nelze však říci, že čím vyšší je likvidita tím lépe na tom firma je. Vysoká míra likvidity není příliš příznivá z pohledu vlastníků podniku, jelikož to znamená, že jsou jejích peněžní prostředky vázány v aktivech. Co to znamená? V takovém stavu není optimálně zhodnocována jejích investice, vysokou likviditou je tak de facto snižována rentabilita firmy. Nízká míra likvidity naopak znamená neschopnost podniku včas hradit své závazky, což může vyústit až v bankrot podniku.

Co je to likvidita, jaké jsou její ukazatele a co mohou o firmě vypovědět?

Podíváme-li se na likviditu podniku z hlediska analýzy konkurence, může vysoká míra likvidity také signalizovat, že je analyzovaná konkurenční firma příliš konzervativní anebo že dokonce nemá dostatečně silnou vizi do budoucna, tj. že vedení firmy neví, do čeho má přebytek finančních prostředků investovat. Ukazatele likvidity, vyjadřují situaci podniku ve vztahu k jeho krátkodobým závazkům.

Likvidita vyjadřuje míru obtížnosti přeměny majetku na hotovost. V závislosti na míře obtížnosti přeměny jednotlivých složek aktiv na peněžní prostředky, rozlišujeme tři poměrové ukazatele likvidity:

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně)

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem:

Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)

Pohotová likvidita, nazývaná také jako likvidita 2. stupně nebo acid test, vypočítá poměr oběžných aktiv mínus zásoby ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele tím je to lepší pro věřitele, ale nepříznivější pro akcionáře, neboť velký objem oběžných aktiv ukazuje na to, že firma neoptimálně využívá vložené prostředky.

Celková likvidita (likvidita III. stupně)

Celková likvidita, nazývaná také jako likvidita 3. stupně nebo current ratio, se vypočítá jako poměr oběžných aktiv ke krátkodobým dluhům následujícím vztahem:

Tento ukazatel vypovídá o uspokojení věřitelů, kterého by bylo dosaženo v případě, že by podnik prodal veškerá krátkodobá aktiva k zaplacení svých krátkodobých závazků. Problémem tohoto ukazatele je, že pracuje s celkovými oběžnými aktivy a nerozlišuje tak stupeň likvidnosti tohoto majetku.

Pro lepší pochopení situace v podniku je výhodnější sledovat hodnoty ukazatelů likvidity v delších časových řadách plus by měly mít stanovený vývojový trend například v grafu, abyste byli schopni vývoj přehledně sledovat, analyzovat a následně na základě těchto strukturovaných dat činit rozhodnutí. Tento trend by měl být v ideálním případě v podstatě stabilní, tj. bez větších výkyvů.

Tyto ukazatele likvidity však mají určitá omezení – například neberou v úvahu strukturu krátkodobých dluhů z hlediska okamžiku jejich splatnosti nebo to, že je lze ovlivnit např. odložením nákupů k datu sestavení rozvahy.

Jinými slovy, tyto ukazatele se vypočítávají jednorázově a nevyjadřují tak vývoj platební schopnosti (likvidity) během roku. Proto jsou tyto ukazatele pro operativní řízení likvidity nepoužitelné a podnik musí vest plán příjmů a výdajů (cash budget), který se plánuje pro kratší časové intervaly (například na jednotlivé měsíce). Ze stejných důvodu se pro účely analýzy likvidity doporučuje zahrnout do analýzy likvidity i ukazatel pracovního kapitálu.

Obrat čistého pracovního kapitálu

Pracovní kapitál představuje takový kapitál, který každá firma potřebuje ke svému fungování. Neustále obíhá, a tedy pracuje. Lze ho definovat vzorcem:

Aby byl podnik likvidní, potřebuje dostatečnou výši relativně volného kapitálu. Čistý pracovní kapitál reprezentuje tu část oběžného majetku, která je financována dlouhodobými zdroji.

Zjednodušené řečeno, ukazatel čistého pracovního kapitálu nám říká, kolik provozních prostředků nám zůstane k dispozici, když uhradíme všechny své krátkodobé závazky.

Lze ho definovat vzorcem:

Ten bývá pro účely analýzy likvidity, používán např. v podobě ukazatele obratu čistého pracovního kapitálu.

Tento ukazatel měří schopnost firmy vytvořit z vlastní hospodářské činnosti přebytky použitelné k financování potřeb. Do ukazatele se promítá délka pracovního cyklu, která ovlivňuje, jak velká část oběžných aktiv má podobu ČPK a jak dlouho je vázána.

To, zda podnik je či není likvidní, je přímým důsledkem hospodaření a obrazem stavu cash flow firmy. Chcete mít cashflow pod kontrolou? Využijte služeb online cashflow manažera – Cashbot je služba, která pomáhá malým a středním podnikatelům. Jak odložením splatnosti přijatých, či proplacením již vydaných faktur.

Ukazateli aktivity sledujeme schopnost podniku využívat aktiva (svůj majetek) – vypovídají o tom, jak efektivně podnik svá jednotlivá aktiva využívá, tj. zda podnik disponuje dostatkem produktivních aktiv či nikoli. Jaké tyto ukazatele jsou a z čeho je můžete vyčíst? To se dozvíte v tomto článku.

Ukazatele aktivity: kde je vyčíst a jak je analyzovat

Pro podnik je důležité najít rozumný poměr mezi majetkem, který firma pořídila k dosažení svých tržeb a tržbami firmy. Pokud má firma vysoký majetek v porovnání s tržbami, lze říct, že firma nehospodárně využívá svůj majetek. Pokud má naopak nedostatek aktiv, připravuje se o výnosy, které by ji vznikly z potenciálních zakázek.

Jinými slovy, zrychlování obratu majetku je pozitivní trend, protože znamená pro podniky vyšší tržby. Avšak přehnané zrychlování obratu může ohrozit plynulost výroby i prodeje.

Ukazatele aktivity poměřují položky rozvahy (majetek) a výkazu zisků a ztrát (tržby). Tyto kombinované ukazatele měří vázanost kapitálu v jednotlivých formách majetku a vyjadřují se dvěma způsoby:

V praxi se nejčastěji používají následující ukazatele:

Obrat aktiv

Obrat aktiv měří tržby vytvořené k peněžní jednotce vložených aktiv a je měřítkem kapitálové intenzity, respektive celkové produkční efektivnosti. Jinými slovy, tento ukazatel udává, kolikrát se za daný časový interval obrátí aktiva v podniku.

Pro výpočet tohoto ukazatele se používá následující vzorec:

Pokud výsledek vykazuje zhoršující se trend nebo vychází méně než je obvyklý oborový průměr, podnik by měl buď zvýšit tržby, nebo zvážit odprodání některých aktiv.

Obrat stálých aktiv

Tento ukazatel je důležitý v momentě, kdy podnik zvažuje, zda nakoupit dlouhodobá aktiva. Nízká hodnota ukazatele znamená, že by se měly omezit investice podniku a zaměřit se na zvýšení využití existujících kapacit.

Vzorec pro výpočet obratu stálých aktiv:

Obrat zásob

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se každá položka zásob prodá a znovu naskladní. Tento ukazatel má zásadní vliv na likviditu firmy

Vzorec pro výpočet obratu zásob:

Výsledek tohoto vzorce je však spíš orientační protože je nadhodnocený – tržby vyjadřuje tržní hodnota, kdežto zásoby jsou uváděny v nákladových cenách.

Další možnost jak vyjádřit obrátkovost zásob je, že místo ročních tržeb, budeme srovnávat zásoby s náklady vynaložené na prodané zboží. Často používaná zkratka pro náklady vynaložené na prodané zboží je COGS (cost of the goods sold).

Potom by vzorec vypadal následovně:

Jiný způsob vyjádření je prostřednictvím ukazatele doby obratu zásob, který shrnuje průměrný počet dní, během kterých jsou zásoby drženy v podniku aniž by byly spotřebovány nebo jinak udány.

Pro výpočet tohoto se ukazatele se používá následující vzorec:

Při nízkém obratu zásob lze říct, že podnik své zásoby drží dlouho předtím, než je prodá nebo jinak spotřebuje. U zásob výrobků může tento ukazatel vypovídat i o dalších věcech tykající se likvidity společnosti. Například, nízká obratovost zásob muže svědčit o tom, že je část zásob zastaralá a že jejich současná hodnota bude nižší, než za kterou byly pořízeny. V praxi není neobvyklé, že vedení firmy, kvůli vylepšení svých výsledků pro věřitele, nevykazuje opravné položky na zboží v jeho reálných hodnotách. Proto je důležité sledovat i strukturu zásob dle jejích stáří (tkz. inventory aging report).     

Doba obratu pohledávek

Ukazatel vyjadřuje počet dní mezi prodejem a tržbami, tedy dobu, kdy jsou peníze vedeny ve formě pohledávek. Po tuto dobu společnost prakticky poskytuje obchodní úvěr svým odběratelům. Pro větší vypovídající hodnotu se bere průměrná výše pohledávek, tj.

Vzorec pro dobu obratu pohledávek vypadá následovně:

Stejný vzorec se da použit i při analýze platební morálky jednotlivých zákazníků.

Tento ukazatel pomáhá lepe plánovat peněžní toky, jelikož vyjadřuje skutečnou dobu, po kterou podnik financuje odběratele, nikoliv teoretickou.

Doba obratu krátkodobých závazků

Ukazatel vyjadřuje počet dní, po který jsou závazky (krátkodobé) nezaplaceny. Vyjadřuje prakticky dobu, po kterou může společnost čerpat bezplatný obchodní úvěr. I v tomto případě je přesnější používat průměrnou hodnotu závazků.

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele vypadá následovně:

Doba obratu závazků = průměrná výše krátkodobých závazku * 360 / tržby

Obchodní deficit (Trade Deficit)

Dobu obratu krátkodobých závazků je vhodné srovnávat se svým protipólem – dobou obratu pohledávek. Rozdíl mezi dobou splatnosti pohledávek a mezi dobou úhrady krátkodobých závazků nazýváme obchodní deficit. Ten udává počet dnů, které je třeba profinancovat.

Pokud je doba obratu závazků větší než obratu pohledávek, znamená to, že dodavatelé pomáhají financovat provoz podniku. Pokud je tomu obráceně, tj. doba obratu pohledávek větší než běžná doba splatnosti faktur, pak to znamená, že podnik úvěruje svoje zákazníky.

Za optimální lze považovat následující vzorec:

V prvním případě to může znamenat zvýšení volného peněžního toku, v druhém případě potřebu dalších zdrojů financování. Stanovení obchodního deficitu má klíčový význam pro stanovení kapitálové potřeby ve finančním řízení. Velký negativní rozdíl těchto dvou ukazatelů může vést až k druhotné platební neschopnosti ze strany podniku.

K čemu je tedy dobré tyto ukazatele sledovat?

U všech těchto ukazatelů nelze přesně definovat „efektivitu“. Všeobecně můžeme jen říct, že čím efektivnější jsou aktiva společnosti, tím je to pro podnik lepší. Z tohoto důvodu, pro jejích vyhodnocení můžeme analyzovat tyto ukazatele dvěma způsoby:

Tímto způsobem lze taky pro vlastní účely vydefinovat, co je „normální“, tj. optimální pro podnik vzhledem k oboru ve kterém podniká.

Mnoho majitelů a jednatelů firem jsou skvělí obchodníci, experti na výrobu produktů či poskytování služeb. Jsou to většinou dynamické osoby, a možná právě proto jim čísla a účetnictví často připadají jako nemilá povinnost, kterou rádi přenechají svému finančnímu řediteli nebo účetnímu. Domnívají se, že podniku nejvíce prospějí, soustředí-li se čistě na strategické řízení. Tento předpoklad ale snad nemůže být vzdálenější od pravdy – firmu můžete řídit strategicky jen tehdy, pokud máte dokonalý přehled o jejích financích.

finanční řízení podniku

Silné konkurenční prostředí, které je typické pro dnešní podnikání, nedává moc prostoru na chyby, jelikož marže, ze kterých by se tyto chyby hypoteticky pokryly, jsou čím dál tím nižší. V dnešní době tak musí každý podnik pečlivě sledovat jak své výnosy, tak i náklady. Je tedy dost těžko představitelné, že by dnes firma mohla přežít a zůstat dlouhodobě konkurenčně schopná na základě intuitivního řízení. Proto můžeme říct, že finanční analýza je jeden z nepostradatelných nástrojů pro řízení podniku.

Finanční analýza nám umožňuje komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku, odhalit jeho slabé stránky, které jsou nebo by se do budoucna mohly stát pro podnik hrozbou, a identifikovat silné stránky, které by podnik mohl v budoucnu využít ke svému růstu a prosperitě.

A nejen to. Finanční analýza roční závěrky konkurence může být užitečným zdrojem informací o konkurenci, tedy pro toho, kdo umí finanční uzávěrku číst a potřebné informace z ní zjistit. Takový člověk může nastavit svou strategii tak, aby využil slabých stránek své konkurence. Navíc, bez porovnání s konkurencí nemůžete mít jistotu, že to, co považujete za svou silnou stránku, je skutečně jeho silnou stránkou. Z finančních výkazů, které jsou veřejně dostupné, se můžete o konkurenci dozvědět celou řadu věcí, jako například:

Finanční analýza sice vychází z minulých dat, ale je podkladem pro rozhodování o budoucnosti. Proto lze na základě této analýzy dost často poměrně přesně předvídat strategii konkurence v budoucnu. Porovnáním svých výsledků s konkurencí navíc můžete zjistit, zda některé své výsledky, které považujete za ovlivněné celkovým vývojem trhu, jsou skutečně ovlivněné těmi faktory, nebo je příčina někde jinde.

Jinými slovy, pro nastavení správné strategie je důkladná finanční analýza nejen konkurenční výhodou, ale v dnešní době nezbytností.

Finanční výkazy nám sice poskytují celou řadu užitečných údajů, na základě kterých lze analyzovat a hodnotit podnik jako celek, ale pro samotné řízení firmy je nedostačující, jelikož z něho nemůžeme vyčíst všechny detaily potřebné pro efektivní řízení jednotlivých oddělení firmy. Proto většina firem vede 2 typy účetnictví:

Z tohoto důvodu i základními vstupy pro finanční analýzu potřebnou pro řízení firmy jsou:

ANALÝZA VÝKAZU Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 

Při analýze výsledků z finančního účetnictví se nejčastěji používá:

Analýza absolutních ukazatelů

Je to základní analýza účetních výkazů, která obsahuje horizontální a vertikální analýzu rozvahy nebo výsledovky. Horizontální a vertikální analýzy finančních výkazů nám ukazují detailní obraz hospodaření firmy a zabývají se hodnocením pozorovaných jevů, tedy položek finančních výkazů, v absolutních a relativních číslech v čase.

K těmto analýzám je nutné mít k dispozici hodnoty alespoň dvou účetních období. Pro lepší sledování změn a trendů v čase je vhodné a žádoucí období delší (3–10 let).

Horizontální analýza (trendová analýza)

V horizontální analýze vyhodnocujeme meziroční změny v absolutních číslech nebo procentech. Sledujeme tak trendy jednotlivých položek. Pomocí indexu můžeme sledovat relativní nárůst položek oproti předchozímu období, sloupeček s absolutním rozdílem napoví, jaký vliv na změnu položky (např. výkonová spotřeba) měly její jednotlivé složky (náklady na prodané zboží, spotřeba materiálů a energie, …).

Pro horizontální analýzu platí obecné vzorce, které vypadají takto:

První vzorec ukazuje absolutní změnu, která má větší vypovídací hodnotu pro meziroční srovnání. Druhý vzorec vyjadřuje procentuální změnu, která je více přehledná a umožňuje mezifiremní srovnání.

Vertikální analýza (procentní analýza, procentní rozbor komponent)

Vertikální analýza zkoumá změny procentuálních podílů jednotlivých položek na bilanční sumě nebo celkových tržbách. Proto je vztažnou veličinou pro vertikální analýzu rozvahy celková bilanční suma a pro analýzu výsledovky celková tržba. Označení „vertikální“ vzniklo, protože se na rozdíl od horizontální analýzy postupuje ve sloupcích a jednotlivé roky se prochází odděleně.

Pomocí indexu můžeme sledovat a s předchozím obdobím porovnávat procentuální podíl určité položky na celkové tržbě (v případě výsledovky) nebo na bilanční sumě (v případě rozvahy). Tyto údaje nám mimo jiné pomáhají plánovat a kontrolovat budoucí náklady a zaměřit se na podrobnější analýzu položek s negativním trendem.     

Vztah vertikální analýzy se dá vyjádřit obecně takto:

Sledovaná položka = výše sledované položky / suma hodnot všech položek x 100.

Tyto analýzy nám umožňují uvědomit si meziroční změny a trendy. K tomu, abychom dali tyto jevy do vzájemných souvislostí, používáme analýzu poměrových ukazatelů. 

Analýza poměrovými ukazateli

K nejoblíbenějším a nejčastěji používaným rozborovým postupům k účetním výkazům je analýza poměrovými ukazateli. Nejčastěji se však používá členění z hlediska jejich zaměření na ukazatele:

Těchto ukazatelů je celá řada a každý podnik může pro své potřeby využívat sestavu ukazatelů, které nejlépe vystihují jeho ekonomickou činnost. Například firma, jejíž činnost je výhradně maloobchodní, nebude sledovat dobu obratu pohledávek, firma poskytující služby nebude sledovat obrátkovost zásob apod.

ANALÝZA DAT Z MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Manažerské účetnictví je nastavováno vedením firmy dle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Na rozdíl od finančního účetnictví, které je v kompletní podobě vykazováno většinou jednou ročně, informace z manažerského účetnictví se analyzují a vykazují průběžně, v mnohem kratších intervalech dle potřeb a požadavků řídících pracovníků.

Součástí manažerského účetnictví jsou například vnitropodnikové (nákladové) účetnictví, kalkulace, plánování a rozpočetnictví, controlling, reporting apod.

Jednou ze základních a stěžejních funkcí manažerského účetnictví je problematika alokace nákladů. Správné nastavení alokace nákladů v nákladovém účetnictví je klíčové pro řízení firmy – je těžko představitelné řídit firmu a rozhodovat správně, pokud nevíte, kdo je zodpovědný za náklady, co je způsobuje a zda jsou určité náklady přímo spojené s tvorbou výnosu, nebo ne.

Analýza dat z manažerského účetnictví je neustálý proces, který by měla firma realizovat v průběhu celého roku. V průběhu plánování je klíčová pro nastavení rozpočtu nejen celé firmy, ale i jednotlivých oddělení. Po schválení rozpočtu pak probíhá analýza odchylek od rozpočtu. V případě odchylek od plánu tak firma může včas reagovat na nastalé změny.

Pro mnoho lidí je podnikání srdeční záležitostí. Budování firmy je něco, na co často nelze pohlížet bez emocí, které do jisté míry ovlivňují rozhodování jejích majitelů. Z tohoto důvodu majitelé firem občas zapomínají na to, že se jedná především o obchod a že se v obchodě většinou nevyplácí jednat na základě pocitů bez jasného plánu nebo všech informací potřebných k rozhodování. Právě rentabilita je faktor, který jasně ukazuje, zda má podnikání smysl, směr a především výsledky.

Každý podnikatel ví, že půjčí-li si peníze z banky, bude platit úroky. Velké množství podnikatelů však zapomíná na to, že i jejich vlastní peníze mají hodnotu. Vlastní kapitál má dokonce vyšší hodnotu než bankovní úvěry, a to z více důvodů. Jeden z nich je ten, že riziko u vlastního kapitálu je daleko vyšší než riziko banky – kdyby se něco stalo, majitelé jsou poslední na řadě až po uspokojení všech ostatních věřitelů.

Proto, ať už se jedná o další investici do vaší vlastní firmy, nebo uvažujete o koupi podílu v nějaké firmě cizí, potřebujete vědět, zda investice, kterou jste udělali nebo se chystáte udělat, dává smysl, tj. jakou rentabilitu má nebo po investici bude mít vámi vložený kapitál.

Co je to vlastně rentabilita a jak ji vypočítat?

Rentabilitu lze obecně vnímat jako poměr zisku k vloženému kapitálu. Ukazatele rentability nám umožňují získat základní obraz o efektivitě podniku (ukazatel úspěšnosti zhodnocení svého vlastního kapitálu v podnikání). Rentabilita kapitálu zároveň odhaluje a poukazuje na slabé stránky v hospodaření.

Vzhledem k tomu, že základní cíl podnikání je zhodnocení kapitálu, lze říct, že analýza rentability patří mezi nejdůležitější metody hodnocení podnikatelské činnosti a je velmi relevantním faktorem při rozhodování ať už o investicích, redefinici vize a cílů firmy, nebo dalších kroků a směřování společnosti.

Nejběžnějším způsobem analýzy rentability podniku je analýza za pomoci účetní závěrky, jejímž hlavním výstupem jsou následující výkazy:   

K analýze rentability budeme potřebovat údaje z výsledovky a z rozvahy podniku. Z výsledovky zjistíme informace o zisku podniku, z rozvahy budeme potřebovat údaj o celkových aktivech firmy a také o výši vlastního kapitálu.

Málokterá firma podniká bez použití cizích zdrojů. Většina firem používá určitý druh financování, ať už se jedná o bankovní půjčky, služby pro stabilizaci cashflow, financování ze strany dodavatelů a podobně. Proto se na rentabilitu můžeme dívat dvěma způsoby:

ROA – Rentabilita celkových vložených aktiv

Tento ukazatel rentability vyjadřuje celkovou efektivnost firmy a nerozlišuje, zda se jedná o vlastní, nebo o cizí kapitál firmy.  Je více možností, jak se tento ukazatel vypočítává, a to především z důvodu, že zisk může mít různé kategorie (provozní, před a po zdanění atd.). 

Pro účel tohoto článku použijeme variantu výpočtu ROA, která zohledňuje fakt, že je skutečná odměna majitelů daněna:

ROE – Rentabilita vlastního kapitálu

Tento ukazatel je nejdůležitější pro vlastníky společnosti, jelikož vypovídá o tom, jaká je návratnost vlastního kapitálu. Pod pojmem vlastní kapitál rozumíme nejenom základní kapitál firmy, ale i další složky, jako jsou emisní ážio, fondy ze zisku a zisk běžného období. Jinými slovy, vlastní kapitál je všechno, co jsme v průběhu podnikání nejenom investovali do firmy, ale také nerozdělený zisk, který v průběhu let firma vytvořila majitelům.

Pro dobré pochopení situace podniku z hlediska rentability je důležité sledovat oba tyto ukazatele. Je třeba jak sledovat jejich vývoj (v porovnání s předchozím obdobím), tak porovnat tyto ukazatele například se svou konkurencí na trhu. Účetní závěrky jsou veřejný dokument, což nám umožňuje jednoduchým způsobem zjistit, jak si vedeme oproti konkurenci a co eventuálně můžeme vylepšit ve vlastním podniku.

Špatná rentabilita vlastního kapitálu může být často následkem předsudků majitelů firem ohledně půjček. Někteří podnikatelé se bojí půjček a snaží se je minimalizovat. To, co často nechápou, je fakt, že tím zhoršují návratnost vlastního kapitálu, a dokonce brzdí vlastní rozvoj. Obecně lze říci, že poměr cizího kapitálu oproti vlastním by neměl být méně než 50 procent.      

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Jakých daňových úlev můžete jako podnikatel využít? Pomůžeme vám se v tom zorientovat. Ministerstvo financí zveřejnilo další daňové úlevy, tentokrát ve vztahu ke všem daňovým subjektům bez výjimky. Které to jsou? Pojďme si to přehledně shrnout.

Jaké jsou nejnovější daňové úlevy?

Dne 8.3. byl zveřejněn zpravodaj č. 16/2021, dle kterého můžete podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu o měsíc později. Nehrozí vám úrok z prodlení ani pokuta za pozdní podání. Co to znamená v praxi? Pokud se chystáte podat daňové přiznání v písemné podobě, termín podání je prodloužen do 3. května. Pokud chcete přiznání podat elektronicky, musíte tak dle prodloužené lhůty učinit nejpozději 3. června 2021.

Zmíněný daňový zpravodaj přináší i další úlevu – prodlužuje prominutí DPH vztahující se na respirátory typu FFP2 a další ochranné pomůcky. Tento konkrétní pardon ministerstva financí potrvá do 3. června 2021.

Kdo danit nemusí?

Co kdy letos odevzdat a zaplatit? Všechny změny najdete přehledně zde:

Pokud nespadáte ani do jedné z výše uvedených kategorií těch, kteří si s daněmi lámat hlavu nemusí, nezoufejte. Přehledně jsme pro vás shrnuli nejdůležitější data spojená s daněmi pro rok 2021:

Únor

Podnikatelé měli dle původního režimu začátkem února odevzdávat daňové přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí. Dle rozhodnutí Ministerstva financí jsou však termíny pro podání zmíněných přiznání posunuty o dva měsíce. Připadají tedy letos na měsíc duben.

Březen

V březnu se podnikatelé klasicky připravují k podání daňového přiznání. To by měli v ideálním případě podat do 1. 4. 2021. Letos je však tento termín o měsíc posunut. Povinnost podat daňové přiznání tak připadá na 3. 5. v papírové a 3. 6. v elektronické podobě. Nic vám však nebrání vyřešit daně dříve.

V polovině března musí poplatníci, kteří v roce 2020 zaplatili na dani z příjmu více než 150 tisíc korun, odvést první ze čtyř záloh na daně. Kolik to bude? Částky se snadno dopočítáte – záloha činí 25 procent z poslední zaplacené daně z příjmu.

Podnikatelé, kteří daní takzvaným paušálem, v březnu platí poprvé samostatnou měsíční vyměřenou zálohu na daň a v dalších měsících platí dále stejné částky.

Chcete si lhůtu pro podání i zaplacení daně prodloužit o měsíc, tedy do 3. června? Stačí daňové přiznání podat elektronicky, například prostřednictvím bankovní identity.

Pondělí 22. 3.

– Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020, splatnost paušální zálohy za březen 2021.

Duben

Čtvrtek 1. 4.

– Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a k silniční dani.

– Pokud vyplňujete daňové přiznání bez daňového poradce, je toto zároveň termín pro podání daňového přiznání. Pokud máte daňového poradce, máte povinnost o této skutečnosti do tohoto data informovat finanční úřad. Na základě toho bude lhůta pro odevzdání daňového přiznání posunuta o tři měsíce.

Čtvrtek 8. 4.

– Pokud jste OSVČ a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, je třeba doložit k tomuto datu přehled příjmů a výdajů, které dokládají, že daňové přiznání podávat nemusíte.

Čtvrtek 15. 4.

– Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2021.

Úterý 30. 4.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání za vás bude podávat daňový poradce, musíte o tomto faktu informovat zdravotní pojišťovnu právě do 30. dubna 2021. Pokud se vám o daňové přiznání stará poradce a řádně o tom informujete zdravotní pojišťovnu, posouvá se pro vás podání přehledu OSVČ na 2. srpen.

Květen

Pondělí 3. 5.

Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud jste OSVČ a nevyužíváte služeb daňového poradce, je toto termín, kdy musíte podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, stejně jako přehled pro správu sociálního zabezpečení.

– Tento termín je zároveň posledním termínem, kdy můžete podat daňové přiznání písemně (pokud podáváte přehled sami, bez daňového poradce).

Pondělí 31. 5.

– V tomto termínu platíte daň z nemovitosti, pokud její výše nepřekročila 5 000 Kč. Pokud je částka vyšší než 5 000 Kč, zaplatíte k 31. 5. polovinu celkové částky, druhou hradíte až na podzim.

Červen

Úterý 1. 6.

– Jste-li OSVČ a daňové přiznání jste podávali po 1. dubnu elektronicky, můžete využít pozdějšího termínu pro podání přehledu na OSSZ, nejzazším termínem pro podání je právě 1. červen.

Úterý 15. 6.

Čtvrtletní/pololetní záloha na daň z příjmu – v polovině června je termín pro splacení první pololetní nebo druhé čtvrtletní zálohy na daň z příjmu.

Červenec a srpen

Čtvrtek 1. 7.

– Podání přiznání k dani z příjmu a úhrada daně za rok 2020. Pokud podání podáváte sami, je toto termín pro elektronické podání.

Přiznání můžete k tomuto datu podat v písemné podobě pouze za předpokladu, že za vás přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce. V takovém případě je nutné nejdéle do 2. srpna podat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Čtvrtek 15. 7.

– Termín pro platbu zálohy na silniční daň za 2. čtvrtletí 2021.

Podáváte daňové přiznání sami? Přečtěte si, na co si dát pozor

1.      Předejděte promeškání termínu pro podání

Hlídejte si všechny termíny, abyste podali přiznání včas. Rezervujte si čas (pokud možno s předstihem), abyste stihli dát do pořádku všechny požadované dokumenty a přiznání podali v termínu a bez stresu.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání v papírové podobě, termín podání je 1. 4. Lhůta pro odeslání daňového přiznání v elektronické podobě je letos z nařízení vlády prodloužena o 1 měsíc, nejzazší termín tedy připadá na 3. května. Pokud za vás vyplňuje a podává přiznání daňový poradce, musí tak učinit do 1. července.

2.      Zadejte správné osobní údaje

Typickou chybou, ke které dochází většinou, když dotyčný vyplňuje daňové přiznání na poslední chvíli, je nesprávnost uvedených osobních údajů. Zkontrolujte především uvedené kontakty. Pokud vás v případě nesrovnalostí nebude moci finanční úřad kontaktovat, riskujete komunikaci s finančním úřadem prostřednictvím České pošty ve formě úředních dopisů. A to je běh na dlouhou trať, kterému je dobré předejít.

3.      Zkontrolujte, že jste uvedli všechny příjmy. Opravdu všechny

Zvláště v aktuální době, kdy stát čeká na daně jako na smilování, je záhodno nedráždit finanční úřad (byť neúmyslně) zamlčenými příjmy. Přivyděláváte si při zaměstnaneckém poměru podnikáním? Pronajímáte byt a máte z něj příjem, nebo jste v loňském roce nemovitost prodali? Tyto příjmy nesmí v přiznání chybět.

4.      Pozor na odpočty na daních. Například v rodině je mnohdy může čerpat jenom jeden

Typickým příkladem je odpočet za dítě – častým případem je, že odpočet uvedou oba rodiče, uplatnit ho přitom může ze zákona jen jeden z nich. Pokud máte hypotéku a chcete uplatnit odpočet na dani z úroků, čerpat může pouze ten z vás, který úvěr čerpá.

5.      Než začnete, udělejte si seznam – zkontrolujte, že máte všechny potřebné dokumenty a přílohy

Přílohy se většinou vztahují právě k odpočtům nebo slevám. U každé takové položky je požadována dokumentace, která dokladuje váš nárok na určitý odpočet či slevu, ať už se jedná o dítě, školkovné, darovací smlouvy, nebo příspěvek na manželku. Ke každé odečitatelné položce musíte doložit dokumenty, které dokládají, že na ně máte nárok.

6.      Pokud vám má stát na daních peníze vrátit, řekněte si o ně

Pokud vám vznikl na dani přeplatek, musíte jako jednu z příloh vyplnit žádost o vrácení přeplatku – opět si zkontrolujte kontaktní údaje a správnost čísla účtu, na který vám má finanční úřad prostředky vrátit.

7.      Zkontrolujte, že daňové přiznání nepodáváte bez svého podpisu. Přiznání by bylo neplatné

Toto je důležitý bod. Jedná se o jednu ze skutečně frekventovaných chyb – vše vyplníte správně, máte všechny přílohy a doklady. Pokud se však nepodepíšete, nemůže finanční úřad považovat vaše přiznání za platné. Až se tedy dostanete do finále, zkontrolujte, zda jste se náhodou nezapomněli podepsat.

Finance řeší každý podnikatel, ať už potřebuje firmu vybudovat, stabilizovat cash flow, nebo investovat do rozvoje. Bankovní úvěr (nejen) pro začínající podnikatele není jediné řešení. Existuje mnoho variant financování. Pojďme si přehledně shrnout ty základní a zrekapitulovat, kdy a pro koho jsou vhodné a kdy se kterých naopak vyvarovat.

financování podniku

1.      Podnikatelský úvěr

O podnikatelském úvěru uvažují podnikatelé zpravidla ve třech situacích. Když začínají podnikat (v takovém případě je ideální sáhnout po bankovním úvěru pro začínající podnikatele), chtějí firmu dále rozvíjet, nebo když se náhle ocitnou v krizi. V jakých situacích je bankovní úvěr vhodným řešením? A kdy se mu naopak vyhnout?

a)      Když se podnikání rozjíždí

Začínající podnikatelé to nemají s bankami jednoduché. Není vůbec samozřejmostí, že jim banka dá to, co chtějí a za podmínek, které jsou pro podnikatele výhodné.

Pro začínající podnikatele by měl být základním zdrojem financování silný investor, investice z vlastních zdrojů nebo předběžné zajištění odběratelů.

Bankovní úvěr pro začínající podnikatele mají podnikatelé největší šanci získat ve chvíli, kdy mají jasný, přesvědčivý, a především na číslech postavený byznys plán, který dá na jedné straně alespoň nějakou záruku podnikateli, na straně druhé bance, že žadatel bude schopen své závazky splácet. Ostatně, byznys plán je jedním z dokumentů, který po vás bude banka zaručeně chtít. Pokud nepřesvědčí vás, nepřesvědčí ani banku. V takovém případě se znovu zamyslete, než se do vašeho záměru vrhnete po hlavě. Pouze entuziasmus pro úspěšný start podnikání nestačí.

b)      Když dochází k expanzi či k rozvoji podnikání

Zde je úvěr od banky zcela na místě. Máte firmu, která prosperuje a je v období, kdy logicky musí růst? Pokud chcete investovat do rozvoje, expanze, zdokonalení výroby, budete mít u banky zelenou.

V případě potřeby financování rozvoje však úvěr není jedinou alternativou. Prozkoumejte další varianty.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

c)       Když potřebují vykrýt ztráty, řešit krizi, druhotnou platební neschopnost

Zde úvěr od banky nedoporučujeme. Tedy, nechcete-li se z krize proinvestovat. Pokud se rozhodnete půjčit si na vývoj produktů, nákup vybavení a další investice, které vám potenciálně v dlouhodobějším horizontu zvýší zisky, je vaše strategie správná. A banka vám pravděpodobně, pokud jí odprezentujete plán, který jí bude dávat hlavu a patu, půjčí.

Pokud si však chcete bez dalšího plánu půjčit jen abyste krátkodobě vykryli výpadek či ztráty, problém sice možná na přechodnou dobu vyřešíte, ale měsíční splátky do budoucna jenom více zatíží váš cash flow.

2.      Kontokorent

Kontokorent je v podstatě druh úvěru. Jedná se o produkt nabízený bankami, který může podnikatel zřídit k běžnému nebo firemnímu účtu. Kontokorent umožňuje přečerpání účtu nad rámec vlastních prostředků, a to až do výše sjednaného limitu.

Podmínkou pro využití možnosti kontokorentu je podnikatelský účet v bance – ten musíte mít u některých bank zřízený nejméně 3 měsíce. Tato podmínka neplatí u všech bank. U těch, které mají tuto podmínku zavedenou, se lhůty mohou lišit.

Při žádosti o kontokorent banka také prověřuje klientovu finanční situaci – od té se může odvíjet výše úroku i limit finančních prostředků, které můžete přečerpat.

Kdy a na co kontokorent využít? Kontokorent je vhodným produktem pro vyrovnávání cash flow. U většiny bank můžete maximální limit vyčerpat bez dalších poplatků, pokud částku na účtu k určitému datu dorovnáte.

Jaká jsou negativa? Pokud využíváte kontokorent, vyplatí se dobře počítat a znát svou finanční situaci a situaci svého cash flow v reálných obrysech. Za zpoždění s dorovnáním povoleného debetu účtuje banka nemalé úroky.

3.      Faktoring

Faktoring je produkt, který pomáhá vyrovnat cash flow díky převedení zodpovědnosti za včasné proplacení faktur na banku nebo nebankovní společnost. Zjednodušeně: vy vystavíte fakturu, banka nebo nebankovní společnost (dále faktor), u které faktoringových služeb využíváte, vám fakturu obratem proplatí, přičemž si z transakce vezme provizi.

Vy tak dostanete sice o něco méně peněz, než jste skutečně vyfakturovali, ale dostanete je včas a případná pozdní platba ze strany vašeho odběratele neohrozí váš cash flow.

Faktoring je skvělou variantou pro ty firmy, které jsou zdravé, funkční, mají stabilní odběratele a dodavatele, stabilní cash flow a chtějí z vlastních zdrojů (využívají finance, které reálně vydělají – nepůjčují si) financovat rozvoj nebo okamžité náhlé výdaje.

Nedávno se na trhu objevila služba, která jde v pomoci podnikatelům ještě dál. Mimo okamžitého proplacení vydaných faktur nabízí také proplácení faktur přijatých s odložením platby na datum vybrané klientem – až o 4 měsíce od data splatnosti uvedeného na faktuře.

Závěrem

Pokud řešíte financování své firmy, je třeba mít vždy úplný přehled o stavu cash flow. Rozhodně se nevyplácí vytloukat klín klínem (konkrétně: řešit neschopnost splácet úvěr sjednáním úvěru dalšího). Vždy se pečlivě zamyslete nad tím, která varianta financování je pro vás a vaší současnou situaci vhodná. Nicméně průběžným směřováním firmy ke stabilizaci cash flow a strategií investic do rozvoje rozhodně nic nezkazíte.


Každá firma se dostane do bodu, kdy řeší, kde sehnat peníze na rozvoj. Prvním řešením, které firmy zvažují, bývá úvěr od banky. Existují však i jiné alternativy – například faktoring. Co to faktoring je, pro koho je vhodný, jaké má jeho využití výhody a v jakých segmentech se nejčastěji využívá? To se dozvíte v našem novém článku.

Opakování, matka moudrosti: co je faktoring?

Faktoring, se kterým se můžete setkat také pod názvem factoring,  je dle své definice forma krátkodobého financování prostřednictvím prodeje pohledávky (neproplacené faktury) externí společnosti, která se na odkup a správu tohoto druhu pohledávek specializuje. Takové společnosti se říká faktor.

Klient prodejem pohledávky faktorovi získá peníze na neproplacené faktuře ihned a vyvaruje se tak toho, že mu odběratel nezaplatí. De facto přenáší toto riziko na faktora – samozřejmě za poplatek. Některé společnosti nabízí komplexní správu faktur a bilanci s jejich splatnostmi. V takovém případě klientovi šetří nejen nervy, ale také zjednodušují administrativu s vedením a vymáháním pohledávek vznikajících na neproplacených fakturách.

A co je forfaiting?

Pokud mluvíme o faktoringu, nejde se vyhnout ani zmínce forfaitingu. Ten se většinou týká velkých podniků, protože forfaiting pracuje s pohledávkami velké nominální hodnoty a obvykle probíhá na mezinárodní úrovni. Kde se u faktoringu mluví o klasické splatnosti faktur (běžně do šedesáti dnů od vystavení faktury), tak se u forfaitingu pracuje se splatností klidně v rámci několika let. 

Faktoring u menší společnosti pracuje s fakturami klidně v řádu tisíců korun (běžnější jsou však faktury v řádech desetitisíců), u forfaitingu se jedná spíše o statisícové, častěji milionové částky. 

Faktoring a forfaiting se liší ještě v několika dalších faktorech (např. ručení apod.), forfaiting se však malých a středních podniků nedotýká, proto se raději opět vraťme k faktoringu a jeho výhodám pro malé a střední podniky.

K čemu je faktoring dobrý? 

Kdo využívá faktoring nejčastěji?

Faktoring nejčastěji využívají velké firmy, faktoring totiž historicky nabízely jenom banky, a pro ty nebyly malé a střední podniky relevantním obchodním partnerem.

Dnes však již není faktoring pro malé a střední podniky nic neobvyklého. Na trhu existují nebankovní společnosti, které přesně tuto službu nabízejí, a pomáhají tak malým a středním podnikům růst. Často se jedná o segmenty IT, zdravotnictví, stavebnictví, e-commerce, velkoobchod, logistiku a dopravu, zemědělství nebo startupy.

Co je společným jmenovatelem těchto oborů? Všechny tyto segmenty jsou charakteristické tím, že jejich chod je ovlivňován více proměnnými: 

Faktoring – pomoc při rozvoji podnikání

Jak už bylo řečeno, banky se na malé a střední podnikatele z výše uvedených segmentů nedívají úplně důvěřivě. Vy je ovšem nemusíte přesvědčovat – i zde platí „svůj k svému“. Na trhu existují nebankovní společnosti, které svůj vznik a existenci založily právě na nabídce faktoringových služeb malým a středním firmám.

Faktoring však není jedinou alternativou, kterou můžete coby malý nebo střední podnikatel k růstu svého podnikání využít. Cashbot nepomáhá „pouze“ s vyrovnáváním cash flow a získáváním peněz, ať už na rozjezd, nebo rozvoj podnikání. Pomáhá podnikatelům také zlepšit rizikový profil firmy a zjednodušit tak jejich přístup k financování.

Seznamte se. V čem se Cashbot liší od faktoringu?

Cashbot není faktoring. Jedná se o službu, která má oproti klasickému faktoringu mnoho výhod. Jaké to jsou?

  1. U faktoringu lze většinou proplatit pouze faktury za velkými odběrateli. Cashbot omezení na velikost odběratele nemá – lze proplácet faktury již od 3 000 Kč.
  2. U faktoringu je podmínkou informování odběratele, protože už neplatí za vaše faktury na váš účet, ale na účet faktoringové společnosti. S Cashbotem odběratele informovat ani zapojovat do procesu nemusíte. Peníze odběratel hradí normálně na váš účet, a vy pak Cashbotu prostředky vrátíte.
  3. Existují minimální roční objemy faktur, které se musí proplatit. Cashbot můžete využívat bez podmínky minimálních limitů na objem faktur.
  4. Cashbot je služba, která podnikatelům pomáhá se zlepšením rizikového profilu. Ten je podstatný při žádostech o financování. S Cashbotem získáte zdarma tipy, jak rizikový profil vylepšit.

Cashbot umožňuje využít peníze z faktur pro rozvoj vašeho podnikání bez splátek a s klidem. Peníze z faktur vystavených vašim odběratelům, vratek DPH nebo dotací, kdy čekáte na zaplacení často i měsíce, můžete mít k dispozici do druhého dne. Stejně tak Cashbot umožňuje i odložení splatnosti přijatých faktur. Vy tak můžete zaplatit faktury za materiál, zboží nebo služby až ve chvíli, kdy zakázku dokončíte a vyfakturujete, nebo zboží prodáte.

Právě pro výše zmíněné segmenty je Cashbot neocenitelnou pomocí. Proto tvoří klienti z těchto oborů největší procento těch, kteří Cashbot využívají.

Založit, rozběhnout a dovést k udržitelné prosperitě vlastní podnikání je velká výzva. A to zvlášť pro ty, kteří firmu zakládají poprvé. Jaké administrativní úkony vás čekají, aby firma vůbec vznikla? Na co si dát hned v začátku pozor a čím se nenechat překvapit? Kromě odpovědí na tyto otázky jsme připojili i několik tipů na knihy, které stojí za to přečíst. Základem podnikání je totiž být vždy o krok napřed, učit se od těch nejlepších a poučit se z chyb, které udělali ti před vámi. Ale pojďme to vzít popořadě.

Start podnikání, praktické rady, jak uspět
Začátek podnikání je výzva. Jak se připravit, aby vám nedošel dech hned po startu?

Část první: byrokracie aneb zakládáme s.r.o.

Mnoho začínajících podnikatelů zvažuje, zda zakládat firmu nebo podnikat na sebe. Založit společnost s ručením omezeným má několik výhod, které je dobré vzít v úvahu. Zaprvé vystupujete jménem společnosti, nikoliv jménem vlastním, což obecně působí více profi, než když je vaše jméno zároveň značkou vaší firmy. Výjimkou jsou samozřejmě právní kanceláře nebo poradenské firmy, kde jména majitelů či partnerů mají své místo nejen „na zdi“, ale i v názvu firmy. Takové firmy jsou však většinou vedeny právě jako s.r.o. Proč? A tady se dostáváme ke druhé výhodě: s.r.o. má jasně vymezené ručení za škody. Výše ručení závisí na výši základního kapitálu a rezervních fondů. Společníci tak neručí svým majetkem, ale pouze majetkem v hodnotě do výše nesplacených vkladů. Živnostník nese rizika podstatně vyšší. Za škody vzniklé v podnikání ručí automaticky celým svým majetkem.

Pojďme se podívat na to, co je třeba zařídit, abyste mohli úspěšně založit s.r.o. Pro založení bez zbytečných byrokratických průtahů je potřeba postupovat krok za krokem:

1.Stanovení a zapsání sídla společnosti (např. sepsání nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor, pak pronajímatel musí doložit doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí). Sídlo společnosti můžete zřídit i virtuálně.

2. Čestné prohlášení a podpisové vzory jednatelů ověřené u notáře.

3. Specifikace obsahu společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem. Obvykle se obsah odsouhlasí na první valné hromadě za účasti všech společníků.

4. Založení účtu v bance určeného k depozitu základního kapitálu nově vzniklé firmy.

Zde potřebujete originál společenské smlouvy, bez kterého banka firemní účet nezaloží. Po složení peněz na účet vydá banka písemné prohlášení o splacení vkladu. Dnes je základní kapitál již pouhou formalitou. V roce 2014 byla minimální výše základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným stanovena na 1 korunu.

5. Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, doložení o odborné způsobilosti, případně podání žádosti o udělení koncese.

Získání příslušných živnostenských oprávnění může být záležitostí několika minut, ale také běh na celkem dlouhou trať. Pokud zakládáte tzv. volnou živnost, u které nemusíte dokládat odbornou způsobilost, jedná se o proces poměrně rychlý a nekomplikovaný.

U jakékoliv jiné živnosti musíte doložit odbornost – jedná se například o odbornou způsobilost vás a/nebo odpovědného zástupce. Pokud chcete založit firemní živnost v oblasti, na kterou se nevztahuje volná živnost, obvykle budete nuceni dokládat vzdělání, praxi nebo obojí. U této varianty je potřeba vyhradit si čas na kompletaci dokumentů.

6. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Ten musí být podán do devadesáti dnů od založení společnosti a musí obsahovat:

Část druhá: 3 fakta o startu podnikání, na které je potřeba se dobře připravit

Administrativní zátěž

V první části tohoto článku jsme vás krok za krokem provedli procesem zakládání společnosti. Tím však administrativa ani zdaleka nekončí. Základem je mít ve firmě zavedené procesy na controlling, mít dokumenty přehledně vedené a v pořádku. Nechcete se přece hned na začátku své podnikatelské kariéry dostat do křížku s finančním úřadem. Právě na administrativu a její organizaci klaďte velký důraz. Pokud jste typ vizionáře a systematický přístup nepatří mezi vaše silné stránky, pečlivá asistentka společně se spolehlivou interní účetní budou investicí, která se v dlouhodobé perspektivě rozhodně vyplatí.

Financování, timing a cash flow neboli řízení peněžních toků

Jednou z nejčastějších chyb začínajících podnikatelů je, že se primárně zaměří na hospodářské výsledky. Soustředit by se měli však především na stabilizaci cash flow. Jak se pozná firma, která má peněžní toky pod kontrolou? Má dostatek tzv. likvidních prostředků neboli volné hotovosti na pravidelné i nepravidelné provozní výdaje. Mít a průběžně vytvářet finanční rezervy je pro zdravý růst firmy extrémně důležité. Pokud se chce firma rozvíjet, musí vygenerovat nadbytek nad běžné provozní náklady i nad vybudovaný finanční polštář. Vhodným řešením pro rozvojovou strategii je i faktoring nebo úvěr. Ten však banka neposkytne firmě, která je finančně nestabilní, respektive nemá stabilizované cash flow. Především pro malé a střední firmy, které často nejsou pro banky dostatečně atraktivním klientem, existuje řada nebankovních služeb, které malým a středním podnikům vycházejí vstříc.

Nesolventnost obchodních partnerů

Povede se vám rozjet podnikání a přichází první zakázky. To je bezpochyby důvod k oslavám – tedy až do chvíle, než zjistíte, že někteří z vašich novopečených obchodních partnerů nejsou solventní – nemají na zaplacení vámi vydaných faktur za vámi odvedenou práci. Snad každý podnikatel, především pokud těžiště jeho byznysu leží v B2B segmentu, se dostal do situace, kdy odvedl práci/ poskytl službu/ dodal produkt a druhá strana fakturu neproplatila nebo se s platbou zpozdila o několik měsíců. I s těmito událostmi byste měli počítat. A opět, s vědomím, že se něco podobného může stát, plánovat i cash flow.

Část třetí: žádný učený z nebe nespadl. Nikdy se nepřestávejte ptát, přemýšlet a vzdělávat. To je klíčový faktor pro úspěch v podnikání.

I v podnikání platí, že štěstí přeje připraveným. Jistě, umět riskovat a nebát se chopit příležitosti je v podnikání také důležité. Ale věřte, že je vždy lepší riskovat informovaně. Proto rada pro dnešní den zní: vzdělávejte se, čtěte, poslouchejte. Inspirujte se úspěšnými a vyvarujte se chyb, které udělali (a stále opakují) vaši předchůdci – začínající podnikatelé.

Zde přinášíme tipy na 5 knih, které mohou přinést inspiraci i ponaučení. Pomohou vám nejen získat nové informace, které při startu podnikání využijete, ale také změnit způsob uvažování o byznysu, svých obchodních cílech a postupech při jejich dosahování.

Vztahy jsou nedílnou součástí byznysu. Ať už hovoříte se zákazníkem nebo s obchodním partnerem, klíčové je umět s ním jednat. Zlepšíte se v komunikaci se svým okolím, a to vám zákonitě umete cestu k úspěšnému podnikání.

Až se budete potřebovat sami zkonsolidovat a naučit se time management, přestat aplikovat mikromanagement nebo začít vést tým, bude se vám tato kniha hodit. Existuje dobrý důvod, proč patří mezi světové bestsellery roku 2010. Dozvíte se v ní, proč jsou porady ztrátou času a klasické kanceláře ve většině případů ztrátou peněz. Restart se často mylně doporučuje podnikatelům, kteří už mají něco za sebou. Pokud však chcete skutečně uspět, musíte být vždy o krok napřed. Až přijde klíčová situace, která bude vyžadovat disciplinované sebeřízení nebo efektivní řízení vašich lidí, budete připraveni.

Kniha plná cenných rad do osobního i pracovního života. Naučíte se neplýtvat energií tam, kde to nemá smysl a dosáhnout lepších výsledků za menšího úsilí. Aplikujte princip 80/20 na svůj osobní i pracovní život a buďte úspěšný v obou rovinách.

Naprosto klíčová publikace, která představuje nejen filozofii úspěšného podnikání, ale také průzračně racionální pohled na vedení firemních financí, práci s lidmi a kontrolu směřování firmy. Chcete být úspěšný a bohatý, ať už finančně nebo na duchu? Pak je tato kniha tím správným průvodcem.

Seznamte se s moderními přístupy, metodami a instrumenty finančního řízení primárně z pohledu základního finančního cíle – tvorby a zvyšování hodnoty podniku pro jeho vlastníky. Zmapujte procesy rozhodování a postupů v nejdůležitějších oblastech krátkodobého i dlouhodobého finančního řízení s ohledem na zvolenou podnikovou finanční strategii, čas, riziko i klíčové faktory vnějšího prostředí. V základní rovině také poznáte metody hodnocení firemní výkonnosti a oceňování podniku jako celku. Jedná se o stěžejní publikaci, která shrnuje vše podstatné, co byste měli o finančním řízení podniku vědět. Finanční i časová investice do této knihy se vám vyplatí. A ještě mnohonásobně vrátí, pokud svou firmu podle principů v ní popsaných budete také od začátku řídit.

V bestselleru Blue Ocean Strategy, jehož autory jsou CH. Kim a R. Mauborgne, proti sobě pojmy červený a modrý oceán vymezují dvě nedílné součásti trhu, které v tržním světě souběžně existují: trh nasycený či přesycený (červený oceán) a trh dosud neobsazený, nenasycený (modrý oceán). Proč je vytváření modrých oceánů cestou k trvalému rozvoji růstu a udržení konkurenceschopnosti? A jak modrý oceán vytvořit? To se dozvíte v tomto článku.

Červená jako krev a modrá jako naděje

Červený oceán podle autorů reprezentuje nasycené nebo přesycené trhy. Jedná se o všechna odvětví a oblasti, které maji na trhu tradiční, známou zmapovanou pozici. Je jasně definovaná konkurence, jasně rozdané karty a tím pádem i jasná pravidla konkurenčního boje. Tržní prostor je omezený, potenciál na tomto trhu je určován poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Pokud podnikáte nebo se chystáte podnikat v oboru, kde je vysoká konkurence, zbystřete.

Jedním z charakteristických rysů modrého oceánu je, že v rámci tržního prostředí, které splňuje jeho atributy, se poptávka teprve vytváří – jde o zcela novou službu/produkt a neexistuje konkurence. Ten, kdo objeví modrý oceán, má automaticky hned při startu monopol na trhu. A s téměř neomezenými možnostmi k růstu.

Modrý oceán nejde najít. Musíte ho vytvořit

Podle spoluautorky R. Mauborgne je Blue Ocean Strategy (BOS) metodou, která exaktně popisuje, jak modrý oceán nikoliv najít, ale aktivně vytvořit. Každá firma může vytvořit svůj modrý oceán. Jak? není třeba chodit daleko. Platí, že některé věci máme přímo před nosem – většinu modrých oceánů vytvářejí firmy v rámci odvětví, ve kterém už aktivně působí. Tímto zjištěním, které je výsledkem bádání obou autorů, se vyvrací obecně platný předpoklad, že nově založené firmy mají oproti konkurenci přirozenou výhodu. je tomu právě naopak. Existuje mnoho příkladů firem, které dokázaly vytvořit naprosto nový a suverénní tržní prostor přímo uprostřed červených oceánů.

Typickým příkladem, který také najdeme v knize BOS, je automobilový průmysl, konkrétně například značka Chrysler. Této automobilce se v 80. letech modrý oceán díky kterému vydělala miliardy dolarů. tato společnost si vzala prvenství v uvedení cenově dostupných minivanů na americký trh. Japonci se po zralé úvaze soustředili na snížení spotřeby pohonných hmot. Díky inovativnímu přístupu kombinovanému s přemýšlením o tom, co lidé na provozu automobilu nejvíce řeší (ceny benzínu či nafty), získali obrovskou konkurenční výhodu a vydělali mnoho peněz.

Firma pro rozvoj potřebuje velké peníze – kdo jich má více, vyhrává

Konkurenční boj se ne nadarmo nazývá bojem. A jako v každém boji by měl ten, kdo válčí o svou pozici na trhu, taktizovat. Základem je strategie. Nevyhrává ten, kdo má na výzkum a vývoj více peněz. Vyhrává ten, který má lepší nápad a uvažuje strategicky.

Vytvoření modrého oceánu je výsledkem dobré strategie a manažerské akce, nikoli produktem velikosti nebo stáří firmy či podmínek, které má firma k dispozici. Firmy, které mají jako součást své strategie vyhradit kapacity na hledání modrých oceánů, vyhrávají – toto je totiž cesta k vytváření více modrých oceánů a tím i k udržení kontinuálního růstu a udržení konkurenceschopnosti.

Co potřebujete k tomu, abyste začali vytvářet nový tržní prostor?

Podle R. Mauborgne je základním požadavkem „vytvořit inovační hodnotu současným sledováním diferenciace a nízkých nákladů.” Konvenční rozum říká, že podniky mohou buď vytvořit vyšší hodnotu pro zákazníky za cenu vyšších nákladů, nebo vytvořit rozumnou hodnotu při nižších nákladech. jak uvádí autoři v knize „myšlenka hodnotových inovací bourá toto „buď, anebo” (trade-off) a rekonstruuje hranice mezi odvětvími tím, že sleduje současně diferenciaci a nízké náklady„.

V knize Blue Ocean Strategy je uveden další brilantní příklad vytvoření modrého oceánu: dnes světoznámá firma Cirque du Soleil se vypracovala ze skupiny pouličních, potulných umělců do světového pojmu ve svém oboru.

Konvenční logika by velela zprostředkovat více vzrušení a zábavy pro cílovou skupinu, která se obvykle s cirkusem spojuje – rodiny s dětmi. Tato společnost však šla jinou cestou. Zjistila, že neexistuje cirkus pro dospělé, a představení koncipovala nikoliv primárně pro děti, ale dospělé diváky. Místo aby se snažila obstát lépe v tom, co už skvěle dělala konkurence – jiné cirkusy, zaměřila se jinam – na divadla. Cirque du Soleil je příkladem firmy, které se podařilo inovativním přístupem dát zákazníkům vyšší, a především bezkonkurenční hodnotu – napětí, vzrušení a zábavu jako v cirkuse, ale zároveň také intelektuální přesahy jako v divadle. To ale ještě není všechno. Dalším z důvodů volby tohoto formátu byly náklady. Klasický cirkus má astronomické náklady – a to především kvůli zvířatům. Zachování kouzla tradičního cirkusu se podařilo díky zachování tří charakteristických rysů: stanu, klaunů a akrobatických čísel. Ostatní, nákladně prvky, byly vypuštěny. A výsledek? Odlišnost a zároveň úspora nákladů.

Kdy se nad vytvářením modrého oceánu začít zamýšlet? Už včera bylo pozdě

Průběžné vytváření modrých oceánů (nebo minimálně snaha o to), nevede vždy k úspěchu. Vede však ke změně v myšlení podnikatele. Majitel či jednatel firmy by měl být vizionář. Udržování nastaveného má být práce zvoleného managementu. Udržování konkurenceschopnosti je úlohou vedení a majitelů firmy. Pokud se naučíte myslet out of the box, uvidíte příležitost, až přijde. Nebo vás díky asociaci a spojení myšlenek napadne něco prostého a zároveň geniálního, díky čemuž si udržíte pozici na trhu.

Použití Blue Ocean Strategie a aktivní vytváření modrých oceánů je klíčem k růstu společnosti, jejímu rozvoji a prosperitě.

Práce z domova je dnes už celosvětovým fenoménem. I v České republice se čím dál více lidí přesouvá od pracovního stolu v kanceláři ke stolu, který mají doma. Možnost využívat tzv. home office či remote working ještě nedávno patřila k benefitům, dnes však jde v mnoha firmách o standard. Proč se vlastně v českém prostředí na home office donedávna nahlíželo tak trochu skrz prsty? Skutečně hrozí pokles efektivity? A co dělat, aby spolupráce na dálku fungovala?

Na začátku je to změna, ale dá se zvládnout

Zaměstnanci, kteří jsou zvyklí dojíždět každý den do kanceláře, mohou být přechodem na práci z domova zaskočeni. Ač se to nezdá, je taková změna nejen pohodlná, ale v něčem i náročná. Lidé totiž musejí náhle daleko častěji komunikovat po telefonu či digitálními nástroji. Leckdy očekávají okamžité reakce, kterých se jim ale ne vždy dostane. Mnoho lidí postupně začne mít pocit, že se v organizaci práce najednou ztrácejí, že je všechno tak nějak neuchopitelné.

Proto je dobré si uvědomit, že práce na dálku může dobře fungovat. A problémem nebývá ani ona obávaná nedostatečná produktivita. Lidé doma nejsou neproduktivní, i když si možná dělají přestávky častěji, než když jsou v kanceláři pod dozorem. Aby home office dobře fungoval, je nutné podpořit zaměstnance ve vytvoření vhodných pracovních návyků.

Základem je efektivně vyvažovat pracovní a osobní čas

Vhodné je, aby si zaměstnanci nastavili striktní pracovní dobu. Zaměstnanci by si tak měli na každý pracovní den vytvořit přesný časový plán kdy pracovat budou a kdy zase nebudou. Mít jasno v tom, kdy jsem k dispozici kolegům a kdy se věnuji plnění svých pracovních povinností, je důležité pro udržení si pocitu kontroly. Bez toho práce snadno přeroste přes hlavu – nebo se naopak nebude nic stíhat.

Ideální je, když se zaměstnanci se svými nadřízenými domluví na tom, jak si fungování v týmu nastavit. Je třeba mít jasný řád. Jinak to bude věčný boj o to, zda odpovídat na e-maily a pracovat na úkolech, nebo raději doma dělat ještě 15 minut něco svého.

Pohlídejte si komunikaci

Klíčovou nesnází je při práci z domova nedostatek přímého kontaktu s ostatními. Právě tohle může v dlouhodobějším horizontu způsobit značné komunikační problémy.

Při práci na dálku je víc než kdy jindy důležité aktivní naslouchání. Právě to učiní komunikaci skutečně efektivní. Technik aktivního naslouchání je mnoho a lze si je snadno vyhledat. Co je jim společné je to, že umožňují předcházet neshodám.

Ve zkratce se dá říct, žer byste neměli být v komunikaci pasivní. Místo toho dávejte najevo, že svého komunikačního partnera skutečně vnímáte. Reagujte na to, co říkáte, souhlasně pobrukujte, parafrázujte, co vám říká a včas dávejte zpětnou vazbu na to, co slyšíte. Pokud hovoříte přes video, věnujte pozornosti i neverbálním projevům.

Zvládněte týmové porady i na dálku

Aby byly vaše porady efektivní, je vhodné dopředu rozeslat účastníkům agendu a případně také úkoly. Na samotné poradě se pak neostýchejte ostatní vyzvat, aby sdíleli svůj názor. Leckdy musí být ten, kdo schůzku řídí o něco aktivnější. Je třeba lidi zapojit. Protože nesedí v jedné místnosti, může pro ně být těžší se ozvat – zvláště pokud se porady účastní i nějaký mluvka, který hovoří skoro pořád. Dávejte prostor všem.

Také pozor na multitasking. Online komunikace svádí k tomu, abychom bokem dělali ještě jiné věci – četli si, kontrolovali e-maily nebo sledovali sociální sítě. Proto účastníky pravidelně zapojujte otázkami a vyvarujte se dlouhých proslovů jednotlivců. Snažte se vytvářet stimuly, které účastníky povzbudí k aktivitě.

Udržte řád a organizaci i na dálku

I když se většina komunikace odehraje na komunikačních platformách jako jsou např. Zoom, Teams nebo Slack, je vhodné si stále posílat potvrzovací e-maily. V e-mailu shrňte závěry porady a nastavené úkoly. Je to užitečné, protože tak vzniká jasná evidence práce a toho, co bylo domluveno. Vyhnete se tak případným dohadům a nedorozuměním. Dělat si zápisy z porad i týmových hovorů je při práci na dálku nesmírně efektivní nástroj.

To, co platilo loni touto dobou, dnes už neplatí. Nikdo z expertů si netroufá předvídat, co se stane, obzvlášť pokud přijde řeč na vývoj ekonomiky. Nemáme křišťálovou kouli, shrnuli jsme však pro vás dostupné informace, vyvodili z nich závěry a s pomocí selského rozumu sepsali 4 tipy, jak se zachovat, aby firma přežila to, co přijde (ať už to bude cokoliv).

Jaké jsou tedy vyhlídky? Jak pro koho. Rozdíly mezi jednotlivými odvětvími i jednotlivci jsou propastné

V průmyslu je situace o něco lepší než ve službách – ty jsou opakovanými lockdowny zasaženy nejvíce. I ve službách však existují rozdíly. Nejhůře jsou na tom evidentně cestovní ruch a pohostinství, tedy hotely, penziony, restaurace nebo bary.

Naopak extrémní růst zaznamenává segment e-commerce a informační technologie. Říká se, že člověk je tvor flexibilní a zvykne si relativně rychle skoro na cokoliv. Za téměř rok doby covidové se kompletně změnilo chování zákazníků i jejich návyky – největší boom ve využívání služeb a nákupů on-line zažilo podnikání během jarní plošné karantény. A lidé u tohoto trendu nadále zůstávají.

I čísla v průmyslu jsou (oproti původním odhadům) celkem optimistická: cca 60 % výrobců v automobilovém průmyslu očekává 20% pokles poptávky, pouze 10 % firem očekává pokles vyšší než 30 %.

Budoucnost pro podnikatele není nijak růžová

Jsou i tací, kteří mohou z krize těžit – firmy působící ve zdravotnickém průmyslu nezmiňujeme. Těžit z krize mohou kromě podnikatelů ve zmíněných lukrativních odvětvích také jedinci či společnosti, kteří mají kapitál. Obavy, že peníze budou ztrácet na hodnotě, motivují tyto lidi k tomu, aby je ukládali – to vysvětluje aktuální stav na trhu s nemovitostmi, který jako by žádnou změnu nezaznamenal.

Pro běžné podnikatele však nejsou vyhlídky ani zdaleka růžové. A to především proto, že v této vlně pandemie vládě evidentně došly prostředky – podnikatelé nemohou oproti předchozímu období využít například úvěrové moratorium, ochranu před insolvencí (tzv. lex covid), odklady či prominutí plateb.

Mnoho lidí odkládá investice, sází na jistotu a nechce se v nejistých časech vzdávat finančních polštářů a riskovat. Oživení ekonomiky tak skutečně může v roce 2021 přijít právě s investicemi, které podnikatelé v roce 2020 odložili.  Na tuto hypotézu však nemůžeme spoléhat. Existuje mnoho snah, jak českou ekonomiku řízeně rozhýbat. Existuje také mnoho faktorů, které mohou vývoj ekonomiky ovlivnit, ať už příznivě, nebo nepříznivě.

Velmi důležité je, zda budou mít „lockdowny“ konce, nebo zda se budou dále opakovat. Člověk by alespoň v Čechách mohl nabýt dojmu, že vláda hraje s podnikateli hru cukr – káva – limonáda. Každé ekonomické štronzo vede, podobně jako ve zmíněné dětské hře, k cíli. V případě české ekonomiky to však není cílová vítězná rovinka. Spíše se zdá, že se jedná o konečnou. Alespoň pro mnoho českých firem.

Na stav ekonomiku mají kromě pandemie dopad i další faktory celospolečenského rázu. jako například brexit nebo klimatická krize. I to je důvodem k ne zcela optimistickým vyhlídkám. Výsledkem bude odliv zahraničního kapitálu či výrazné oslabení koruny a výkyvy v měnové politice, které jsou už nyní zřejmé.

Otázka za milion: skončí to někdy? Nečekejte na odpověď a připravte se. Na cokoliv, co přijde

Mnoho lidí se upíná k vakcinaci jako ke spásnému řešení. Podle posledních průzkumů se však více než 40 % české populace nechat očkovat nenechá. Tento fakt vláda i média okázale ignorují – respektive informují o něm, ale řešení nenabízejí. Sepsali jsme pár tipů, jak se aktivně zasadit o prosperitu své firmy i české ekonomiky:

1.      Využijte podpory státu – shrnuli jsme pro vás, o co si můžete aktuálně zažádat a kde:

Program Covid III – výhodné úvěry od bank a spořitelních družstev

V rámci programu COVID III. můžete v bankách a spořitelních družstvech v tomto období využít nabídky výhodných úvěrů ze záručního programu COVID III, který je určen primárně na podporu OSVČ a podniků velikosti do 500 zaměstnanců. Ze státního rozpočtu je alokováno 150 miliard korun a vláda schválila prodloužení programu na další období – až do konce roku 2021. Novinkou oproti předchozímu období je možnost žádat o podporu nejen na provozní náklady, ale i na investice.

Jak žádat?

Všechny potřebné informace jsou dostupné na https://www.cmzrb.cz/. Žádost můžete podat elektronicky, datovou schránkou nebo e-mailem.

Velký liberační balíček pro nejcitelněji zasažené obory

Velký liberační balíček nabízí podnikatelům možnost požádat o odklad všech úhrad DPH a daní z příjmů se splatností v období nouzového stavu. Tato možnost platí pro obory, které byly v činnosti přímo omezeny vládními opatřeními. Jak liberačního balíčku využít? Jednoduše. Stačí e-mailem poslat oznámení Finanční správě ČR, kde prohlašujete, že splňujete podmínky generálního pardonu ministryně financí.

Velký liberační balíček se vztahuje na následující obory:

Kompenzační bonus: nově pouze pro nejvíce zasažené obory

Pokud spadáte do jednoho nebo více z výše uvedených oborů, čerpat můžete přímou finanční pomoc a to ve výši 500 Kč za každý den, kdy byla OSVČ, dohodářům a malým s. r. o. (dle definice takové s.r.o, které má nejvíce dva společníky) v důsledku opatření pozastavena činnost. O kompenzační bonus můžete zažádat na příslušném finančním úřadě nebo prostřednictvím on-line aplikace. Žádat lze za období od 5. října 2020 do 23. ledna 2021.

Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen, případně závislost na těchto oborech minimálně z 80 % (dodavatelé zboží a služeb atp.). Bonus bude přiznán jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu činnosti, nikoliv pouze k jejímu omezení, například zkrácenou provozní dobou.

Čerpat podporu mohou také studenti, důchodci nebo matky na rodičovské dovolené. V případě využití podpory však není možné zároveň čerpat podporu z programu Ošetřovné II pro OSVČ. Nově u OSVČ a společníků malých s. r. o. není překážkou souběh se zaměstnáním.

Covid – nájemné

Vláda dále přispěje podnikatelům na komerční nájmy, nabízí úhradu padesáti procent z celkového nájemného za období uzavření či omezeného provozu. Na rozdíl od první výzvy programu Covid –⁠ nájemné nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele.

Dotace pro zájezdové dopravce 

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity.

Mimořádná pomoc pro zemědělce a potravináře

Na dotace budou mít nárok producenti potravin, kteří dodávají zboží do provozoven veřejného stravování, které jsou nyní zavřené. Jde například o školní jídelny nebo restaurace. Přesná podoba programu je v jednání.

2.      Využijte daňových a administrativních úlev – peníze sice nevydělají, ale ušetří. A s nimi možná i nervy

Povinnost EET je nově odložena až do 1. 1. 2023

Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a snížení některých sazeb DPH a silniční daně u vozidel nad 3,5 t. Nadále platí plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. 

Kromě nejvíce zasažených oborů mají možnost všichni podnikatelé, jejichž činnost byla omezena z důvodu pandemie či vládních nařízení, čerpat další úlevy. Podnikatelé, kteří nespadají do nejvíce zasažených oborů vyjmenovaných výše, ovšem musí doložit důvody související s koronavirem, jakým je například karanténa zaměstnanců. Jedná se o tyto úlevy:

Pokud podnikatel (a daňový poplatník) již dnes očekává za rok 2020 daňovou ztrátu, může si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Tyto prostředky bude finanční úřad vyplácet přednostně, dle prohlášení ministryně financí budou prostředky uhrazeny do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít podle slov ministryně financí peníze na účtu.

3.      Hlídat si kurz koruny a pracovat s aktivy a pasivy rozvážně

Nestabilní měnová situace je také předmětem spekulací i důvodem, proč lidé ukládají peníze, jejichž hodnota je značně nestabilní, do nemovitostí, zlata nebo stříbra.

Začátkem roku koruna posilovala, dostala se až na 25 Kč za euro, což byla nejsilnější úroveň za posledních 8 let. Během první vlny pandemie skokově oslabila na 28 Kč za euro, čímž se naopak dostala na svou nejslabší úroveň za posledních 6 let. Po mírném posílení v létě koruna znovu s nástupem 2. vlny pandemie oslabila nad 27,00 Kč za euro.

Nejistota ohledně měnové stability je extrémní. V ideálním scénáři, kdy se společnost ochotně proočkuje a vše se během roku 2021 vrátí do normálu, se koruna po nepředvídatelném kolísání stabilizuje a nebude se až tak čeho bát. V tomto scénáři (o kterém aktuálně nevíme, zda se bude za rok řadit mezi díla z žánru sci-fi, nebo dokumentu) počítáme v roce 2021 se zastavením ztrát koruny, a dokonce i s lehkými zisky. Pokud se však „finální“ řešení pandemie nedostaví a budou následovat další vlny, Česko i naše měna pocítí odliv zahraničního kapitálu.

4.      Investujte, pokud máte co. Ale informovaně

Vypadá to, že se trh zbláznil. I přes zřejmou zuřící krizi a recesi, která klepe na dveře (a dle expertů bude srovnatelná s tou ve 30. letech), se úrokové sazby drží extrémně nízko. Kde je háček? V tuto chvíli podle propočtů nepokryjí ani míru inflace. I to je důvodem, proč investoři dál skupují relativně drahé akcie (jejich vnitřní hodnota je diametrálně odlišná od té vnější – stačí se podívat na hodnotu firem versus jejich EBITDA) a riziková aktiva a participují tak na tom, že ženou jejich cenu výš a výš, respektive dál a dál od jejich reálné hodnoty.

Investice do akcií se tak vyznačují vyšší rizikovostí a nižšími pravděpodobnými výnosy. Je třeba extrémní opatrnosti a precizní práce s informacemi. Investice do nemovitostí, které byly v posledních letech velice bezpečné a výnosné, rovněž ztrácí na své atraktivitě. Mnoho kancelářských prostor zůstává i po karanténě opuštěných, protože zaměstnavatelé zjistili, že pro ně home office může být výhodný dlouhodobě. Na trhu s nemovitostmi k bydlení se navíc objevilo mnoho bytů, které majitelé využívali ke krátkodobým pronájmům turistům. Správný moment ke koupi nastal pro ty, kteří mají volné peníze a vzhledem k předpokládané měnové nestabilitě je chtějí uložit do nemovitosti. Nicméně v dohledné době lze na realitním trhu očekávat spíše stagnaci. Jedním z důvodů je i to, že banky s nejvyšší pravděpodobností nebudou tak svolně poskytovat úvěry.

Do čeho tedy investovat, pokud máte volné prostředky? Do rozvoje, který vede ke konkurenceschopnosti.

5.      Zvyšte svou likviditu – čerpejte covidové i necovidové dotace

Odborníci si v této nejisté době radí především zajistit finanční polštář. K tomu vám mohou posloužit státní programy COVID III a COVID plus, které jsou ještě stále otevřené. Jestli zjistíte, že získané finance nakonec nebudete potřebovat, můžete je jednoduše vrátit. Pokud na státní „covidové“ programy nedosáhnete nebo nemáte ten luxus čekat na vyplacení tolika potřebných prostředků kdoví jak dlouho (a ano, lhůty jsou pro firmy doslova vražedné), vezměte rozum do hrsti a osud své firmy do svých rukou.

Variantou, o které mnoho podnikatelů ani nezačne uvažovat, je čerpání investičních dotací, které nejsou přímo určené pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie.

Finanční rezerva je zdarma

Nenechte se překvapit nečekanými situacemi a mějte peněžní rezervu ihned po ruce. Pokud ji nevyužíváte, nic neplatíte.

Většina z nich je orientována na výzkum a vývoj, ekologičtější provoz staveb nebo automatizacirobotizaci. Aktuálně jsou otevřené například následující programy:

Všechny výzvy najdete na stránkách informačního portálu o dotacích pro podnikatele.

Připravte se na nenadálé výkyvy a zajistěte si možnost provozního financování. Můžete využít například peníze, které leží ve fakturách – jak přijatých, tak i vydaných. Cashbot je umí přeměnit na hotovost do 24 hodin. Registrace je on-line a nic neplatíte, pokud službu nevyužíváte. Můžete se tedy už dnes zaregistrovat a vše mít nachystáno do doby, kdy se rozhodnete Cashbot vyzkoušet.

Co říci závěrem? Vypadá to, že aktuálně nikdo neví, co přijde. A co víc, nikdo nemá kuráž to přiznat. Co tedy můžete dělat? Řídit se rčením, které platí v každé době: připravenému štěstí přeje.

Co to vlastně je finanční gramotnost? Jedná se o základ znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby byl člověk schopen finančně zajistit sebe a svou rodinu, dokázal se orientovat ve světě financí a reagovat na změny tak, aby měl finance pod kontrolou a dokázal kontinuálně udržet finanční stabilitu. Jaké jsou základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat?

finanční gramotnost
Finanční gramotnost ve firmách

Finanční gramotnost se nerovná mít přehled o všech produktech na trhu. Jedná se o přístup k penězům a způsob, jakým o nich přemýšlíme a jak s nimi v důsledku toho nakládáme. Klíčové je uvědomění, že pokud podnikáte, nejde jen o firemní peníze. Zejména u začínajících podnikatelů může vést finanční negramotnost nejen ke krachu podnikání, ale i k ohrožení finanční stability jedince nebo celé rodiny. Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se lidé jak ve vztahu k osobním, tak firemním financím dopouštějí?

Základní chyby, kterých je dobré se vyvarovat

1. Neefektivita v nakládání s financemi

Častou chybou je, že podnikatel všechny vydělané peníze obratem vkládá do podnikání. Výsledek? Netvoří si rezervy a z dlouhodobé perspektivy tak firmu (i sebe) ohrožuje. Je to podobné jako s osobními či rodinnými financemi. Pokud rodina hospodaří v režimu „od výplaty k výplatě“, není připravena na nepředvídatelné události (výpadek příjmu v důsledku náhlé nezaměstnanosti nebo dlouhé nemoci) nebo nenadálá větší investice (nové auto, pračka apod.).

TIP:

Podnikatelé se často chovají k firemním financím stejně nezodpovědně jako někteří k financím rodinným. Pro efektivní řízení cash flow platí jedno základní a zároveň velmi jednoduché pravidlo: třetina výdělku by měla být použita na základní provoz firmy (chod firmy, nezbytné náklady), třetina na rozvoj firmy a třetinu by měl podnikatel každý měsíc ušetřit a vytvořit si tak jakýsi finanční polštář.

2. Co není doma, to se počítá

V praxi se můžete setkat se spoustou podnikatelů, kteří i přes to, že vedou relativně úspěšný byznys, nejsou schopni uspokojivě definovat, co znamenají pojmy jako cash flow, nebo říct, jaký je rozdíl mezi aktivy a pasivy. Výsledek? Řada firem nedokáže se svými financemi nakládat efektivně. Jejich finanční strategií je spoleh na kontokorenty, půjčky a kolikrát i na štěstí.

Nejčastější chybou je začít utrácet ve chvíli, kdy podnikatel vystaví fakturu. Zkusíme si malý test: Odvedli jste skvělou zakázku za milion, vystavili fakturu a odeslali. Co uděláte?

Která odpověď je správně? To záleží na stavu firmy a konkrétní situaci. Rozhodně však není správně varianta a). Paradoxně právě ta popisuje chování mnoha podnikatelů. Díky neefektivnímu nakládání s firemními financemi je tak často firma papírově v plusu, ale v reálu peníze k dispozici nemá. Stačí, aby se několik odběratelů zpozdilo se splatností faktury, a podnikatel se ocitne ve finanční tísni. V tomto případě neznalost neomlouvá, a to především před bankou a věřiteli.

3. (Ne)řešení problémů s financemi? Strčit hlavu do písku a dělat, že neexistují

Mnoho podnikatelů začne firemní finance dopodrobna řešit až ve chvíli, kdy nastane problém. Firemní peníze a jejich toky je však nutné hlídat průběžně. Strategie à la pštros (strčím hlavu do písku a problémy budu okázale ignorovat – třeba samy zmizí) není zpravidla úplně nejefektivnějším řešením.

Abyste o sobě mohli prohlásit, že se řadíte mezi finančně gramotné podnikatele, nestačí, abyste znali pojmy. Jistě, je to dobrý start. Dát vše na papír a zjistit, jaké jsou vaše příjmy, výdaje, aktiva a pasiva, je základ a výchozí bod. Pro co? Pro analýzy, na základě kterých můžete efektivně řídit svůj cash flow.

TIP:

Sestavujte rozpočty pravidelně, při každé větší zvažované investici zvažte, co to udělá s vaším cash flow, jaké jsou benefity, možnosti dalších zisků díky investici a jaká jsou rizika.

Finanční gramotnost jako konkurenční výhoda i cesta k rozvoji podnikání

Finanční gramotnost a její promítnutí do praxe vám nezajistí jen klidnější spánek a méně stresu. Pomůže vám také k úspěšnému rozvoji a dalšímu podnikání.

Finance pro rozvoj firmy

Chcete růst, inovovat a rozvíjet své podnikání? Cashbot podpoří vaše podnikatelské plány v tu pravou chvíli.

Pokud je majitel či jednatel firmy finančně negramotný, mnohokrát svými, sice možná dobře míněnými, ale nezodpovědnými rozhodnutími firmu de facto sabotuje. Pokud je firma finančně řízena na základě výsledků analýz a podložených predikcí, má mnohem vyšší šanci na úspěch než například finančně dezorganizovaná konkurence.

TIP na závěr:

Vzdělávejte se, čtěte knížky, přihlaste se na kurz finanční gramotnosti, inspirujte se, své kroky konzultujte s poradci či zkušenějšími kolegy. Vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je investicí (časovou i finanční), která se vám i vaší firmě na sto procent vrátí. A to mnohonásobně.